Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Jokaisella oppilaalla on oikeus saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin. Tuen tarve voi vaihdella tilapäisestä jatkuvaan, vähäisestä vahvempaan tai yhden tukimuodon tarpeesta useamman tukimuodon tarpeeseen. Koulutyössä tuen muodot on jaettu kolmiportaiseksi jatkumoksi alla esitetyn mukaisesti.

Yleinen tuki

Yleinen tuki voi sisältää mm. opetuksen eriyttämistä, opettajien yhteistyötä ja opetusryhmien joustavaa muuntelua. Myös tukiopetus, oppimissuunnitelman käyttö, osa-aikainen erityisopetus ja avustajan työpanos ovat keinoja vastata opetusryhmän tai yksittäisen oppilaan tuen tarpeisiin. Osa-aikainen erityisopetus on tarkoitettu oppilaille joilla on lieviä oppimis- tai sopeutumisvaikeuksia.

Erityisopetuksen järjestämisestä sovitaan yhdessä huoltajan kanssa. Oppilas osallistuu osa-aikaiseen erityisopetukseen erityisopettajan ohjauksessa omassa koulussaan työpäivän aikana. Erityisopettaja voi työskennellä yhdessä luokanopettajan kanssa, opettaa erikseen pientä ryhmää tai yhtä lasta kerrallaan. Erityisopetus voi toteutua jaksoittain, olla säännöllistä, keskimäärin 1 - 2 h viikossa yhtä oppilasta kohden. Lapsi voi tarvita tukea esim. lukemisessa, kirjoittamisessa, laskemisessa tai keskittymisessä koulutyöhön.

Tehostettu tuki

Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, annetaan tehostettua tukea. Tehostettua tukea annetaan silloin, kun yleinen tuki ei riitä. Tehostettuun tukeen siirtymiseksi opettajat tekevät pedagogisen arvion, jonka pohjalta laaditaan oppilaalle oppimissuunnitelma. Tehostettu tuki suunnitellaan yksittäistä oppilasta varten kokonaisuutena ja se on luonteeltaan vahvempaa ja pitkäjänteisempää kuin yleinen tuki. Tuen tehtävänä on ehkäistä ongelmien kasvamista, monimuotoistumista ja kasautumista. Tehostetun tuen aikana voidaan käyttää kaikkia tuen muotoja lukuun ottamatta erityisen tuen päätöksen perusteella annettavaa erityisopetusta, jota kuvataan seuraavassa kappaleessa.

Erityinen tuki

Erityistä tukea annetaan niille oppilaille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi muilla tukitoimilla. Erityistä tukea varten tehdään erityisen tuen päätös ja laaditaan oppilaalle henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta sekä muista perusopetuksen tukimuodoista.
Oppilaille, jotka tarvitsevat pienryhmää neurologisista syistä johtuvien erityisvaikeuksien, tunne-elämän häiriön tai muun niihin verrattavan syyn vuoksi, voidaan antaa luokkamuotoista erityisopetusta kunnan koulujen yhteisissä erityisluokissa. Näissä luokissa opiskelee pääsääntöisesti enintään kymmenen oppilasta. Erityisluokanopettajan lisäksi luokassa työskentelee koulunkäyntiavustaja.

Lisäksi Kirkonkylässä sijaitseva Kivenpuiston koulu tarjoaa luokkamuotoista, yksilöllistä erityisopetusta sekä esiasteen että 1. - 9. vuosiluokkien oppilaille, joiden oppimisvaikeudet ovat niin laaja-alaisia, että suoriutuminen peruskoulun yleisopetukselle asetetuista tavoitteista tai oppisisällöistä ei ole oppilaalle mahdollista. Opetus voidaan järjestää kokonaan yksilöllistettyjen tai osin yksilöllistettyjen oppimäärien mukaan tai toiminta-alueisiin perustuvan opetussuunnitelman mukaisesti. Kivenpuiston koulussa annetaan perusopetuksen ohella myös pidennetyn oppivelvollisuuden mukaista opetusta.

Erityisopetuksen asiantuntija

Miira Arminen

puh. 040 317 4470

miira.arminen(at)nurmijarvi.fi 

Oppimisen, kasvun ja koulunkäynnin tuki -suunnitelma

Oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin tuki koulussa -esite 

Oppimise, arengu ja heaolu tugi koolis -esite