Ajankohtaista

Asuminen, Ilmastotyö, Liikenne, luonto, Nurmijärven Sähkö, Siistiksi, Sähkö, Viheralueet

Miten kunnan ilmastotyötä pitäisi kuntalaisten mielestä kehittää?

2.6.2022

Kunnan ilmastotyökyselyssä 2022 kysyttiin, millaisia ilmastotekoja kuntalaiset tekevät omassa arjessaan ja mihin suuntaan kunnan pitäisi kuntalaisten mielestä suunnata ilmastotyötään. Kuntalaisten ilmastotekoihin liittyvistä tuloksista kerrottiin 18.5. julkaistussa tiedotteessa, ja nyt tässä tiedotteessa kerrotaan, mihin kunnan ilmastotyötä pitäisi kuntalaisten mielestä kehittää.

Kunnan ilmastotyötä tarkasteltiin seitsemän teeman kautta

Ilmastotyökyselyssä kartoitettiin toimenpiteitä seitsemän teeman kautta, jotka perustuvat Hiilineutraali Uusimaa 2035-tiekartassa määriteltyihin toimintalinjauksiin.

Kyselyn teemoina olivat:

  • tietoisuus ja yhteistyö
  • kestävä kulutus ja tuotanto
  • ympäristöystävällinen liikkuminen
  • kiertotalous
  • ilmastoviisas maankäyttö ja rakentaminen
  • vähäpäästöiseen energiaan siirtyminen
  • kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ja hiilen sidonta

Jokaisessa teemassa oli valittavana 3–7 toimenpidettä, joista vastaajat valitsivat omasta mielestään 1–3 tärkeintä. Ehdotetut toimenpiteet asetettiin tärkeysjärjestykseen sen mukaan, kuinka moni vastaajista valitsi juuri kyseisen toimenpiteen.

Toimenpiteiden yhteydessä esittelemme myös kunnassa jo toteutuneita hankkeita tai muutoksia.

TOP 4 toimenpiteet

”Virkistysalueita tulisi kehittää ja suojella” 82 % vastaajan mielestä, viime vuonna luku oli 76 %.

Kunta on saanut lähes valmiiksi Klaukkalan Isosuon reitistön, jonka rakentamisen tarkoituksena on mahdollistaa alueen käyttö luontoa säästäen. Ulkoilijat ohjataan näin käyttämään rakennettuja reittejä muiden polkujen sijasta, jolloin luonnon kuormitus vähenee. Suunnittelussa ovat olleet mukana Enviro, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, Nurmijärven kunta, Metsähallitus ja Nurmijärven Luonto ry.

”Uusiutuvien energialähteiden käyttöä energiantuotannossa tulisi lisätä” 80 % vastaajan mielestä, viime vuonna luku oli 64 %.

Kunnan omistaman Nurmijärven Sähkö Oy:n kaukolämmöstä noin 98 % tuotetaan lähialueelta tulevalla energiapuulla. Tuotantokapasiteetin lisäämisessä selvitetään erilaisten lämpöpumppujen hyödyntämistä polton lisäämisen sijasta. Tuulivoimatuotanto-osuuksia pyritään lisäämään.

Nurmijärven Sähkö ja kunta teettivät viime vuonna selvityksen, onko Nurmijärvelle edellytyksiä ja mahdollisuuksia rakentaa kaasun tankkausasema.

”Luonnon monimuotoisuus tulisi säilyttää” 79 % vastaajan mielestä. Viime vuoden luku oli 76 %.

”Tavaroiden lainaamis- ja vuokraamistoiminnan edistäminen” oli selkeimmin noususuunnassa. Tämän vuoden kyselyssä vastaajista 78 % oli tätä mieltä, kun viime vuonna luku oli 52 %.

Fossiiliset polttoaineet, tiedon jako, hankinnat ja lähiruokaa

”Luovutaan fossiilisten polttoaineiden käytöstä kunnan kiinteistöissä”-toimenpiteen valitsi 66 % vastaajista, viime vuonna 70 %. Valkjärven uudelleen rakennettavalle koululle valittiin lämmitysjärjestelmäksi maalämpö.

”Jaetaan tietoa ympäristöasioista”- toimenpiteen valitsi 63 % vastaajista, viime vuonna 49 %.

Kunta järjesti useita ympäristöasioihin liittyvää tilaisuutta vuosina 2021 ja 2022 kuntalaisten viime vuoden kyselyssä esittämien toiveiden mukaisesti. Tilaisuuksia markkinointiin kunnan eri viestintäkanavissa aktiivisesti. Nyt kysyttiin, miten tyytyväisiä kuntalaiset olivat järjestettyihin tilaisuuksiin. Yli puolet vastaajista ei tiennyt järjestetyistä tilaisuuksista, ja vain kaksi oli osallistunut niihin.

Kaksi kolmasosaa vastaajista kuitenkin toivoi tässäkin kyselyssä kunnan järjestävän tilaisuuksia lisää, ja vastaajat antoivat hyviä ideoita tulevien tilaisuuksien teemoiksi. Pidettyjen tilaisuuksien esitysmateriaaleihin voi tutustua ilmastotyösivustolla.

”Lisätään lähiruoan osuutta kunnan ateriapalveluissa”-toimenpiteen valitsi 62 % vastaajista, viime vuonna 58 %. Aleksia ruokapalvelut on lisännyt ruokalistalle suomalaiset kaura-ateriajyvät ja härkäpapurouheen. Ruokapalveluissa käytetyt maito, kanamunat, lihat ja lihaleikkeleet ovat jo pitkään olleet suomalaisia.

”Edistetään kestävää kehitystä julkisissa hankinnoissa”- toimenpiteen valitsi 60 % vastaajista, viime vuonna 57 %. Kunnassa on valmisteilla hankintastrategiset linjaukset, joissa huomioidaan hankintojen ekologista, sosiaalista ja taloudellista vastuullisuutta ja vaikuttavuutta.

”Kannustetaan asukkaita lisäämään kestäviä valintoja omassa arjessaan” -toimenpiteen valitsi 64 % vastaajista, viime vuonna 60 %.

”Ylläpidetään ja vahvistetaan metsien hiilinieluja ja –varastoja”-toimenpiteen valitsi 61 % vastaajista, viime vuonna 69 %.

Toiveita kunnalle

Kunnan toivottiin näytettävän esimerkkiä hankinnoissa ja kaikessa rakentamisessa. Vastaajat olivat tyytyväisiä siihen, että kunnassa ollaan kiinnostuneita ympäristöasioista, mutta ilmastotoimet eivät kuitenkaan saisi maksaa.

64 % vastaajista toivoi kunnan kannustavan ja auttavan asukkaita tekemään ilmastotekoja taloudellisilla kannusteiden avulla ja 51 % toivoi kunnan kehittävän uusia ympäristöystävällisiä palveluja.

Kunnan tulisi toimenpiteitä suunnitellessaan mahdollistaa kuntalaisten osallistuminen ilmastotyöhön. Kunnan oma esimerkki ilmastoteoissa koetaan tärkeänä motivaattorina siihen, että asukas alkaa toteuttamaan omassa arjessaan ilmastotekoja.

Asukkaille suunnattu kunnan ilmastotyökysely toteutettiin maalis-huhtikuussa 2022. Vastauksia saatiin 94. Kyselyn yksityiskohtaisemmat tulokset löytyvät Ilmastotyö-sivustolta.

Takaisin listaukseen