Kulttuuri­­avustukset

Kulttuuriavustus­sääntö

Kulttuuriavustussääntö


Voimassa 1.11.2023 alkaen

1. Avustustoiminnan yleiset periaatteet

Laissa kuntien kulttuuritoiminnasta (166/2019, myöhemmin kulttuurilaki) todetaan, että ”kunnan tehtävänä on järjestää kulttuuritoimintaa. Tämän tehtävän toteuttamiseksi kunnan tulee:

 • edistää kulttuurin ja taiteen yhdenvertaista saatavuutta ja monipuolista käyttöä;
 • luoda edellytyksiä ammattimaiselle taiteelliselle työlle ja toiminnalle;
 • edistää kulttuurin ja taiteen harrastamista sekä niihin liittyvää kansalaistoimintaa;
 • edistää kulttuuriperinnön ylläpitämistä ja käyttöä sekä paikallista identiteettiä tukevaa ja kehittävää
  toimintaa;
 • edistää kulttuuria ja taidetta osana asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä, osallisuutta ja
  yhteisöllisyyttä sekä paikallista ja alueellista elinvoimaa;”

Kulttuuriavustuksella tuetaan toimintaa, joka edistää kulttuurilain, kunnan kulttuuriohjelman ja/tai kunnan strategian toteutumista, sekä edistää kylien ja alueiden elinvoimaisuutta.

Yleisiä rajauksia avustuksen myöntämiselle ovat:

 • Kulttuuriavustusta ei myönnetä samaan toimintaan, johon hakija saa avustusta joltakin toiselta
  kunnan toimielimeltä/hallintokunnalta.
 • Kulttuuriavustuksen myöntäminen on harkinnanvaraista.
 • Avustettavan toiminnan tulee noudattaa kunnan arvoja ja tuottaa hyvinvointivaikutuksia.

2. Hakuajat ja avustuksen käyttämisen aikataulu

Hakuaikoja on kaksi. 1. hakuaika on toimintavuotta edeltävän vuoden marraskuussa ja 2. hakuaika toimintavuoden maaliskuussa. Kulttuuripalkintoon ei kohdistu hakumenettelyä.

Tieto hakuajan alkamis- ja päättymisajankohdasta julkaistaan kulttuuripalveluiden verkkosivuilla.

 • Avustusta ei myönnetä takautuvasti. Avustusta on haettava ennen avustettavan toiminnan
  aloittamista.
 • Avustus on käytettävä sinä vuonna, jona se on myönnetty, ja siihen tarkoitukseen, johon se on
  myönnetty.

3. Kuka voi hakea avustusta ja mihin tarkoitukseen avustusta voi saada

 • Avustusta myönnetään ensisijaisesti taide- ja kulttuuriyhdistysten järjestämälle toiminnalle sekä
  ammattitaiteilijoille ja ammattitaiteilijoista koostuville työryhmille.
 • Kylä- ja asukasyhdistykset voivat hakea avustusta taide- ja kulttuuriohjelmaa sisältävien
  tapahtumien sekä muun kulttuuritoiminnan järjestämiseen.
 • Yksityishenkilö ja yksityishenkilöistä koostuva työryhmä voi hakea avustusta yksittäisen
  pääsymaksuttoman kulttuuritapahtuman järjestämiseen.
 • Yhdistykset voivat hakea avustusta paikallisen kulttuuriperinnön vaalimiseen.
 • Tutkijat, tutkijaryhmät ja yhdistykset voivat hakea avustusta paikallisen kulttuuriperinnön
  vaalimiseen liittyvän tutkimuksen tekemiseen.


Tarkemmat tiedot hakukelpoisuudesta on esitetty säännössä avustuslajien kohdalla.

4. Avustuslajit

4.1 Kohdeavustus kulttuuritapahtuman järjestämiseen, kulttuuriperinnön vaalimiseen ja muuhun
Nurmijärvellä tapahtuvaan kulttuuritoimintaan

 • Nurmijärveläisille yhdistyksille
 • Muille kuin nurmijärveläisille yhdistyksille taide/kulttuuriohjelmaa sisältävän tapahtuman
  järjestämiseen, kun tapahtuma järjestetään Nurmijärvellä.
 • Nurmijärveläiselle yksityishenkilölle ja yksityishenkilöistä koostuvalle työryhmälle yksittäisen
  pääsymaksuttoman kulttuuritapahtuman järjestämiseen max. 300 euroa. Avustusta ei voi käyttää
  tapahtuman järjestäjän palkkaan/palkkioon. Yhden työryhmän jäsenistä tulee vastata avustuksen
  käytöstä henkilökohtaisesti. Avustus maksetaan kulukorvauksena kuitteja vastaan.
 • Tutkijoille, tutkijaryhmille ja yhdistyksille kulttuuriperinnön vaalimiseen liittyvään tutkimukseen ja
  julkaisemiseen. Tutkimuksen aiheen pitää liittyä Nurmijärveen ja aiheella on oltava yleistä
  merkitystä ja kiinnostavuutta. Jos avustuksen saajana on yksityishenkilö, avustus maksetaan
  kulukorvauksena kuitteja vastaan. Yhden yksityishenkilöistä koostuvan tutkijaryhmän jäsenistä
  tulee vastata avustuksesta henkilökohtaisesti.

4.2 Taiteilija-apuraha taiteelliseen työskentelyyn

 • Nurmijärvellä asuvalle ammattitaiteilijalle ja ammattitaiteilijoista koostuvalle työryhmälle
  taiteellisen työn tekemiseen/projektin toteuttamiseen.
 • Muille kuin nurmijärveläiselle ammattitaiteilijoille, tai ammattitaiteilijoista koostuvalle ryhmälle, jos
  avustuksella toteutettava tapahtuma tai toiminta tapahtuu Nurmijärvellä ja hyödyttää
  nurmijärveläisiä.
 • Hakijan työskentelyn taiteen parissa ei tarvitse olla kokopäivätoimista, mutta avustuksella ei tueta
  harrastustoiminnaksi katsottavaa taiteen tekemistä.
 • Ei myönnetä henkilölle, joka on saanut Nurmijärven kunnan taiteilija-apurahan viiden hakemista
  edeltävän vuoden aikana, eikä henkilölle, joka on saanut Nurmijärven kunnan taiteilija-apurahan
  kaksi kertaa.
 • Taiteilija-apuraha on maksimissaan 2000 €/henkilö

Ammattitaiteilijaksi voidaan katsoa henkilö, joka luo, esittää tai tulkitsee taidetta joko päätyönään tai sivutyönään. Taiteilija-apurahan saaminen edellyttää olemassa olevaa näyttöä ammattitaiteilijana toimimisesta. Hakijan hakukelpoisuutta määriteltäessä tarkasteltavia kriteereitä ovat:

 1. Hakijan suorittama taidealan tutkinto.
 2. Hakija luo, esittää tai tulkitsee taidetta joko päätyönään tai sivutyönään.
 3. Hakijan aikaisempi näyttö taiteellisesta työskentelystä eli työkokemus ammattitaiteilijana (esim. konserttikiertueet, taidenäyttelyt museoissa ja ammattigallerioissa, kustantajan julkaisema kirja tai levy).
 4. Hakijan jäsenyys tai koejäsenyys jossakin ammattitaiteilijoiden liitossa.
 5. Hakijan muut näytöt ja taiteelliset ansiot ammattitaiteilijana toimimisesta (esim. taiteellisesta työstä saadut palkinnot).
 6. Saako hakija tekijänoikeuskorvausta.

Kaikkien edellä mainittujen kriteerien 1-6 ei tarvitse täyttyä hakijan kohdalla.

4.3 Nuorten taideopiskelijoiden stipendi

Opinnoissaan hyvin menestyvälle 18-29 –vuotiaille suomalaisessa korkeakoulussa perus- tai jatkotutkintoa tekevälle jonkin taiteenalan opiskelijalle

 • Hakijan on pitänyt todistetusti asua ja olla Nurmijärvellä kirjoilla joko ennen opiskelun aloittamista
  tai opiskelun aikana
 • Stipendin voi saada vain kerran
 • Stipendi on enintään 500 €/henkilö

4.4 Ohjaaja-avustus

 • Nurmijärveläisille taide- ja kulttuuriyhdistyksille tueksi palkan ja sivukulujen maksamiseen, kun yhdistyksellä on säännöllistä toimintaa varten palkattu ammattiohjaaja (esim. kuoronjohtaja, kapellimestari).

4.5 Vuokra-avustus

 • Nurmijärveläisille taide- tai kulttuurialan yhdistykselle, joka on vuokrannut harjoitustilan tai muun säännöllisesti käytössä olevan kokoontumistilan yhdistyksen järjestämää toimintaa varten.

4.6 Kulttuuripalkinto Konstiniekka

Hyvinvointilautakunta päättää kulttuuripalkinto Konstiniekan saajasta.

 • Palkintoon ei kohdistu hakumenettelyä.
 • Palkinto voidaan päättää jättää myös jakamatta.

Kulttuuripalkinto Konstiniekka voidaan myöntää:

 • jollakin taiteen alalla toimineelle nurmijärveläiselle, tai Nurmijärvellä vaikuttaneelle, henkilölle
  tunnustuksena taiteellisista ansioista
 • nurmijärveläiselle, tai Nurmijärvellä vaikuttaneelle, ansiokkaasti taiteen ja kulttuurin kentällä
  toimineelle yhdistykselle
 • Nurmijärven kulttuurielämässä ansiokkaasti vaikuttaneelle nurmijärveläiselle henkilölle

Konstiniekka sisältää kunniakirjan ja 3.000 euron rahapalkinnon.

Palkinnon saaja julkistetaan Aleksis Kiven päivänä.

5. Mihin avustusta ei myönnetä ja mihin sitä ei saa käyttää

Avustusta ei myönnetä

 1. Samaan toimintaan, johon hakija saa avustusta joltakin toiselta kunnan toimielimeltä/hallintokunnalta.
 2. Kunnan omille yksiköille ja niiden järjestämään toimintaan
 3. Suljettuihin tilaisuuksiin/toimintaan ja vuosijuhliin
 4. Uskonnolliseen ja puoluepoliittiseen toimintaan
 5. Kurssimuotoiseen opetustoimintaan, oppilaitoksen toimintaan
 6. Yrityksille ja elinkeinon harjoittamiseksi katsottavaan toimintaan, sekä voittoa tavoittelevaan toimintaan
 7. Pääasiassa markkina- tai markkinointitapahtumaksi katsottavalle tapahtumalle/toiminnalle
 8. Alle 35 vuotta toimineiden yhdistysten historiikkeihin
 9. Opinnäytetöiden ja muiden opiskeluun liittyvien tutkimustöiden rahoittamiseen
 10. Taiteen harrastajien toteuttamien omakustanteiden tekemiseen/julkaisemiseen

Avustusta ei saa käyttää

 1. edelleen jaettavaksi stipendeinä ja palkintoina
 2. henkilöiden tai toisen yhdistyksen avustamiseen tai hyväntekeväisyystoiminnan rahoittamiseen

Avustettaviksi kuluiksi ei hyväksytä

 1. alkoholi-, ruokailu- ja tarjoilukuluja
 2. kukittamisesta, palkitsemisesta ja muistamisesta aiheutuvia kuluja
 3. laitteiden ja muun irtaimen/kiinteän omaisuuden hankkimisesta aiheutuvia kuluja pois lukien taiteellisen
  toiminnan toteuttamisessa käytettävät kuluvat tarvikkeet, materiaalit ja välineet, mutta ei kuitenkaan
  ilotulitteet
 4. peruskoulutuksesta ja ammatillisesta koulutuksesta johtuvia kuluja, tai kurssi/opetusmaksuja
 5. harrastus-, kilpailu- ja virkistysmatkoista aiheutuvia kuluja

6. Hakemus, liitteet ja avustuksen maksaminen

 • Avustusta haetaan hyvinvointilautakunnan sähköisellä hakulomakkeella määräaikaan mennessä.
 • Avustusta ei myönnetä hakijalle, joka ei annettuun määräaikaan mennessä toimita hakemuksessa
  vaadittavia liitteitä.
 • Avustus maksetaan hakijan tilille aikaisintaan, kun avustuspäätös on tullut lainvoimaiseksi.
 • Yksityishenkilöille maksettava avustus on taiteilija-apurahaa ja nuorten taideopiskelijoiden
  stipendiä lukuun ottamatta luonteeltaan kulukorvausta. Toiminnasta aiheutuneista kuluista on
  esitettävä tositteet (kuitit) avustukseen oikeuttavista kuluista tehtävän selvityksen yhteydessä.

7. Avustuspäätöksen kriteereitä

Avustuspäätöstä tehtäessä arvioidaan edellä mainittujen kriteerien lisäksi:

 • Toiminnan suunnitelmallisuutta, laadukkuutta, laajuutta ja hyvinvointivaikutuksia
 • Toimintasuunnitelmaa ja omarahoitusosuutta
 • Hakemuksen vakuuttavuutta ja suunnitelman realistisuutta
 • Avustettavalle toiminnalle asetettujen tavoitteiden toteutumista
 • Hakijalle aiemmin myönnetyn avustuksen käyttöä ja myöntämisperusteiden noudattamista
 • Taiteilija-apurahan hakijan toiminnan ammattimaisuutta ja suunnitelmallisuutta sekä
  työsuunnitelman vakuuttavuutta ja realistisuutta
 • Nuoren taideopiskelijan stipendinhakijan osalta kiitettävää/erittäin hyvää opintomenestystä,
  taiteen alalla osoitettua aktiivisuutta/menestystä sekä muita hakemuksessa esitettyjä ansioita

8. Selvitys avustuksen käytöstä ja kunnan oikeus tarkistaa avustuksen käyttöön liittyvät tositteet

Avustuksen saajan on annetussa määräajassa toimitettava kunnalle kirjallinen selvitys avustuksen käyttämisestä.

Avustusta saava yhdistys

 • Viimeistään 2 kuukautta avustettavan kohteen toteutumisen jälkeen

Taiteilija-apurahaa saava taiteilija

 • Kaksi kuukautta kohteen toteutumisen jälkeen tai viimeistään 31.12. sinä vuonna, jona avustus on
 • saatu ja käytetty.

Avustusta saava yksityishenkilö/yksityishenkilöistä koostuva työryhmä/tutkijaryhmä

 • 2 kuukautta avustettavan kohteen toteuttamisen jälkeen ja viimeistään 15.12.

Ohjaaja- tai vuokra-avustusta saava yhdistys

 • viimeistään 15.3. mennessä avustuksen käyttämisvuotta seuraavana vuonna

Yhdistyksen on selkeästi kirjattava saatu avustus tilinpäätökseensä. Avustus tulee kirjata siten, että avustussumma on eritelty ja sen kohdalla lukee tilinpäätöksessä ”Kulttuuriavustus, Nurmijärven hyvinvointilautakunta, xxx euroa”.

Avustusta saaneen yksityishenkilön tulee liittää kaikki avustuksen käyttöön liittyvät kuitit ja menotositteet mukaan selvitykseen avustuksen käytöstä (ei koske taiteilija-apurahaa saanutta taiteilijaa eikä stipendin
saajaa).

Avustuksen saajan on annettava kunnan viranomaiselle mahdollisuus tarkistaa avustuksen saajan varainkäyttö ja hakemukseen liittyvät asiakirjat avustuksen käytön ja avustusehtojen noudattamisen selvittämiseksi. Avustuksen saajan tulee säilyttää avustuksen käyttöä koskevat kuitit tarkastusta varten.

9. Avustuksen käytön valvonta ja takaisinperintä sekä avustuksen käyttämättä jättäminen

Myönnetty avustus voidaan periä takaisin

 1. Jos avustuksen saaja ei toimita kuntaan selvitystä avustuksen käytöstä määräaikaan mennessä
 2. Jos avustuksen saaja on saanut tai on saamassa samaan toimintaan avustusta kunnan toiselta
  toimielimeltä
 3. Jos avustuksen saaja on käyttänyt avustusta muuhun kuin avustuspäätöksessä ja/tai avustussäännössä hyväksyttävään tarkoitukseen
 4. Jos avustuksen saaja ei pyydettäessä pysty esittämään hyväksyttäviä kuitteja ja tositteita avustuksen
  käyttämisestä
 5. Jos hakemuksessa tai selvityksessä on annettu virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja.

Päätöksen avustuksen takaisinperimisestä tekee hyvinvointilautakunta.

9.1 Avustuksen palauttaminen avustuksen saajan omasta aloitteesta

Jos avustus jätetään käyttämättä, avustuksen saajan tulee omatoimisesti ottaa yhteyttä kuntaan avustuksen palauttamiseksi. Kulttuuripalvelut laskuttaa maksetun avustuksen takaisin. Vapaaehtoisesta avustuksen palauttamisesta ei tehdä päätöstä.

Verottaja

Kunta ilmoittaa myönnetyt palkinnot ja avustukset verottajalle voimassa olevien säädösten mukaisesti. Ammattitaiteilijoiden ja muiden avustusta saavien yksityishenkilöiden tulee omatoimisesti selvittää verottajalta, onko saatu avustus heille veronalaista tuloa, ja ilmoittaa saatu avustus omassa
veroilmoituksessaan.

Lataa kulttuuriavustussääntö pdf-tiedostona

Kulttuuriavustussääntö voimassa 1.11.2023 alkaen