Kuntavaalit

Miten Nurmijärven puolueet eroavat toisistaan?

Suomen vaalijärjestelmä – presidentinvaaleja lukuun ottamatta – on henkilö- ja puoluevaalin yhdistelmä. Tämä tarkoittaa, että kuntavaaleissakin äänestää samalla kerralla sekä henkilöä että puoluetta. Suhteellisen vaalitavan johdosta jokainen puolue (tai muu ryhmittymä) saa sen määrän edustajia kuin mitä sen vaaleissa saama äänimäärä suhteessa muihin ryhmittymiin edellyttää. On siis kiinnostavaa tietää yksittäisten ehdokkaiden mielipiteiden ohella, miten Nurmijärvellä toimivat eri puolueet eroavat toisistaan.

Nurmijärven kunnan viestintäpäällikkö esitti kolme samaa kysymystä paikallisille puolueiden edustajille. Määräaikaan mennessä tiedotuslehden toimitus sai vastaukset yhdeksältä puolueelta. Rajallisesta tilasta johtuen pyysimme tiivistämään vastaukset 300 merkkiin, joten tiedotuslehden toimitus suositteleekin lämpimästi kääntymään puolueiden suuntaan lisätiedon ja kysymysten osalta.

 1. Mikä erottaa teidät muista puolueista?
 2. Mitkä ovat keskeisiä ilmiöitä,
  jotka vaikuttavat tulevaisuuden
  päätöksentekoon Nurmijärvellä?
 3. Miten kuntalainen voi osallistua yhteiseen päätöksentekoon
  vaalien jälkeen?

Kansallinen kokoomus, valtuustoryhmän puheenjohtaja Arto Hägg

 1. Kokoomus on aina ollut kestävän kuntatalouden vartija. Emme kannata verotuksen kiristämistä. Yrittäjyys ja yrittäminen ovat juuri meille keskeisiä tekijöitä kunnan elinvoiman turvaamisessa ja kehittämisessä. Suurimpana valtuustoryhmänä luottamushenkilöillämme on laajasti osaamista ja paikallistuntemusta.
 2. Väestön ikääntyminen luo talouspaineita. Kaavoituksella taataan järkevä kasvu ja yritysten toimintaedellytykset, jolloin voimme selviytyä näistä taloushaasteista sekä varmistaa hoivan ja turvan myös iäkkäimmille kuntalaisille. Turvallisuus ja nuorten hyvinvointi nousee tulevaisuudessa entistäkin merkittävämmäksi tekijäksi.
 3. Kuntalaisia kuullaan mm. kyselyillä sekä asukas- ja infotilaisuuksissa – kannattaa olla aktiivinen. Kunta huomioi myös järjestöjen ja yhdistysten mielipiteet. Kuntalaisilla on myös aloitteenteko-oikeus. Luottamushenkilöihimme kannattaa olla yhteyksissä myös vaalien välillä ja aina voi liittyä aktiivisiin paikallisyhdistyksiimme.

Perussuomalaiset, valtuustoryhmän puheenjohtaja Maiju Tapiolinna

 1. Perussuomalaiset ovat virkaiältään nuori puolue ja vaihtoehto perinteisille valtapuolueille. Olemme ihmisläheisiä, kansallismielisiä ja rohkeita. Nostamme esiin epäkohtia, joissa koemme tavallisen suomalaisen aseman uhatuksi. Emme elä menneessä, vaan kohdistamme katseemme tulevaisuuteen.
 2. Ikä- ja yhdyskuntarakenteen muutos tulee haastamaan tulevaisuuden päätöksentekoa. Mahdollistamme jo asumisen lähellä pääkaupunkiseutua sekä tarjoamme hyvät etätyömahdollisuudet. Tasapuolisten palveluiden kehittäminen kuntalaisille on tärkeä tehtävä.
 3. Perussuomalaiset ovat paras toripuolue ja lähellä kuntalaista. Koronan myötä sosiaalinen media on lähentänyt kuntalaisia ja päätöksentekijöitä, jota kautta meitä kannattaa jatkossakin lähestyä. Puhelimeen ei voi aina vastata, mutta viesti kilahtaa laatikkoon ja siihen voi vastata sopivana ajankohtana.

Avoin puolue, Juhani Somersalo

 1. Avoin puolue on uusimpia puoluerekisteriin merkittyjä puolueita. Hyvä puoli tässä on se, että puolue on vapaa ryvettyneestä historiasta.
 2. Tulevaisuuden päätöksenteossa he, jotka tekevät päätökset, ovat keskeisiä vaikuttajia, mahdollisesti jopa ilmiöitä. Siksi avoimen puolueen ehdokkaat vaaleissa ovat mieleltään avoimia ja edistyksellisiä, kokevat todellisuutta sellaisena kuin se on ja kykenevät vastaanottamaan ja pohtimaan kaikenlaisia kehitysskenaarioita.
 3. Avoimen puolueen ehdokkaat Nurmijärvellä ovat aina jopa 24/7 tavoitettavissa ja valmiit ottamaan ajaakseen kansalaisten huolia syrjimättä ketään.

Suomen Keskusta, kunnallisjärjestön puheenjohtaja Juuso Jaakola-Siimes

 1. Ehdokkaamme ovat koko kunnan alueelta, joten Nurmijärven Keskusta on koko kunnan puolue. Ohjelmamme on monipuolinen kuntalaisten palvelujen kehittämisen ohjelma, jossa tervehdytetään kuntataloutta parantamalla kunnan toiminnan tuottavuutta ja kasvattamalla verotuloja nostamatta veroprosenttia.
 2. Keskeisiä ilmiöitä ovat sijainti pääkaupunkiseudun kainalossa, aktiivinen yhteistyö kunnan sekä yksityisen ja kolmannen sektorin välillä palveluiden tuottamisessa ja kehittämisessä sekä kuntien keskittyminen sivistys- ja hyvinvointialaan ja muun toiminnan alistaminen tämän ydinalueen onnistumiselle.
 3. Osallistuminen ja vaikuttaminen on mahdollista ottamalla yhteyttä keskustalaiseen valtuutettuun tai lautakunnan jäseneen, osallistumalla kuulemistilaisuuksiin ja osallistavaan budjetointiin tai toimimalla kolmannen sektorin yhteisöissä, jotka antavat lausuntoja päätettävistä asioista.

Vasemmistoliitto, kunnallisjärjestön puheenjohtaja Tiina Koivalo

 1. Vasemmistoliitto edustaa yhteiskunnallisesti heikommassa asemassa olevia ryhmiä. Keskeinen ero muihin puolueisiin nähden on mm. suhtautuminen yhteiskuntaa sisältäpäin uhkaaviin taloudellisiin riskeihin, kuten hoivavelkaan ja työttömyyteen sekä tuloerojen kasvuun.
 2. Investointitarpeet tuovat omat haasteensa talouteen ja päätöksentekoon. Päätöksentekoa vaikeuttaa ja eriyttää myös kuntaan sidoksissa olevat itsenäiset toimijat, mm. Keusote ja muut yhteisöt. Vastuullinen kunta luottaa omaan palveluntuotantoonsa, eikä edistä yhtiöittämis- ja ulkoistamiskehitystä.
 3. Kuntalainen voi olla suoraan yhteydessä kunnallisiin luottamushenkilöihin, viranhaltijoihin ja eri puolueisiin sekä kunnallisjärjestöihin. Lisäksi kunnan kotisivuilta on verkkoasiointipalvelu Solmu.

Suomen Sosialidemokraattinen puolue SDP, valtuustoryhmän puheenjohtaja Sirkka Rousu

 1. Arvot: Meidän toimintaa ohjaavat oikeudenmukaisuus, reiluus ja inhimillisyys. Ihmisarvon ja perusoikeuksien sekä demokratian kunnioittaminen. Työllä pitää tulla toimeen. Hyvinvointivaltiossa julkiset palvelut tuovat turvaa. Kunta on ihmistä lähinnä: meillä ei syrjitä eikä syrjäytetä.
 2. Pandemian jälkihoidon toimet. Huoli nuorten jaksamisesta ja pärjäämisestä. Asukkaiden nopean ikääntymisen vaikutukset. Kunnan kyky rahoittaa tarpeelliset investoinnit. Työpaikkaomavaraisuuden ja elinvoiman kasvattaminen. Huolenpito viihtyisästä asuinympäristöstä.
 3. Asukkaat organisoidusti mukaan, kun kuntabudjettia vasta valmistellaan. Asukaskyselyihin vastaaminen, yhteydenpito valittuihin luottamushenkilöihin, osallistuminen asukasiltoihin ja työpajoihin, kuntalaisaloitteilla, toimimalla järjestöissä. Vaikuttamalla puolueyhdistyksessä.

Svenska folkpartiet i Finland SFP/RKP, kunnallisjärjestön puheenjohtaja Mika Valli

 1. RKP on liberaalipuolue, joka tekee työtä toimivan kaksikielisyyden puolesta. Meidän politiikassa ihminen on aina keskiössä eikä ketään saa jättää yksin. Ymmärrämme myös, että toimiva elinkeinoelämä ja kasvu ovat välttämättömiä hyvinvoinnin rahoittamiseksi. Teemme aina työtä oikeudenmukaisen yhteiskunnan puolesta.
 2. Kyky houkutella uusia asukkaita ja menestyviä yrityksiä vaikuttavat kuntamme elinvoimaisuuteen ja päätöksentekoon. Päättäjillä tulee olemaan vaikeita, mutta tärkeitä päätöksiä edessään, kun kunnan taloutta pitää tasapainottaa. Sote-uudistus tulee myös vaikuttamaan merkittävästi kunnan toimintaan ja päätöksentekoon lähivuosina.
 3. Yhteydenpito kunnan luottamushenkilöihin ja puolueeseen tulee olla helppoa. Nuorisovaltuustoilla sekä vanhus- ja vammaisneuvostoilla on osallistamisen kannalta tärkeä tehtävä. Kunnassa pitäisi myös käyttää osallistuvaa budjetointia, jotta kuntalaiset voivat osallistua kunnalliseen päätöksentekoon myös vaalien välissä.

Vihreä liitto, valtuustoryhmän puheenjohtaja Sami Virtanen

 1. Ehdokkaat, joiden arvot ovat ihmisläheisiä. Olemme heikoimpien, pienten ja luonnon puolella silloinkin, kun ajat ovat vaikeat. Peruspalveluiden tulee olla kaikkien saavutettavissa varallisuudesta ja asuinpaikasta riippumatta. Halu parantaa rakennetun ympäristön viihtyisyyttä ja turvallisuutta.
 2. Koronan haasteet taloustilanteeseen. Sote-uudistuksen vaikutukset Keusoteen. Hyvinvointipalveluiden turvaaminen. Rakennusten kunto ja huolto. Sisäilmaongelmien ehkäisy. Ilmastonmuutoksen ja siitä aiheutuvien haittojen torjunta. Luonnonsuojelu. Joukkoliikenteen kehittäminen. Työllisyystilanne.
 3. Toivomme kuntalaisilta suoraa yhteydenottoa (esim. sosiaalinen media). Edellytämme kunnalta mm. asukasiltoja, kyselyitä, osallistavaa budjetointia ja työpajoja. Osallisuus, hyvinvointi ja elinvoima liittyvät vahvasti toisiinsa. Kuntapäätöksenteon vaikutusten ennakkoarviointia tulee kehittää.

Suomen Kristillisdemokraatit, kunnallisjärjestön puheenjohtaja Ina Kuula

1.Kristillisdemokraatteina meillä on selkeät arvot, jotka pysyvät; esimerkiksi se, että jokainen ihminen ja elämä on yhtä arvokas.

 1. Väestön ikärakenteen muuttuminen, eli väestön vanheneminen ja väkiluvun kääntyminen laskuun vaikuttavat päätöksentekoon kunnissa mm. palveluverkostoa ja investointeja suunniteltaessa. Tällä hetkellä leviävä korona on vaikuttanut toisaalta uuteen Nurmijärvi-ilmiöön; monet haluavat muuttaa pois tiiviisti asutetuista kaupungeista maaseudun rauhaan. Etätyö on lisääntynyt, ja se myös vaikuttaa asumiseen.
 2. Kuntalainen voi kertoa äänestämälleen ja valitulle luottamushenkilölle niistä asioista, jotka kunnassa vaativat korjaamista. Kunnan järjestämissä ”Kyläilloissa” voi kuntalainen myös kertoa mielipiteitään ja parannusehdotuksia.

Liike Nyt, Kenneth Morelius

 1. Liike Nytin Nettiparlamentti
 2. Julkistalouden tasapainottaminen, ilmastonmuutoksen torjunta ja sote.
 3. Nettiparlamentti appi.