Ajankohtaiset asemakaavat

3-297 Kyijynpuisto

Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven Klaukkalan keskustan asemakaava-alueella, rajoittuen koillisessa Klaukkalantiehen, lounaassa Isoseppälän ja luoteessa Syrjälän- ja Pikkuviirintien katualueisiin. Asemakaavan muutos koskee osaa asemakaavan mukaisesta puistoalueesta (VP), Kyijynpuistosta. Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan toteuttamattoman puistoalueen rakentaminen keskustaluonteisena asuinkerrostalojen korttelialueena (AK) ja sitä varten varattuna autopaikkojen korttelialueena (LPA).

  • Asemakaavan muutosehdotus pidetään nähtävillä 11.8.–12.9.2022.
  • Kunnanhallitus on 20.6.2022 § 151 hyväksynyt asemakaavan muutosehdotuksen ja päättänyt asettaa sen nähtäville 30 päivän ajaksi
  • Asemakaavan muutosluonnos II pidettiin nähtävillä 28.10.-26.11.2021.
  • Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta on päättänyt 12.10.2021 § 89 hyväksyä asemakaavan muutosluonnoksen II ja asettaa suunnitteluaineiston nähtäville.

Lisätietoja hankkeesta antaa: