Hyvinvointi

Kaisa Selkämaa auttaa oppivelvollisia löytämään oman paikkansa

Kuva: Nea Karhu

Uudistettu oppivelvollisuuslaki astui voimaan pari vuotta sitten ja sen myötä kuntia velvoitettiin ohjaamaan ja valvomaan oppivelvollisia ja varmistamaan peruskoulun jälkeiset opinnot. Kunnan tehtävänä on valvoa oppivelvollisuuden toteutumista ja selvittää nuorten tilanne, tuen tarve sekä ohjata nuori koulutukseen tai muuhun palveluun. Nurmijärvellä työstä vastaa nuorisopalveluissa työskentelevä kohdennetun nuorisotyön koordinaattori Kaisa Selkämaa.

”Nurmijärvellä uuden lain mukanaan tuomat tehtävät lähtivät syksyllä 2021 rauhallisesti käyntiin. Rauhallisen alun jälkeen ohjattavien oppivelvollisten määrä on tasaisesti noussut ja kesään 2023 mennessä heitä on ollut kunnan ohjauksen piirissä yhteensä 27 henkilöä”, Selkämaa kertoo.

Kohdennetun nuorisotyön koordinaattori hoitaa kuntavalvojan tehtävää ja vastaa oppivelvollisten seurannasta, käytännön asiakastyöstä, ohjauksesta ja neuvonnasta oppivelvollisten ja heidän perheidensä suuntaan sekä tarvittavasta selvittelystä ja yhteistyöstä oppilaitosten ja muun yhteistyöverkoston kanssa. Lisäksi hän valmistelee oppivelvollisuuden keskeyttämiseen liittyvät hakemukset ja opiskelupaikan osoittamiseen liittyvät päätökset sivistysjohtajan päätettäviksi.

”Käytännössä oppivelvollisuuden ohjaukseen ja valvontaan liittyvä työ kiteytyy yhteistyöhön oppivelvollisten ja perheidensä kanssa. Työvälineinä käytetään Valpas-asiakashallintajärjestelmää, puhelinta ja sähköpostia. Tapaamme perheitä myös kasvotusten, ja monet asiat selviävätkin parhaiten niin. Usein oppivelvollisella, joka jää vaille opiskelupaikkaa on ollut matkan varrella muitakin tuen tarpeita ja oppivelvollisuuden ohjaukseen liittyvässä työssä pyritään selvittämään nuoren kokonaisvaltainen tilanne. Taustalla saattaa olla esimerkiksi oppimiseen tai hahmottamiseen liittyviä haasteita, koulukiusaamista tai riittämättömään kielitaitoon liittyviä tuen tarpeita”, Selkämaa toteaa.

Kaikille nuorille opiskelu ei ole esimerkiksi terveydellisistä syistä ajankohtaista, ja tällöin heidät pyritään ohjaamaan tarvittavan tuen piiriin. Pääsääntöisesti nuorten haasteena on ollut heille sopivan opiskelupaikan löytäminen. Aina nuori itse tai hänen huoltajansa eivät tunnista taustalla vaikuttavia tuen tarpeita, joihin on tärkeää saada apua ennen kuin sopivaa opiskeluratkaisua voidaan lähteä edistämään.

”Monet nuoret löytävät opiskelupaikan ohjauksen aikana itsenäisesti ilman suurta avun tarvetta kunnalta. Yksittäisiä nuoria on ohjattu nuorten työpajalle suorittamaan esimerkiksi työharjoittelua sopivan opiskelupaikan löytymistä odotellessa”, Selkämaa kertoo.

Oppivelvollisille, joilla ei ole opiskelulle estettä, mutta joilla on haasteita löytää itselle sopiva koulutus, voidaan osoittaa opiskelupaikka sopivasta TUVAsta eli tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta tai TELMAsta eli työhön ja itsenäiseen elämään valmentavasta koulutuksesta. Nurmijärvellä TUVA-osoittamiset tehdään pääsääntöisesti Keudan Perttulan toimipisteeseen. Osoittamispäätöksissä kuullaan aina oppivelvollista ja hänen perhettään. Oppivelvollisuuden suorittaminen voidaan myös keskeyttää määräaikaisesti tai toistaiseksi silloin, kun siihen on perusteet.