Kunta tiedottaa

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut alenevat useilla perheillä

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut alenevat useilla perheillä asiakasmaksulain muutosten seurauksena 1.8.2021 alkaen.

Hallitus päätti budjettiriihessä 16.9.2020 osana työllistämisen edistämistä koskevia toimenpiteitä alentaa varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja 70 miljoonalla eurolla. Maksujen alentaminen lisää työnteon kannustimia parantamalla työstä saatavaa taloudellista hyötyä ja se parantaa erityisesti pieni- ja keskituloisten perheiden asemaa. Työllisyyden kasvulla on varhaiskasvatuksen kysyntää vahvistava vaikutus, joka tukee hallituksen tavoitetta varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostamisessa.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu-uudistus perustuu voimassa olevaan asiakasmaksulakiin (1503/2016), jossa 1.8.2021 alkaen on muutettu 5. ja 8.
pykälien sisältöä.

Maksut määräytyvät perheen tulojen ja koon sekä varhaiskasvatusajan mukaan. Maksut määrätään edelleen toistaiseksi. Kunnat voivat periä maksuja myös leikkitoiminnasta ja avoimen varhaiskasvatuksen palveluista sekä tilapäisesti järjestettävästä varhaiskasvatuksesta. Esiopetus (4 h) on ilmaista.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain 5 §:n 3 momentin mukaisia maksujen määräytymisen perusteena olevia tulorajoja korotetaan 31 prosenttia. Maksuprosentit pysyvät ennallaan siten, että riippumatta perheen koosta maksuprosentti on aina 10,7 prosenttia.

Jos samasta perheestä on useampi kuin yksi lapsi kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa, voidaan nuorimmasta kokoaikaisesti varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta määrätä 5 §:n mukaan määräytyvä asiakasmaksu.

Ikäjärjestyksessä seuraavasta kokoaikaisesti varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta voidaan määrätä maksu, joka on enintään 40 % nuorimman lapsen maksusta. Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä maksu on enintään 20 % nuorimman lapsen maksusta.

Määrättäessä perheen muiden kuin nuorimman lapsen maksua käytetään määräytymisen perustana nuorimman lapsen laskennallista kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksua.

Asiakasmaksun suuruuteen vaikuttavat perheen bruttotulot, perhekoko ja lapsen varhaiskasvatuksessa viettämä aika.

Enimmäismaksu on 288 €/kk, perheen toisen lapsen enimmäismaksu on 115 ja pienin perittävä maksu on 27 euroa.

Yksityinen varhaiskasvatuksen asiakasmaksut ovat Nurmijärvellä samat kuin kunnallisellakin puolella.

Uudistuksesta johtuen perheiden kannattaa tuoda uudet, mielellään heinäkuun tulotiedot kunnalle uuden asiakasmaksun laskemista varten. Laskenta vie hieman aikaa, koska kaikille asiakkaille lasketaan asiakasmaksu uudelleen. Asiakasmaksupäätös toimitetaan perheille heti laskemisen jälkeen.