Konsulttien palveluverkkoselvitys 2019

Kyselytulokset palveluverkkoselvityksestä 10/2019

Konsulttityönä laadittu palveluverkkoselvitys valmistui lokakuussa 2019. Kuntalaiset pääsivät esittämään näkemyksiään selvityksen vaihtoehtoisista palveluverkkoskenaarioista sekä yleisesti palveluverkon kehittämisen painopisteistä avoimessa Internet-kyselyssä marraskuussa.

Lataa kyselyn tulokset PDF-tiedostona alta.

Yhteenveto tuloksista

Määräaikaan mennessä kyselyyn vastasi 558 kuntalaista kattavasti koko kunnan alueelta. Koska kyselyn (ja palveluverkon kehittämisen) painopiste on varhaiskasvatus- ja opetuspalveluissa, nuoret aikuiset ja keski-ikäiset perheelliset olivat vastaajajoukossa hyvin edustettuina. Vaikka kyselyn otos ei ole satunnaisotoksen tapaan perusjoukkoa (kuntalaisia) täysin edustava, sen voidaan sanoa antavan hyvän kuvan kuntalaisten yleisestä mielipiteestä palveluverkon kehittämiseen.

Vastauksista nousi esiin erityisesti kattavan palveluverkon, lähipalveluiden, kylien ja kyläkoulujen suuri merkitys monille kuntalaisille. Varhaiskasvatuspalveluiden osalta turvallisuutta korostettiin kuitenkin enemmän kuin päiväkotien sijaintia lähellä kotia.

Kattavan palveluverkon ylläpitämistä pidettiin jopa niin tärkeänä, että valtaosa kyselyyn vastanneista on ennemmin valmis maksamaan lisää veroja kuin hyväksymään palveluverkon karsimisen. Vastaajat eivät olleet kuitenkaan valmiita lisäämään kunnan lainataakkaa palveluverkon ylläpitämiseksi. Palveluverkon kehittämisessä myös monikäyttöisten tilojen rakentaminen sai kannatusta.

Kysymys kunnallisen lukiokoulutuksen tulevaisuudesta jakaa vastaajia. Enemmistö katsoo, että jokaisessa päätaajamassa pitää olla oma lukio, mutta merkittävä osa olisi myös valmis keskittämään kunnallisen lukiokoulutuksen Kirkonkylään. Lukiokoulutuksen keskittäminen Rajamäelle ei saa suurta kannatusta. Klaukkalan Arkadian yhteislyseo on yksityinen lukio, eikä se näin ollen ole kunnan palveluverkkotyön piirissä.

FCG:n selvityksessä esiteltiin kolme erilaista vaihtoehtoa palveluverkolle. Kyselyssä vastaajat saivat äänestää, mitä he ajattelivat kulloisestakin vaihtoehdosta. Tulosten mukaan suhtautuminen vaihtoehtoihin 1 ja 2 oli keskimäärin neutraalia. Suhteellisesti eniten kriittisiä arvioita sai puolestaan niukimman talouden vaihtoehto 3. Kyselyssä kävi ilmi, että FCG:n konsulttien esittämien eri vaihtoehtojen arvioiminen osoittautui kuntalaisille haastavaksi. Kantaa ottaakseen olisi vaihtoehtoihin perehtymiseen pitänyt käyttää huomattavasti aikaa, joten moni vastaaja antoi kaikille vaihtoehdoille neutraalin arvosanan.

Kyselyyn vastanneet antoivat palautetta itse kyselystä. Kyselyn toteutustapa käytiin palautteen pohjalta läpi ja palautteesta otettiin opiksi. Puutteistaan huolimatta kyselystä kuitenkin välittyy kuntalaisten yleinen mielipide.

Palautteissa toivottiin, että kunta osallistaisi jatkossa kuntalaisia vahvemmin ja monipuolisemmin. Palautteen pohjalta Nurmijärven kunta järjestää keväällä 2020 Me tehdään Nurmijärvi -työpajoja , joissa kuntalaiset pääsevät vaikuttamaan palveluverkon kehittämistyöhön. Palveluverkkotyöhön on mahdollista osallistua myös uusilla kyselyillä, joissa kuntalaiset voivat ottaa kantaa palveluverkon kehittämisen vaihtoehtoihin.