Ajankohtaista

Asuminen, Hyvinvointi, Kiinteistöt, Koulutus, Lapset, Lautakunnat, Maankäyttö, Nuoriso, Opetus ja koulutus, Palveluverkkotyö, Päätöksenteko, Rakentaminen, Sisäilma, Tilakeskus

Sivistyslautakunta antoi lausuntonsa Klaukkalan minipalveluverkosta äänestyksen jälkeen

14.6.2024

Sivistyslautakunta antoi äänestyksen jälkeen lausuntonsa Klaukkalan minipalveluverkkoon liittyvän hankesuunnitelman hyväksymisestä kokouksessaan 13.6.2024. Klaukkalan minipalveluverkkotyössä ratkaistaan osa Klaukkalan koulujen sekä päiväkotien tiloja koskevista haasteista.

Sivistyslautakunta päätti esittää lausuntonaan kunnanhallitukselle, että Klaukkalan minipalveluverkon toteutusvaihtoehdoksi esitetään elinkaarimallilla toteutettu vaihtoehto 2B eli Klaukkalaan rakennettaisiin yhtenäiskoulu, Isoniitun koulua laajennettaisiin ja Viirinlaaksoon rakennettaisiin päiväkoti ja tilat Vendlaskolanille. Lausunnon pohjaesitykseen tehtiin muutamia lisäyksiä.

Vaihtoehdossa toteutuu Nurmijärven kunnan palveluverkkosuunnitelman mukaiset tavoitteet päiväkotiverkon suuremmista yksiköistä, koulujen kehittämisestä yhtenäiskoulujen suuntaan, esi- ja alkuopetuksen yhteistyön kehittämisestä sekä tilojen monikäyttöisyysvaatimus.

Lautakunta äänesti lausunnostaan

Sivistyslautakunta äänesti lausunnosta ja asian käsittelyn aikana tehtiin kolme muutosesitystä.

Lautakunnan jäsen Otto Suhonen (kesk.) teki Veikko Ollilan ja Minna Aittakallion kannattamana muutosesityksen, että sivistyslautakunnan lausunnoksi esitetään vaihtoehtoa 4 eli erillisiä ala- ja yläkouluja ja päiväkoti-koulu-kiinteistöä Viirinlaaksoon, johon sijoittuisi kaksikielinen päiväkoti, Isoniitun koulun vuosiluokat 0–3 kaksisarjaisena, ruotsinkielinen perusopetus ja kohtaamispaikka kuntalaisille.

Lautakunnan jäsen Minna Aittakallio (kok.) teki Otto Suhosen kannattamana lisäysesityksen sekä pohjaesitykseen että Suhosen muutosesitykseen, että yksiköt tulee sijoittaa tonteille tarpeeksi väljästi siten, että rakennusten suunnittelu opetuksen järjestämisen ehdoilla on mahdollista.

Lautakunnan jäsen Janine Fager-Jokisalo (sd.) teki Siv Janssonin, Virpi Korhosen ja Seppo Ahosen kannattamana pohjaesitykseen lisäysesityksen. Esityksen mukaan kunnan on varattava riittävästi resursseja suunnittelunohjaukseen, jotta käyttäjäkeskeinen näkökulma tulee esiin turvallisten ja toimivien tilojen suunnittelussa. Pihojen suunnittelussa on otettava huomioon toiminnallisuus, pihan turvallisuus ja liikenneturvallisuus.

Koska oli tehty kolme kannatettua muutosesitystä, puheenjohtaja määräsi pidettäväksi nimenhuutoäänestyksen ensiksi siten, että JAA = esittelijän pohjaesitys ja EI = Suhosen muutosesitys.

Lautakunta hyväksyi pohjaesityksen äänin JAA 5 (Ahonen, Fager-Jokisalo, Jansson, Rantakulma, Korhonen), EI 5 (Aittakallio, Alanne, Lappalainen, Ollila, Suhonen) ja TYHJÄ 1 (Pasanen). Äänestyksen jälkeen lautakunta hyväksyi yksimielisesti sekä Aittakallion lisäysesityksen että Fager-Jokisalon lisäysesityksen.

Otto Suhonen (kesk.) ja Veikko Ollila (vas.) jättivät päätökseen yhteisen eriävän mielipiteen.

Esitys Klaukkalan minipalveluverkon ratkaisuksi

Sivistyslautakunta esittää lausunnossaan, että:

  • Klaukkalan keskustaan nykyisellä Klaukkalan koulun tontille rakennetaan 1085 oppilaan yhtenäiskoulu.
  • Viirinlaaksoon rakennetaan kiinteistö kaksikieliselle päiväkodille (210 lasta), ruotsinkieliselle koululle (50 oppilasta) ja kuntalaisten kohtaamispaikalle.
  • Isoniitun koulua laajennetaan (180 oppilaan lisäys), jolloin koulussa oli tulevaisuudessa yhteensä 640 oppilasta.

Kokonaiskustannukset ovat 80,1 miljoonaa euroa ja korkokulut huomioiden 105,9 miljoonaa euroa. Rakennus- ja korkokustannuksissa ei ole huomioitu PTS-investointeja, PTS-investointien korkokuluja eikä väistötilojen korkokuluja.

Lisäksi sivistyslautakunta teki lausuntoon lisäyksen, että yksiköt tulee sijoittaa tonteille tarpeeksi väljästi siten, että rakennusten suunnittelu opetuksen järjestämisen ehdoilla on mahdollista.

Kunnan tulee varata tarpeeksi omia resursseja suunnittelunohjaukseen, jotta myös tulevat tilojen käyttäjät ovat vahvasti mukana suunnittelun eri vaiheissa sekä pedagoginen näkökulma ja turvallisen kasvun samoin kuin tilojen toimivuuden käyttäjäkeskeinen näkökulma huomioidaan suunnittelussa ja toteutuksessa. Riittäviin tiloihin ja tilojen akustiikkaan tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Pihojen osalta tulee huomioida rt-kortin ohjeen mukaisesti riittävät piha-alueet. Rakennusten ympäristön suunnittelussa tulee huomioida rakennuksen ympäristön viilentäminen ja luontaista varjoa ja vehreyttä edistävät viherratkaisut sekä eri käyttäjäryhmiä palvelevat toiminnallisuudet sekä piha-alueiden turvallisuus. Myös liikenneturvallisuus eri käyttäjien näkökulmasta tulee ottaa huomioon suunnittelussa.

Päätöksenteon eteneminen

Alkuperäisen aikataulun mukaisesti minipalveluverkosto oli tarkoitus päättää maaliskuussa 2024. Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 4.3.2024 palauttaa yksimielisesti Klaukkalan minipalveluverkkoon liittyvät suunnitelmat valmisteluun, jotta valmistelussa huomioidaan teknisen lautakunnan ja kunnanhallituksen esitykset neljännestä toteutusvaihtoehdosta. Lisäselvitykset ovat valmistuneet ja Klaukkalan minipalveluverkkoa koskevat päätökset ovat tulossa uudelleen päätöksentekoon.

Sivistyslautakunnan jälkeen lausuntonsa asiasta antaa tekninen lautakunta 22.8., minkä jälkeen asia etenee ensin kunnanhallituksen ja lopulta kunnanvaltuuston päätettäväksi arviolta lokakuun alussa.

Valtuuston päätöksen jälkeen laaditaan toteutussuunnitelmat, jossa määritellään tarkemmat yksityiskohdat. Suunnitteluun ja rakennushankkeen kilpailuttamiseen kuluisi arviolta ensi vuosi ja rakentamaan päästäisiin vuonna 2026. Rakennushankkeet tulevat valmistumaan vaiheittain, ensimmäiset arviolta vuonna 2028.

Palveluverkkotyössä ratkaistaan keskeinen osa Klaukkalan koulujen sekä päiväkotien tiloja koskevista haasteista ja päätökset koskettavat Klaukkalan alueella Urheilupuiston, Klaukkalan, Syrjälän, Isoniitun ja Vendlaskolanin kouluja sekä Aitohelmen, Syrjälän, Ylitilantie-, Äppelgårdenin ja Tähkärinteen esiopetusta sekä Isosuon ja Suopolun päiväkoteja.

Klaukkalan kouluista Urheilupuiston, Klaukkalan ja Syrjälän koulujen huono kunto on antanut perustellun syyn arvioida koulujen korvaamista uudisrakennuksella. Kunnan varhaiskasvatuksen osalta on linjattu, että toimintaa siirretään pienistä ja huonokuntoisista yksiköistä suurempiin yksiköihin.

Takaisin listaukseen