Omaishoidon tuki

Omaishoitoon liittyvät asiat koko kunnan alueella kaikkien ikäryhmien osalta

Sosiaaliohjaaja Johanna Niemi (asiakkaat A-K) puh. 040 317 3589 (klo 11-12)
Sosiaaliohjaaja Sanna Hesanto    (asiakkaat L-P) puh. 040 317 3049 (klo 11-12)
Sosiaaliohjaaja Riitta Nousiainen (asiakkaat R-Ö) puh. 040 317 4547 (klo 11-12)

Käyntios. Kirkonkylän terveyskeskus, Sairaalantie 2.

****** 

Ajankohtaista/uutta:

Alla olevasta linkistä pääsee vastaamaan omaishoitajille tehtyyn kyselyyn, joka koskee omaishoidon sijaisapua. Vastaamaan pääsee 21.9.2018 saakka.

https://response.questback.com/nurmijrvenkunta/scpkvwuosm  

 Omaishoitajan sijaisapu kotiin

******

Omaishoitajan sähköinen hyvinvointi- ja terveystarkastus

Omaishoitajan on tärkeää huolehtia omasta hyvinvoinnistaan ja terveydentilastaan. Nurmijärven kunta tarjoaa omaishoitajille sähköisen terveystarkastyksen, jonka avulla omaishoitaja saa tietoa hyvinvoinnistaan ja terveydestään. Tarkastuksen jälkeen voi osallistua maksutta sähköisiin valmennusohjelmiin.

Jos ette pysty tekemään sähköistä tarkastusta, tai jos sähköisessä tarkastuksessa ilmenee riskitekijöitä tai muuta ammattilaisen arviota vaativaa asiaa, voitte varata ajan terveydenhoitajalle. 

Omahoitajan sähköiseen terveystarkastukseen pääsette tästä 

*****

Omaishoitajien ja hoidettavien toimintakalenteri syksy 2018:

 Toimintakalenteri syksy 2018

Tiedote omaishoitajille syksy 2018

Mitä omaishoidon tuki on?

Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka sisältää hoidettavalle annettavat tarvittavat palvelut sekä omaishoitajalle annettavan hoitopalkkion, vapaan ja omaishoitoa tukevat palvelut.

Omaishoidon tuki on harkinnanvarainen palvelu, mitä kunta järjestää tähän tarkoitukseen varattujen määrärahojen puitteissa. Tukea myönnetään omaishoidontuesta annetun lain (937/2005) sekä Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnan 21.3.2017 hyväksymien myöntämisperiaatteiden mukaisesti.

Kenelle omaishoidon tukea voidaan myöntää

Omaishoidon tukea voidaan myöntää, jos henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi tarvitsee hoitoa tai muuta huolenpitoa, joka on mahdollista järjestää hoidettavan kotona.

Omaishoidon tuki on kohdennettu henkilöille, jotka tarvitsevat pääasiallisesti ympärivuorokautista hoivaa. Omaishoito vähentää tai korvaa laitoshoidon tai muiden kunnallisten palvelujen käyttöä tai niiden määrä tuntuvasti vähenee. Lasten omaishoidon tuen arvioinnissa yhtenä kriteerinä on, että lapsella on sairaudesta/vammasta aiheutuva erityisen hoidon tarve ikätasoonsa nähden.

Kuka voi toimia omaishoitajana

Hoitajan tulee olla elämäntilanteensa, terveytensä ja ikänsä puolesta soveltuva omaishoitajaksi. Omaishoitajana toimii useimmiten puoliso, huoltaja, aikuinen lapsi tai muu läheinen.

Omaishoito on toimeksiantosuhde ja siten omaishoitaja ei ole työsuhteessa kuntaan eikä hoidettavaan tai hoidettavan huoltajaan.

Hoito- ja palvelusuunnitelma

Omaishoidon tuesta laaditaan yhdessä hoidettavan ja hoitajan sekä muiden hoitoon osallistuvien palveluntuottajien kanssa hoito- ja palvelusuunnitelma. Suunnitelma pitää sisällään hoitajan antaman hoidon lisäksi myös muut palvelut, kuten kotihoidon käynnit.

Hoitopalkkiot

Hoitopalkkion maksamisen edellytyksenä ovat hoidon ja huolenpidon tarve sekä asianmukaisen hoidon järjestämismahdollisuudet.

Omaishoitajalle maksettavan palkkion suuruus määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella. Hoitopalkkiossa huomioidaan omaishoidon ohella annettavat muut kunnan järjestämät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Hakumenettely

Omaishoidon tukea tulee hakea kirjallisesti. Hakulomakkeita saa

  • Ikäihmisten palveluohjausyksiköstä, puh. 040 317 2219 (klo 8-15.30) os. Sairaalantie 2, 01900 Nurmijärvi
  • vanhuspalvelujen sosiaaliohjaajilta puh. 040 317 3589 tai 040 317 4547 (klo 11-12) os. Sairaalantie 2, 01900 Nurmijärvi
Omaishoidontukihakemus                                                 

  Toimintakalenteri

Tietoa omaishoitajille ja -hoidettaville tarkoitetusta toiminnasta: 

Omaishoitajat ja Läheset Liitto ry

   Vapaan järjestäminen

Omaishoitolain 4 §:n mukaan omaishoidon tuesta kunnan kanssa sopimuksen tehneellä omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata vähintään kolme vuorokautta sellaista kalenterikuukautta kohti, jonka aikana omaishoitaja on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin. 

Muu tuki omaishoitajalle

Omaishoitajat saavat käyttöönsä kki-lippuja.

Omaishoitajien keskustelu- ja tukiryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa Heikkarin palvelukeskuksessa.