Ennakointidialogit

Yhdeksi tavaksi kehittää hyvää ja jäsentynyttä verkostomaista työskentelyä otettiin Nurmijärvellä varhaisen puuttumisen hankeen (2003-2005) aikana käyttöön dialogiset verkostopalaverit. Tällaisia ennakointidialogi - palavereja varten kuntaan on koulutettu verkostokonsultteja, joiden tehtävänä on organisoida verkostopalaveria. Verkostokonsultit huolehtivat siitä, että jokainen palaveriin osallistuja saa tilaisuuden kuulla muiden ajatuksia ja voi puhua omasta näkökulmastaan. Verkostopalaverissa ei haeta syyllisiä tai vajavuuksia, vaan pyritään yhdistämään voimavaroja ja ihmisiä. Palaverien tarkoituksena on yhdessä perheen, lähiverkoston ja työntekijöiden kanssa saada aikaan lasta/nuorta/perhettä tukeva suunnitelma. Palaverit selkiinnyttävät perheen ja työntekijöiden työnjakoa ja antavat monipuolisen perustan jatkosuunnitelman tekemiseen.

Suunnitelma on selvitys jokaisen palaveriin osallistujan työskentelystä jatkossa (työnjako). Suunnitelmaan osallistuvat muodostavat tiimin, joka on jatkossa lapsen/perheen tukena. Verkostopalaverissa voidaan sopia seurantapalaverista ja palautteenannosta, jotka tuovat rakennetta jokaisen työskentelyyn. Lapsen/perheen kannalta on olennaista, että tuen jatkuvuus on turvattu.

Verkostokonsulttien tehtäviin kuuluu asiakastilanteisiin suunnattujen palaverien lisäksi alue- ja teemaneuvonpitojen, suunnittelupalaverien vetäminen. Alueneuvonpitoja järjestetään, kun halutaan selvittää, miten tietyn alueen lapset voivat. Niissä tarkastellaan kyseisen alueen yhteisiä kehittämiskohteita.

Teemaneuvonpitoja järjestetään silloin, kun halutaan tarkastella useita koskevaa pulmallista tilannetta. Tavoitteena on yhdessä muiden toimijoiden kanssa laatia huolta vähentävä toimintasuunnitelma.

Suunnittelupalaveri antaa monipuolisen pohjan toimialan/yksikön/kunnan tms. strategia- tai toimintasuunnitelman laatimiseen.

Verkostokonsultteja palaverien vetäjiksi voi tilata verkostotyön koordinaattorilta.

Olli Laiho
toimiala-asiantuntija (verkostotyö)
Puh. 040 317 4105