Ajankohtaista

Ilmastotyö, Jätehuolto, Siistiksi, Yhdistykset, Yritykset

Nurmijärven yritykset mukana ilmastotyössä

10.2.2021

Nurmijärven kunta nostaa ilmastoasioita entistä aktiivisemmin esiin, ja kutsuu ilmastotyöhön mukaan kuntalaiset ja alueen yritykset. Viime viikolla lanseeratuilla ilmastotyö-sivustolla on yhtenä huomion kohteena yritykset, joiden toivotaan lähtevän mukaan ilmastotyöhön ja kunnan ilmastokumppaneiksi. Yrityksille teetettiin tammikuussa kysely, jossa kysyttiin yritysten ilmastotyöstä, tavoitteista ja tehdyistä toimenpiteistä. Kyselyssä saatuja vastauksia esitellään ilmastotyö-sivustolla.

Kunnan teettämän ilmastotyökyselyn tavoitteena oli saada yritykset kunnan ilmastokumppaneiksi ja kerätä tietoa yritysten tekemistä toimista. Kyselyyn vastasi 12 yritystä, joiden koko vaihteli yli 100 henkilöä työllistävistä 1–5 työntekijän yrityksiin.

Kaksi kolmesta vastanneesta yrityksestä katsoi ilmastonmuutoksella olevan vaikutuksia omaan toimintaansa. Vaikutukset nähtiin ennen kaikkea positiivisina mahdollisuuksina, joita tarjoavat muun muassa kiertotalous ja kierrätys ylipäätään sekä toiminnan kehittämiseen tarjolla olevat ilmastoa sivuavat uudet rahoituslähteet.

Yrityksillä moninaisia ilmastotekoja – tavoitteena hiilijalanjäljen pienentyminen

Lähes kaikki (92 %) vastanneista yrityksistä oli jo tehnyt joitain ilmastonmuutoksen hillintään liittyviä toimenpiteitä. Toimenpiteiden käynnistävänä tekijänä on ollut enimmäkseen yrityksen omaehtoinen liiketoiminnan kehittäminen, mikä tukee sitä, että yritykset näkevät ilmastonmuutoksen positiivisena mahdollisuutena. Ilmastotekoihin ovat kannustaneet jonkin verran myös asiakkailta tulleet vaatimukset. Tiukentunut sääntely toimiin ryhtymisen kannusteena sen sijaan sai vain noin 12 % osuuden maininnoista.

Tekemillään toimenpiteillä yritykset tavoittelevat hiilijalanjälkensä pienentämistä. Ilmastoteot ovat kohdistuneet selkeästi eniten tuotantoon ja sen prosessien kehittämiseen. Esimerkiksi Keuda on pienentänyt hiilijalanjälkeään tekemällä toimenpiteitä ruokapalveluissaan, kuten hankkimalla ympäristöystävällisiä raaka-aineita, hallitsemalla ruokahävikkiä sekä vähentämällä veden ja sähkön kulutusta.

Toiseksi eniten ilmastoteot kohdistuivat liikematkoihin sekä kodin ja työpaikan välisin matkoihin. Työtehoseuralla esimerkiksi suositaan etätöitä ja -opiskelua, kimppakyytejä ja julkista liikennettä sekä ajoneuvokoulutuksessa käytetään simulaattoreita.

Muuten tehdyt ilmastoteot ovat kohdistuneet tasaisesti kuljetuksiin, hankintoihin ja kiinteistöihin. Sen sijaan esimerkiksi päästökompensaatiot eivät vastausten perusteella ole ainakaan vielä lyöneet itseään läpi.

Mitattuja tuloksia on jo nähtävissä

Yrityksiltä kysyttiin myös, millaisia konkreettisia tuloksia tehdyllä ilmastotyöllä on saavutettu. Useimmin vastauksissa mainittu konkreettinen toimenpide oli siirtyminen hiilineutraaliin ja uusiutuvaan energiaan. Nurmijärven Sähkö esimerkiksi mainitsee tuottavansa Uudenmaan vähähiilisintä kaukolämpöä, jonka bioaste on jopa 98 %.

Schenker Oy on puolestaan vähentänyt maakuljetuksissa vuosien 2006–2019 välisenä aikana hiilidioksidipäästöjä 24 %. Lisäksi uusien kiinteistöjen käytönaikainen hiilijalanjälki on saatu pudotettua nollaan uusiutuvien energiaratkaisujen myötä, esimerkiksi kiinteistöjen sähkönkulutus LED-valaistuksen ansiosta on vähentynyt jopa 40 %.

Altiasta kerrotaan, että tuotannon hiilidioksidipäästöjä on alennettu yli 50 % vuodesta 2014, jolloin otettiin käyttöön oma ohran kuorta polttava biovoimalaitos.

Yksityiskohtaiset ja kaikkien kyselyyn vastanneiden yritysten ilmastotekoja esitellään kunnan ilmastotyö -sivustolla. Sivustolta löytyy myös tietoa ja vinkkejä ilmastoteoista niin yksittäiselle kuntalaiselle kuin yrityksille ja yhteisöillekin.

Takaisin listaukseen