Koto-info

Koto-info (Thai)

การแนะแนวและให้คำ�ปรึกษาแก่ชาวต่างชาติที่ย้ายเข้ามาในประเทศ

  • เราให้คำ�แนะนำ� และ คำ�ปรึกษา ในเขตพื้นที่ Nurmijärvi ที่ Koto-info คุณจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตในประเทศฟินแลนด์, สิทธิ์ในการพำ�นักอาศัย, การทำ�งาน และบริการต่าง ๆ ใน Nurmijärvi
  • ผู้ให้คำ�แนะนำ�ในการบริการ จะคอยช่วยเหลือและชี้นำ� พวกเราจะใช้ล่ามตามจำ�เป็น

ติดต่อมาที่:

โทร. 040 317 4106

Koto-info@nurmijarvi.fi

Kuonomäentie 2, 3. krs.
01800 Klaukkala

เวลาในการให้บริการ:

จันทร์-อังคาร เวลา 12-15.30 น. /หรือตามนัด
วันพุธ 17.01.24 น. เวลา 12.00-15.30 น. ห้องสมุดหลัก Nurmijärvi, Punamullantie 1, 01900 Nurmijärvi