Harjulan koulu

Meidän koulu

Tärkeimmät arvot Harjulan koulussa ovat hyvinvointi, oppiminen, osallisuus

Harjulan koulun arvoja on pohdittu ja ne on kerätty keskusteluista henkilökunnan, oppilaiden ja huoltajien kanssa.

Koulun huoltajilta kysyttäessä, he toivoivat lastensa koulun luovan iloa ja turvallisuutta. Tasa-arvoisessa koulussa jokaista kohdellaan oikeudenmukaisesti. Kannustaminen ja myönteinen vuorovaikutus tukee oppimista ja hyvinvointia. Huoltajakyselyn vastaukset on koottu kuvan arvopilveen.

Harjulan koulussa lapsi saa kasvaa omana itsenään osana kouluyhteisöä. Koulussamme kaikki ovat arvokkaita. Olemme luoneet mahdollisuuksia vaikuttaa ja olla osallisena koulun arjen suunnitteluun, toteuttamiseen sekä arviontiin esimerkiksi oppilaskunnan hallituksen ja oppilastiimien kautta.

Koulussamme on ilo oppia turvallisessa, rauhallisessa ja tiloiltaan terveessä ympäristössä.  Kaikki tulevat kuulluksi, nähdyksi ja hyväksytyksi. Meille on tärkeää, että jatkuvasti kehittyvä koulumme tukee lasta kasvussa ja oppimisessa sekä perheitä kasvatustehtävässä.

Ykkösten ajatuksia iloa tuottavista asioista koulussa

Harjulan koulun vision mukaan meillä opitaan ja työskennellään yhdessä, kannustaen ja hyvinvointia rakentaen

Koulussamme painotamme oppimaan oppimisen taitojen harjoittelua ja arviointia. Käytämme yhteisöllisiä, monipuolisia ja joustavia opetusmenetelmiä hyödyntäen teknologian tarjoamia mahdollisuuksia. Huomioimme oppilaiden erilaiset tarpeet ja lähtökohdat. Sosiaalisten taitojen harjoittelussa kiinnitämme erityistä huomiota vuorovaikutustaitojen kehittämiseen. Kannustamme oppilaita osallistumaan itseään ja yhteisöään koskevien asioiden käsittelyyn rakentavalla tavalla.

Koulumme viikoittainen salihetki lisää yhteisöllisyyttä

Hyvinvointi on oppimisen edellytys

Koulussamme tavoitteena on, että jokainen kokee kuuluvansa ryhmään. Luokkien ryhmäytymistä ja koulun yhteisöllistä toimintakulttuuria pidetään tärkeänä.  

Koulumme ilmapiiri on kannustava. Arjen tavat ja säännöt tukevat turvallista ilmapiiriä ja myönteistä vuorovaikutusta. Oppilashuolto on mukana tukemassa hyvinvointia. Jokaisella luokalla on oma oppilashuollon kummi (terveydenhoitaja, kuraattori tai psykologi), joka keskustelee opettajan ja luokan kanssa hyvinvointiin ja oppimiseen liittyvistä asioista.

Ydintaidot oppimisen ytimessä

Oppiainesisältöjen lisäksi koulussa opitaan ihmisenä kasvamisen taitoja. Laaja-alaiset taidot on määritelty opetussuunnitelmassa ja ydintaitoja on harjoiteltu koulussamme jo vuosia. Ydintaidot ovat itseohjautuvuus ja oppimaan oppiminen, viestintä ja vuorovaikutus, tiimityötaidot, luovuus, globaali kansalaisuus ja kriittinen ajattelu. Nämä taidot ovat opiskelun, työelämän ja aktiivisen kansalaisuuden edellytys.

Vahvuuksien tunnistaminen, vahvuuspedagogiikka, kannustaminen

Harjulan koulussa me uskomme positiivisuuden ja kannustamisen voimaan. Etsimme ja löydämme yhdessä vahvuuksia itsestämme ja toisistamme sekä iloitsemme onnistumisista.  Koulussamme niin oppilaat kuin myös aikuiset hyödyntävät vahvuuksiaan ja mielenkiinnon kohteitaan oppimistilanteissa, yhdessä tekemisessä ja esimerkiksi oppilastiimeissä. Harjulassa kohtaamme toisemme arvostavasti ja välittäen. Tuemme toisiamme kasvaaksemme parhaiksi versioiksi itsestämme. 

Alkuluokkatoiminta

Alkuluokassa aloitamme koulun turvallisessa ja leikinomaisessa ilmapiirissä. Kohtaamme jokaisen pienen ihmisen yksilönä hänen taitonsa ja vahvuutensa huomioiden. Leikki, luovuus ja toiminnallisuus ovat osa arkeamme. Keskiössä ovat lapsilähtöisyys, oppimisen ilo ja yhdessä oivaltaminen. Alkuluokassa opiskellaan esikoulusta toiseen luokkaan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstön ohjauksessa.

Oppilaskuntatoiminta ja oppilastiimit 

Oppilaskunnan ilmoitustaulu

Harjulan koulussa kaikki oppilaat kuuluvat oppilaskuntaan. Joka luokalta valitaan äänestyksellä kaksi oppilasta hallitukseen edistämään oppilaiden tärkeäksi kokemiaan asioita, suunnittelemaan teemapäiviä ja vaikuttamaan koulussa tehtäviin päätöksiin. Meidän koulussamme oppilaskunta on tärkeä osa koulua ja sillä on täysi rehtorin ja opettajien tuki. Tällöin oppilaskunta saa ihan oikeasti vaikuttaa kouluviihtyvyyteen monella eri tavalla. Jokaisen ääntä kuullaan ja kaikki toteuttamiskelpoiset ideat pääsevät jatkoon.

Oppilaskuntatoiminta lisää oppilaiden osallisuutta ja hyvinvointia sekä mahdollistaa omien vahvuuksien hyödyntämisen ja tiimityön ilon. 

Oppilaskuntatoiminnan lisäksi oppilaat voivat osallistua erilaisiin oppilastiimeihin, joita he ovat itse olleet ideoimassa. Tiimejä ovat mm. oppilasagentit, kirjastotiimi, liikuntatiimi, viihtyisyyspartio, läksyjelppi, Verso ja KiVa.  Oppilastiimeissä oppilaat pääsevät hyödyntämään vahvuuksiaan sekä suunnittelemaan ja toteuttamaan tiimin mukaista toimintaa.

Oppilaat suunnittelevat ja tekevät omia 3D-tulosteitaan.

Oppilasagentit

OppilasAgentti -toimintamallissa valjastamme oppilaiden teknologiaosaamisen koko koulun hyväksi. Agentit toimivat opettajien ja oppilaiden tukena sekä auttavat tietotekniikan hyödyntämisessä oppitunneilla ja niiden ulkopuolella. Monella oppilaalla on hyvät ja monipuoliset tekniset valmiudet ja ennen kaikkea aitoa intoa ohjata ja auttaa muita.

Toiminnasta hyötyvät kaikki ja yhdessä saamme myös enemmän aikaiseksi. Agentit ovat osa laajempaa Nurmijärven kunnan agenttiverkostoa. Joka vuosi on järjestetty jotain kivaa yhteistä tekemistä isommalla porukalla.   

Liikkuva koulu, toiminnallisuus, leikki ja ilo ja ulkona oppiminen

Metsäretkellä

Harjulan koulu on liikkuva koulu. Arvostamme leikkiä, iloa ja toiminnallisuutta. Pitkillä supervälkillä pyrimme lisäämään lasten päivittäistä liikkumista ja hyvinvointia. Hyödynnämme opetuksessa koulun pihaa ja ympäröivää luontoa. Ulkona oppimisen tunnit ja metsäretket kuuluvat useiden luokkien viikko-ohjelmaan. Koulun yhteisiä liikuntatapahtumia on tasaisesti lukuvuoden aikana. 

Turvallisuus on hyvinvoinnin kivijalka

Harjulan koulu on fyysisesti ja henkisesti turvallinen oppimisympäristö. Koulullamme on käytössä Verso-ohjelma. Vertaissovittelussa koulutetut oppilaat eli vertaissovittelijat sovittelevat muiden oppilaiden välisiä konflikteja mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Vertaissovittelijat auttavat osapuolia itse löytämään riitatilanteeseen ratkaisun. Mikäli vertaissovittelu ei johda toivottuun tulokseen, ohjataan tapaus aikuisjohtoiseen sovitteluun. 

Kiusaamisen vastainen työ sisältää Harjulassa ennaltaehkäiseviä toimintatapoja ja akuutteihin tilanteisiin puuttumista. Kaveritaitoja harjoittelemalla vahvistamme empaattisuutta ja tasavertaisuutta. Kiusaamistilanteisiin puutumme KiVa-tiimin tuella. KiVa-ohjelman puitteissa pidämme oppitunteja, joissa vahvistetaan tietoisuutta kiusaamisilmiöstä.