Ajankohtaista

Avustukset, Joukkoliikenne, Liikenne, Yksityistiet

Yksityisteiden avustusjärjestelmän kehittäminen etenee

3.2.2022

Yksityisteiden nykyinen avustusjärjestelmän ja sen myöntämisehdot on kunnanvaltuusto hyväksynyt huhtikuussa 2020, ja avustuksia myönnettiin viime vuonna sen mukaisin ehdoin. Kunta on halunnut kehittää avustusjärjestelmän toimivuutta, jotta se kohtelisi tiekuntia entistä tasapuolisemmin ja huomioisi paremmin tiekuntien moninaisuuden. 

Kehittämistyötä on tehty yhdessä yksityisteiden tiekuntien kanssa. Tiekunnille on järjestetty työpaja (10.11.2021) ja sähköinen kysely (15.-24.11.2021), jossa tiekunnilla on ollut mahdollisuus esittää kehittämisideoita nykyisen avustusjärjestelmän parantamiseksi.

Avustusjärjestelmän muutosehdotus

Avustusjärjestelmään ehdotettavat muutokset perustuvat tiekuntien työpajassa ja tiekunnille suunnatussa sähköisessä kyselyssä esiin tuotuihin avustusjärjestelmän kehittämisideoihin. Esitys nykyiseen avustusjärjestelmään tehtävistä mahdollisista muutoksista on esitelty kunnanhallitukselle 17.1.2022 sekä asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnalle 1.2.2022.

Keskeisinä tavoitteina avustusjärjestelmän muutosesityksillä on huomioida entistä paremmin yksityisteiden moninaisuutta kunnossapitoluokkien välillä, edistää yksityisteiden tasapuolisempaa kohtelua ja tarjota tiekunnille riittävästi toiminnallista ja taloudellista liikkumavaraa.

Kysely tiekunnille avustusjärjestelmän muutosehdotuksesta

Yksityisteiden tiekunnilla on mahdollisuus sovitusti antaa palautetta avustusjärjestelmän muutosesityksestä ennen kuin se viedään päätöksentekoon. Palautteenanto toteutetaan sähköisenä kyselynä vallitsevan koronatilanteen vuoksi.

Kunta toivoo, että vastaukset edustavat tiekunnan yhteistä mielipidettä. Kyselyyn voivat vastata myös muut yksityistieasioista kiinnostuneet kuntalaiset.

Kysely on jaettu kolmeen osioon: kunnossapitoavustus, perusparannusavustus ja muut ehdot. Jokaisessa osiossa on esitetty tarkemmin avustusjärjestelmän kyseisten ehtojen muutosesitykset. Avustusjärjestelmän muutosehdotus on luettavissa kunnan verkkosivujen yksityistiesivustolla.

Kysely on avoinna 7.-27.2.2022 välisen ajan, ja kyselystä tiedotamme vielä erikseen sen avauduttua.

Avustusjärjestelmän muutosesitys päätöksentekoon loppukeväällä

Avustusjärjestelmän kehittämisen muutosesityksistä saatujen mielipiteiden, kommenttien ja kehittämisideoiden perusteella valmistellaan esitys avustusjärjestelmän muutoksista kunnanhallituksen ja valtuuston päätettäväksi loppukeväällä 2022.

Lisäksi yksityisavustusten loppuraportti avustusperiaatteiden oikeudenmukaisuuden ja toimivuuden toteutumisesta tuodaan arvioitavaksi ja tiedoksi kahden täyden avustuskauden päätyttyä kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti tämän vuoden loppuun mennessä.

Takaisin listaukseen