Ajankohtaista

NUUKA, Päätöksenteko, Talous, Valtuusto

Valtuuston päätökset 21.6.2023: valtuusto hyväksyi Nurmijärven kestävän kasvu -ohjelman

21.6.2023

Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan Nurmijärven kestävä kasvu -ohjelman, joka sisältää sekä säästötoimenpiteitä että rakenteellisia uudistuksia kunnan talouteen. Kaikkiaan kunnanvaltuusto päätti sopeuttaa kunnan taloutta 9 miljoonalla eurolla. Kunnanvaltuusto päätti myös TE-palveluiden siirrosta kunnalle: Valtuusto hyväksyi aiesopimuksen, jossa Nurmijärven kunta muodostaa työllisyysalueen yhdessä Järvenpään, Hyvinkään, Mäntsälän, Pornaisten ja Tuusulan kanssa. Julkisten työvoimapalveluiden järjestämisvastuu alueella siirtyy työ- ja elinkeinotoimistoilta kunnille 1.1.2025. Valtuusto päätti myös hyväksyä Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän tilinpäätöksen ja arviointikertomuksen vuodelta 2022. 

”Kevätkausi on mennyt hyvässä yhteistyössä. Tämä näkyi myös tänään valtuustosalin poikkeuksellisen helteisissä olosuhteissa ja vaikeiden talouspäätösten äärellä. Valtuustossa käytiin rakentavaa, asiantuntevaa ja paikoin lennokastakin puhetta, mutta tunnelma ei kuitenkaan keittynyt yli. Valtuusto teki merkittäviä päätöksiä”, kunnanvaltuuston puheenjohtaja Kallepekka Toivonen sanoo.

”Vaikka sopeutustarvetta jäi edelleen, valtuusto ei linjannut veronkorotuksesta tässä yhteydessä vaan poliittinen ohjausryhmä jatkaa sopeutustyötä kesälomien jälkeen. Syksyllä budjettivaltuuston yhteydessä päätetään, tehdäänkö veronkorotusta vai ei. Tavoitteena poliittisella ohjausryhmällä on löytää keinoja sopeutusvajeen paikkaamiseksi syksyn talousarviokokoukseen mennessä.”

Valtuusto hyväksyi Nurmijärven kestävä kasvu -ohjelman

Nurmijärven kunnan talous on jo vuosia ollut kroonisesti velkaantunut ja ilman korjaustoimenpiteitä Nurmijärvi on ajautumassa kriisikunnaksi. Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 21.6.2023 sopeuttaa kunnan taloutta kaikkiaan 9 miljoonalla eurolla. Valtuuston 21.6. hyväksymä Nurmijärven kestävä kasvu -ohjelma sisältää säästötoimenpiteitä, tulojen lisäämistä ja rakenteellisia uudistuksia yhteensä 8,1 miljoonalla eurolla. Valtuuston päätti, että poliittinen ohjausryhmä jatkaa työskentelyään syksyllä 2023 jäljelle jääneen vajeen paikkaamiseksi ennen talousarviopäätöksiä vuodelle 2024. Osa uudistuksista edellyttää huomattavia satsauksia kunnan peruspalveluihin, mutta toimenpiteillä on pitkällä aikavälillä taloutta tervehdyttävä vaikutus. Päätöksen sisältöä on esitelty yksityiskohtaisemmin erillisessä tiedotteessa.

Sopeutuspakettipäätös on luonteeltaan puitepäätös ja yksittäiset keinot päätetään hallintosäännön mukaisin toimivaltuuksin osana talousarviovalmistelua.

Asian käsittelyn yhteydessä pidettiin ryhmäpuheenvuorot sekä useita muita puheenvuoroja, joihin voi tutustua kunnanvaltuuston kokouksen videotallenteelta.

Kunnanvaltuusto käsitteli asian pääkohdittain ja teemoittain, jotka on esitelty alla.

Kuntaorganisaation kehittämisen kokonaisuus sisältää noin 2,5 miljoonan euron sopeutustoimet

Kokonaisuus sisältää rakenteellisia uudistuksia ja käyttömenoleikkauksia. Sopeutuksia haetaan muun muassa työllisyyden hoidon kehittämisestä TE-uudistuksen yhteydessä, kunnan lautakuntarakenteen tiivistämisestä, talous- ja henkilöstöhallinnon keskittämisestä sekä hallinnon tehostamisesta (ml. järjestelmäuudistukset), henkilöstösäästöistä ja muutoksista tukipalvelujen tuotantotapoihin. Valtuusto päätti, että kunta selvittää syksyllä 2023 ruoka- ja siivouspalveluita tuottaman Aleksia-liikelaitoksen liiketoimintakauppaa.

Kunnanvaltuusto hyväksyi kuntaorganisaation kehittämisen kokonaisuuden yksimielisesti.

Kuntalaisten palvelut -kokonaisuus sisältää 854 000 euron sopeutustoimet

Sopeutuksia haetaan muun muassa katuvalosaneerauksilla, joukkoliikenteen palvelutason tarkistuksilla ja avoimen varhaiskasvatuksen mitoittamisella kysynnän mukaan. Kunnanvaltuuston kokouksen yhteydessä käytiin monipuolinen keskustelu alkuluokkatoiminnasta. Valtuuston päätöksellä alkuluokkatoiminnan pilotointi päätetään ja toiminnasta luovutaan syksystä 2024 alkaen porrastetusti. Syksyllä 2023 tehtävä suunnitelma tarkentaa eri yksiköiden kohdalla pilotoimisen päättämisen ja toiminnasta luopumisen aikataulun. Alkuluokkatoiminnasta tuodaan syksyllä raportointi alasajon kustannusvaikutuksista ja vaikutukset opetuksen järjestämiseen kouluissa sekä tilojen riittävyydestä koko kunnassa. Arvioinnin jälkeen alkuluokan toimintaan liittyvä selvitys tuodaan luottamuselimiin tiedoksi/päätettäväksi syksyn aikana ennen talousarviokäsittelyä.

Kunnanvaltuusto hyväksyi kuntalaisten palvelut -kokonaisuuden yksimielisesti.

Kunnan omistuksista ja kiinteistöistä luopuminen tuo 195 000 euron säästöt

Kunta luopuu oman ydintoimintansa kannalta tarpeettomista kiinteistöistä. Valtuuston päätöksellä Monikon (sis. kahvila) osalta käynnistetään selvitys toiminnan kehittämisestä ja omistamisesta. Valtuuston päätöksellä kunta luopuu Märkiön leirikeskuksen omistajuudesta. Kunnan yhtiöiden sekä niiden osien myymistä harkitaan tapauskohtaisesti huolellisen valmistelun jälkeen.

Tarleena Takalo-Eskola (kok) teki kokouksen aikana muutosesityksen, että päätökseen tehtäisiin tekstilisäys: ”Märkiön leirikeskuksesta luopumisen kustannuksia selvitetään syksyn 2023 aikana tekemällä kustannusvaikutuksista selvitys, jossa vertaillaan keskenään Märkiössä toteutetun toiminnan toteutuneita kustannuksia ja niitä kustannuksia, jotka syntyisivät Märkiön leirikeskuksesta luopumiseen liittyvästä vastaavasta toiminnasta korvaavissa tiloissa. Arvioinnin jälkeen raportti tuodaan luottamuselimien tiedoksi/päätettäväksi syksyn 2023 aikana ennen talousarviokäsittelyä.” Kunnanvaltuusto oli muutosesityksestä yksimielinen.

Maksujen ja taksojen korotukset tuovat esityksessä kunnalle noin 2,075 miljoonaa euroa

Maksujen ja taksojen korottaminen sisältää muun muassa vesimaksujen tarkistamisen, hulevesimaksujen käyttöönoton, vesi- ja jätevesiliittymämaksujen tuloutusmuutokset ja liikuntapaikkojen maksujen tarkastelun.

Kunnanvaltuusto hyväksyi maksut ja taksat -kokonaisuuden yksimielisesti.

Kunnan avustuksia leikataan 257 800 eurolla

Kunnan avustuksia leikataan seuraavalla tavalla: Yksityistieavustukset 100 000 e (porrastetusti viidelle vuodelle), Kissankello 30 000 e (porrastetusti kahdelle vuodelle), Uimahalli 60 000 e (20 000 e/vuosi), vähävaraisten järjestöjen tuki 6 000 e, viestinnän sponsorointiavustukset 5 000 e, HyväOlo-kortti 35 000 e, urheiluseurojen avustukset 21 800 e, kirjasto- ja kulttuuripalvelujen avustukset 7 600 e, nuorisojärjestöjen avustukset 3 000 e, HYTE-avustus 5 400 e, taiteen perusopetus 24 000 e.

SDP:n valtuustoryhmä esitti kokouksen yhteydessä muutosesityksen, että seuraavia avustuksia ei leikattaisi: vähävaraisten järjestöjen tuki 6 000 e, viestinnän sponsorointiavustukset 5 000 e, urheiluseurojen avustukset 21 800 e, kulttuuripalvelujen avustukset 7 600 e, nuorisojärjestöjen avustukset 3 000 e, HYTE-avustus 5 400 e ja taiteen perusopetus ja kansalaisopisto 24 000 e. Kokonaisvaikutus on yhteensä 72 800 e. Tämä summa katetaan ottamalla keinovalikoimasta käyttöön kotihoidontuen kuntalisän pienentäminen valtakunnalliselle keskimääräiselle tasolle 170 e/kk nykyisestä 200 e/kk (säästö 78 000 e/vuosi).

Kunnanvaltuusto ei ollut muutosesityksestä yksimielinen. Valtuusto hyväksyi äänestyksen jälkeen (33 jaa, 17 ei, 1 tyhjä) pohjaesityksen.

Palvelujen järjestäminen

Nurmijärvelle perustetaan kolme 7–10-ryhmäistä päiväkotia ja yhdeksästä huonokuntoisesta varhaiskasvatuksen yksiköstä luovutaan.

Urheilupuiston, Klaukkalan ja Syrjälän koulujen kunto antaa perustellun syyn arvioida peruskorjauksen korvaamista uudisrakennuksella ja Klaukkalan yhtenäiskoulun perustamista. Tarveselvityksen valmistelu on tarkoitus käynnistää syksyllä. Hanke- ja tarvesuunnitelma eri toteutusvaihtoehdoilla tuodaan vuoden 2023 aikana valtuuston päätettäväksi. Vaihtoehdot pitävät sisällään: I) yhtenäiskoulun, joka sisältää Klaukkalan, Urheilupuiston ja Syrjälän koulut; II) yhtenäiskoulun, joka sisältää Klaukkalan ja Urheilupuiston koulut ja Syrjälän koulun oppilaat sijoitetaan muihin yksiköihin; III) Urheilupuiston koulun uudisrakennuksen toteuttaminen hyväksytyn ja mahdollisesti päivitettävän hankesuunnitelman mukaisesti.

Valtuusto päätti, että kunta selvittää syksyllä 2023 ruoka- ja siivouspalveluita tuottaman Aleksia-liikelaitoksen liiketoimintakauppaa.

SDP:n valtuustoryhmä teki kunnanvaltuuston kokouksen yhteydessä muutosesityksen, että Aleksia-liikelaitoksen ulkoistamisselvitystä ei sisällytetä NUUKA-ohjelmaan. Kunnanvaltuusto ei ollut yksimielinen ja päätti äänestyksen (36 jaa – 15 ei) jälkeen hyväksyä pohjaesityksen. Valtuuston päätös 21.6. ei tarkoita ulkoistamista, vaan selvitystyön toteuttamista syksyllä 2023. Selvityksessä kartoitetaan mahdollisia ruoka- ja siivouspalvelujen palveluntuottajia ja niiden palveluja sekä kustannuksia. Ruoka- ja siivouspalveluiden ulkoistaminen tai tuottaminen yhteistyössä muiden julkisten toimijoiden kanssa edellyttää omaa erillistä päätöstään. Päätös tuotantotavasta tehdään selvityksen pohjalta aikaisintaan joulukuussa 2023.

Kasvutavoitetta tarkastellaan

Valtuusto päätti tarkastella strategista tavoitettaan 1,5 prosentin väestönkasvusta taajama-alueilla. Haja-asutusalueen kehittäminen on kunnassa käynnissä ja haja-asutusalueen väestönkasvua toteutetaan osayleiskaavoituksella kunnanhallituksen ja valtuuston päättämien periaatteiden mukaisesti.

Keskeisenä tavoitteena on lisätä työssäolopäiviä

Valtuuston tunnisti Nurmijärven kunnan haasteet henkilöstön saatavuudessa. Valtuuston linjauksen mukaisesti kunnan pitää pystyä turvaamaan riittävä henkilöstö kaikissa olosuhteissa. Henkilöstön riittävyydessä ensisijainen toimenpide on vaikuttaa positiivisesti jo olevan henkilöstön jaksamiseen. Valtuuston päätöksen mukaisesti kunnan henkilöstölinjauksia ja ohjeistuksia päivitetään. Yhteistyötä työterveyshuollon kanssa pidetään ensisijaisen tärkeänä

2,2 miljoonan euron vaje katetaan verorahoituksen lisäyksellä

2,2 miljoonan euron vaje katetaan verorahoituksen lisäyksellä, mikä tarkoittaa 0,2 %-yksikön korotusta vuonna 2027.

Sirkka Rousu esitti SDP:n valtuustoryhmän esityksenä ja vihreän valtuustoryhmän kannattamana, että tuloveroprosenttia korotetaan 0,3 %-yksikköä vuodelle 2024. Kunnanvaltuusto ei ollut muutosesityksestä yksimielinen. Äänestyksen jälkeen valtuusto hyväksyi pohjaesityksen äänin 31 jaa – 14 ei.

Valtuusto päätti, että poliittinen ohjausryhmä jatkaa työskentelyään syksyllä 2023 jäljelle jääneen 0,9 miljoonan euron vajeen paikkaamiseksi ennen talousarviopäätöksiä vuodelle 2024. Talousarviopäätösten yhteydessä päätetään veroista talousarvio- ja taloussuunnitteluvuosille.

Esityslista: Nurmijärven kestävä kasvu -ohjelman (NUUKA) päivittäminen
Tarkempi tiedote: Kunnan taloutta sopeutetaan 9 miljoonalla eurolla – lue tarkempi tiedote valtuuston talouspäätöksistä – Nurmijärvi (nurmijarvi.fi)

 

Nurmijärvi yhteiseen työllisyysalueeseen Järvenpään, Hyvinkään, Mäntsälän, Pornaisten ja Tuusulan kanssa

Nurmijärven kunnanvaltuuston tekemän päätöksen myötä Hyvinkään, Järvenpään, Mäntsälän, Pornaisten ja Tuusulan valtuustot ovat hyväksyneet aiesopimuksen, joka tähtää kuntien yhteiseen työllisyysalueeseen vuoden 2025 alusta alkaen. Sopimuksen taustalla on julkisten työvoimapalveluiden järjestämisvastuun siirtyminen työ- ja elinkeinotoimistoilta kunnille 1.1.2025. Uudistuksen tavoitteena on vahvistaa kuntien roolia työllisyyspalveluiden järjestäjänä, koska nykyinen palvelurakenne ei palvele työllisyyden kehittymistä. Uudistuksen muita tavoitteita ovat kokonaiskustannuksista säästäminen, valtion ja kuntien päällekkäisten tehtävien purkaminen, työllisyyden kasvattaminen sekä alueiden elinvoiman ja kilpailukyvyn vahvistaminen.

Tutustu esityslistaan: TE-palveluiden siirto kunnille / Aiesopimuksen hyväksyminen

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän tilinpäätös ja arviointikertomus

Nurmijärven kunnanvaltuusto merkitsi tiedoksi Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2022 ja hyväksyi sote-kuntayhtymän tilinpäätöksen vuodelta 2022. Lisäksi valtuusto myönsi Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2022 muilta osin kuin tilinpäätöksen liitetiedon 41 osalta.

Valtuusto käsitteli kokouksessaan Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän arviointikertomuksen vuodelta 2022 kunnan tarkastuslautakunnan esityksen pohjalta. Tarkastuslautakunta merkitsi arviointikertomuksen tiedoksi ja esitti sen eteenpäin kunnanvaltuustolle päätettäväksi. Kunnanvaltuusto merkitsi myös omalta osaltaan arviointikertomuksen tiedoksi.

Tutustu esityslistaan:

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2022

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän arviointikertomus vuodelta 2022

Kunta myy Klaukkalan Säästökeskuksen

Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan myydä Nurmijärven kunnan 100 % omistaman Kiinteistö Oy Klaukkalan Säästökeskuksen koko osakekannan (1500 osaketta) yhteensä 1 450 000 euron velattomasta arvosta. Säästökeskus sijaitsee Klaukkalan keskustassa, osoitteessa Kuonomäentie 2.

Nurmijärven kunta vuokraa osan tiloista liitteenä olevan vuokrasopimuksen mukaisilla ehdoilla. Valtuusto valtuutti kunnanjohtajan päättämään vähäisistä tai teknisluonteisista tarkistuksista kauppakirjaan ennen sen allekirjoitusta.

Valtuuston kokouksen yhteydessä SDP:n valtuustoryhmä teki muutosesityksen, että Säästökeskuksen myynti olisi palautettu valmisteluun. Valtuusto hyväksyi äänestyksen jälkeen (36 jaa, 14 ei, 1 tyhjä) pohjaesityksen.

Kohteen myynti on toteutettu siten, että kunnan myyntineuvonantaja on kartoittanut ja kontaktoinut potentiaalisia ostajia yhtiölle. Käytyjen neuvotteluiden ja kohdekäyntien jälkeen kohteesta saatiin kaikkiaan kolme indikatiivista tarjousta helmikuussa 2023. Korkeimman tarjouksen tehnyt sai tämän jälkeen kunnalta yksinoikeuden tehdä kohteesta haluamassaan laajuudessa tarkastuksen. Yhtiön osakekanta esitetään myytäväksi parhaimman tarjouksen tehneelle velattomalla arvolla 1 450 000 euroa.

Tiedote: Lisätietoa Säästökeskuksen myynnistä.

Esityslista: Kiinteistö Oy Klaukkalan Säästökeskuksen osakkeiden myynti

Vastaus valtuustoaloitteeseen Sompiontien liikenneturvallisuudesta

Mira Lappalainen (ps.) ja muut viisi kannattajaa jättivät 26.5.2021 valtuustoaloitteen Sompiontien liikenneturvallisuudesta ja esittävät, että tie otetaan uudelleen suunnitteluun. Valtuusto käsitteli vastausta aloitteeseen kokouksessaan 21.6.2023. Vastauksessa mm. todetaan, että kunnassa tutkitaan lähivuosina Sompiontielle ja Antturintielle välille Punamullantie – Aleksis Kiven tie kadun eteläreunaan esim. reunatuella ajoradasta erotetun jalkakäytävän tai jalankulku- ja pyöräilyväylän toteutusta. Suunnittelutyön yhteydessä tarkastellaan Sompiontien katuliittymien mitoitus Einolantiehen, Järvitiehen ja Polvitiehen sekä Antturintien liittymäalueella. Lisäksi tutkitaan mahdollisuutta toteuttaa turvalliset tienylityskohdat Lukkarin ja Kivenpuiston koulujen suuntaan.

Valtuusto hyväksyi vastauksen valtuustoaloitteeseen sekä totesi, ettei valtuustoaloite anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja valtuustoaloite todettiin loppuun käsitellyksi.

Tutustu vastaukseen esityslistalla: Vastaus valtuustoaloitteeseen Sompiontien liikenneturvallisuudesta

Vastaus valtuustoaloitteeseen liittyen järjestöjen toimintaedellytysten varmistamiseen sote-uudistuksen toimeenpanossa

SDP:n ja Vasemmistoliiton valtuustoryhmät ovat tehneet kahden kannattajan tukemana valtuustoaloitteen 15.12.2021 koskien järjestöjen toimintaedellytysten varmistamista sote-uudistuksen toimeenpanovaiheessa. Kunnanvaltuusto käsitteli vastauksen valtuustoaloitteeseen kokouksessaan 21.6.2023. Vastauksessa todettiin muun muassa, että kunnassa tarkastellaan laaja-alaisesti kunnassa toimivien järjestöjen ja yhdistysten avustus- ja tukikäytänteitä siten, että ne tukisivat entistä paremmin kuntastrategiaa sekä hyvinvoinnin edistämistä. Tarkastelun tuloksena laaditaan esitys yhteistyössä järjestö- ja yhdistysedustajien kanssa siitä, miten kunnan avustusperiaatteita ja -käytänteitä kehitetään, jotta ne tukisivat paremmin järjestöjen ja yhdistysten aktiivisempaa ja tavoitteellisempaa roolia sekä vaikutusmahdollisuuksia kunnan strategian toteuttamiseen ja hyvinvoinnin edistämiseen.

Valtuusto hyväksyi vastauksen valtuustoaloitteeseen sekä totesi, ettei valtuustoaloite anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja valtuustoaloite todettiin loppuun käsitellyksi.

Tutustu vastaukseen esityslistalla: Vastaus valtuustoaloitteeseen liittyen järjestöjen toimintaedellytysten varmistamiseen sote-uudistuksen toimeenpanossa

Vastaus valtuustoaloitteeseen: Lisää luontoa päiväkoteihin

Valtuutettu Leni Niinimäki ja 36 allekirjoittanutta esittävät valtuustoaloitteessaan (21.9.2022), että Nurmijärvellä selvitetään tavat, joilla varhaiskasvatuksessa voidaan lisätä lasten päivittäistä kosketusta monimuotoisen luonnon mikrobistoon. Kunnanvaltuusto käsitteli vastauksen valtuustoaloitteeseen kokouksessaan 21.6.2023. Vastauksessa todetaan muun muassa, että varhaiskasvatuksessa voidaan lisätä lasten päivittäistä kosketusta monimuotoiseen luonnon mikrobistoon lisäämällä henkilöstön tietoisuutta ja osaamista aiheeseen liittyen mm. koulutusten ja pedagogisten keskustelujen avulla. Lisäksi vastauksessa todetaan, että päiväkotien piha-alueiden luonnonmukaisuuden lisääminen ja ylläpitäminen sekä viherpihojen periaatteen noudattaminen huomioidaan määrärahojen puitteissa pihojen uudis- ja peruskorjauksissa.

 

Valtuusto hyväksyi vastauksen valtuustoaloitteeseen sekä totesi, ettei valtuustoaloite anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja valtuustoaloite todettiin loppuun käsitellyksi.

Leni Niinimäki (vihr.) teki kokouksessa ponsiesityksen, että sivistystoimi ja tilakeskus pohtivat päiväkotien korjauksiin varatun määrärahan uudelleen jakamista tämän aloitteen sisältö huomioiden. Vastaus esitelleen aloitteen tekijälle ja sivistyslautakunnalle. Kunnanvaltuusto hyväksyi ponsiesityksen yksimielisesti.

Tutustu vastaukseen esityslistalla: Vastaus valtuustoaloitteeseen: Lisää luontoa päiväkoteihin

Vastaus valtuustoaloitteeseen aurinkopaneelien käyttöönotosta

Vihreiden valtuustoryhmä ja viisi muuta kannattajaa esittävät valtuustoaloitteessaan, että rakennettavien kunnan omistamien kiinteistöjen katolle asennetaan aurinkopaneelit yhteistyössä Nurmijärven sähkön kanssa, jonka kanssa tehdään myös sopimus energian otosta verkkoon varastoon, jolloin se on mahdollista saada käyttöön silloin, kun aurinko ei tuota energiaa. Myös olemassa olevissa kiinteistöissä tulee saneerausten ja peruskorjausten yhteydessä tutkia mahdollisuus aurinko paneelien käyttöönottoa. Kunnanvaltuusto käsitteli vastausta valtuustoaloitteeseen 21.6.2023. Vastauksessa todetaan muun muassa, että kunnan tilakeskus varmistaa kaikissa uudis- ja peruskorjaushankkeissa, että optio aurinkopaneelien asentamiselle on myöhemmin mahdollista. Mikäli talousarviossa varataan rahaa aurinkopaneelien asentamiselle, voidaan kohteisiin toteuttaa aurinkopaneelit myöhemmin.

Valtuusto hyväksyi vastauksen valtuustoaloitteeseen sekä totesi, ettei valtuustoaloite anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja valtuustoaloite todettiin loppuun käsitellyksi.

Tutustu vastaukseen esityslistalla: Vastaus valtuustoaloitteeseen aurinkopaneelien käyttöönotosta

Vastaus valtuustoaloitteeseen pitkäaikaisen kuumuuden huomioimisesta kunnan kiinteistöissä

Visa Tarikka (kok), Taneli Kalliokoski (kesk), Jaana Diakite (kok) ja yhdeksän allekirjoittajaa, jättivät aloitteen pitkäaikaisen kuumuuden huomioimiseksi kunnan kiinteistöissä. Kunnanvaltuusto käsitteli vastausta valtuustoaloitteeseen 21.6.2023. Vastauksessa todetaan muun muassa, että tilakeskus lisää peruskorjausten yhteydessä tarvittaessa ikkunoihin suojapinnoitteita ja kaihtimia sekä huomioi uudiskohteissa mahdollisuuksien mukaan rakennuksen ilmansuunnat. Jäähdytys huomioidaan niin uudiskohteissa kuin peruskorjauksissa siltä osin kuin se on välttämätöntä ja taloudellisesti mahdollista esim. keittiöissä, joissa lämpökuorma on korkea. Laajemmissa jäähdytystarpeissa asiasta päätetään erikseen energian säästötarpeet huomioiden, ja kustannukset huomioidaan kohteen toteutuksen ja ylläpidon määrärahoissa. Asiaa tarkastellaan talonrakennushankeohjeen päivityksen yhteydessä.

Valtuusto hyväksyi vastauksen valtuustoaloitteeseen sekä totesi, ettei valtuustoaloite anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja valtuustoaloite todettiin loppuun käsitellyksi.

Tutustu vastaukseen esityslistalla: Vastaus valtuustoaloitteeseen: Pitkäaikaisen kuumuuden huomioimiseksi kunnan kiinteistöissä

Takaisin listaukseen