Ajankohtaista

NUUKA, Päätöksenteko, Talous, Valtuusto

Kunnan taloutta sopeutetaan 9 miljoonalla eurolla – lue tarkempi tiedote valtuuston talouspäätöksistä

21.6.2023

Nurmijärven kunnan talous on jo vuosia ollut kroonisesti velkaantunut ja ilman korjaustoimenpiteitä Nurmijärvi on ajautumassa kriisikunnaksi. Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 21.6.2023 sopeuttaa kunnan taloutta kaikkiaan 9 miljoonalla eurolla. Valtuuston 21.6. hyväksymä Nurmijärven kestävä kasvu -ohjelma sisältää sekä säästötoimenpiteitä että rakenteellisia uudistuksia. Osa uudistuksista edellyttää huomattavia satsauksia kunnan peruspalveluihin, mutta toimenpiteillä on pitkällä aikavälillä taloutta tervehdyttävä vaikutus. Lisätietoa kunnanvaltuuston kokouksen kulusta voi lukea valtuustotiedotteesta 21.6.2023. Katso myös valtuustokokouksen videotallenne.

Valtuusto linjasi muun muassa maksujen korottamisesta, kolmen päiväkodin perustamisesta ja yhdeksästä huonokuntoisesta varhaiskasvatuksen yksiköstä luopumisesta, Klaukkalan yhtenäiskoulun tarveselvityksen aloittamisesta, ruoka- ja siivouspalveluita tuottaman Aleksia-liikelaitoksen liiketoimintakaupan selvittämisestä ja alkuluokkapilotoinnin päättämisestä porrastetusti.

Sopeutuspakettipäätös on luonteeltaan puitepäätös ja yksittäiset keinot päätetään hallintosäännön mukaisin toimivaltuuksin osana talousarviovalmistelua.

Kuntaorganisaation kehittämisen kokonaisuus sisältää noin 2,5 miljoonan (153–165 htv) euron sopeutustoimet

Kuntaorganisaation kehittämisen kokonaisuus sisältää noin 2,5 miljoonan euron sopeutustoimet, jotka sisältävät rakenteellisia uudistuksia ja käyttömenoleikkauksia. Sopeutuksia haetaan muun muassa työllisyyden hoidon kehittämisestä TE-uudistuksen yhteydessä, kunnan lautakuntarakenteen tiivistämisestä, talous- ja henkilöstöhallinnon keskittämisestä sekä hallinnon tehostamisesta (ml. järjestelmäuudistukset), henkilöstösäästöistä ja muutoksista tukipalvelujen tuotantotapoihin.

Valtuusto päätti muun muassa, että kunta selvittää ruoka- ja siivouspalveluita tuottaman Aleksia-liikelaitoksen liiketoimintakauppaa. Kesäkuussa 2023 valtuusto ei vielä päättänyt ulkoistamisesta, vaan päätös tarkoittaa selvitystyön käynnistämistä. Mikäli tässä selvityksessä osoittautuu, että markkinaehtoinen tapa tuottaa palvelut on tuotannollisesti ja taloudellisesti edullisempi, palvelut voidaan ulkoistaa markkinoille tai tehdä yhteistyössä muiden julkisten toimijoiden kanssa. Ruoka- ja siivouspalveluiden ulkoistaminen tai tekeminen yhteistyössä muiden julkisten toimijoiden kanssa edellyttää omaa erillistä päätöstä. Valtuusto päättää mahdollisesta ulkoistamisesta aikaisintaan joulukuussa 2023.

Kuntalaisten palvelut (854 000 euroa, 14–18 htv)

Kuntalaisten palvelut -kokonaisuudessa sopeutuksia haetaan muun muassa katuvalosaneerauksilla, joukkoliikenteen palvelutason tarkistuksilla ja avoimen varhaiskasvatuksen mitoittamisella kysynnän mukaan.

Valtuuston päätöksellä alkuluokkatoiminnan pilotointi päätetään ja toiminnasta luovutaan syksystä 2024 alkaen porrastetusti. Alkuluokalla tarkoitetaan ryhmää, jossa toimii esiopetuksen ja perusopetuksen 1. vuosiluokan ja joissain ryhmissä myös 2. vuosiluokan oppilaita. Syksyllä 2023 aloitetaan tarkempi suunnitelma alkuluokkatoiminnasta luopumisesta.

Alkuluokat toimivat vielä tulevan lukuvuoden 2023–2024 voimassa olevien suunnitelmien mukaisesti. Syksyllä 2023 tehtävä suunnitelma tarkentaa eri yksiköiden kohdalla pilotoimisen päättämisen ja toiminnasta luopumisen aikataulun. Alkuluokkatoiminnasta tuodaan syksyllä raportointi alasajon kustannusvaikutuksista ja vaikutukset opetuksen järjestämiseen kouluissa sekä tilojen riittävyydestä koko kunnassa. Arvioinnin jälkeen alkuluokan toimintaan liittyvä selvitys tuodaan luottamuselimiin tiedoksi/päätettäväksi syksyn aikana ennen talousarviokäsittelyä.

Alkuluokkatoiminnan luopumisen säästö on laskettu niin, että vuositasolla säästyisi 15 lastenhoitajan työpanos. Viidentoista lastenhoitajan palkkakustannuksiksi on laskettu 500 000 euroa vuodessa.

Muutokset päiväkotiverkkoon

Valtuuston päätöksellä varhaiskasvatuksen toimintaa pyritään siirtämään pienistä ja huonokuntoisista yksiköistä suurempiin ja uusiin yksiköihin. Tällä saadaan turvattua terveelliset ja turvalliset tilat henkilökunnalle ja lapsille. Kuntaan perustetaan kolme 7–10-ryhmäistä päiväkotia. Samalla valtuusto linjasi, että yhdeksästä huonokuntoisesta varhaiskasvatuksen yksiköstä luovutaan. Tavoitteena on toteuttaa yksi uusista päiväkodeista yksityisenä päiväkotina palvelusetelimallilla ja kaksi rakennetaan kunnan omaan taseeseen.

Kunnan omaan taseeseen toteutettavat päiväkodit edellyttävät suunnittelua ja kaavoitustyötä, joten ensimmäisenä Klaukkalan alueen päiväkotiverkkoa on tavoitteena laajentaa yksityisen päiväkodin avulla. Toiseksi Klaukkalan alueelle rakennetaan uusi päiväkoti kunnan omana toimintana, ja kolmanneksi Rajamäen alueelle rakennetaan päiväkoti kunnan omana toimintana. Esitetty ratkaisu kasvattaa maltillisesti käyttötalousmenoja, mutta mahdollistaa toiminnan ja johtamisen järkevöittämisen isompien yksiköiden myötä.

Muutokset kouluverkkoon

Valtuusto näkee, että Urheilupuiston, Klaukkalan ja Syrjälän koulujen kunto antaa perustellun syyn arvioida peruskorjauksen korvaamista uudisrakennuksella ja Klaukkalan yhtenäiskoulun perustamista. Uudet, terveet, turvalliset ja nykymuotoiseen opetukseen suunnitellut toiminnalliset tilat parantavat opetuksen laatua. Osana valmistelua tutkitaan mahdollisuus sijoittaa koululaisia myös muihin yksiköihin.

Uudisrakennuksen etuna on ylläpidon edullisuus ja varmuus siitä, että saadaan terveet ja turvalliset tilat. Uudisrakennus tulee taloudellisesti katsottuna halvemmaksi verrattuna peruskorjaukseen.

Valtuusto näki välttämättömänä, ettei Urheilupuiston koulun korvaava investointi viivästy. Klaukkalan yhtenäiskoulun rakentaminen voi nopeuttaa investointia. Rakentaminen toteutetaan huolellisesti ja henkilökunta, käyttäjät ja kuntalaiset osallistetaan valmisteluun.

Tarveselvityksen valmistelu on tarkoitus käynnistää syksyllä. Hanke- ja tarvesuunnitelmassa otetaan huomioon ohjausryhmän linjaamat jatkoselvitettävät asiat muun muassa koulun kokoon ja oppilaiden sijoitteluun liittyvät näkökulmat. Hanke- ja tarvesuunnitelma eri toteutusvaihtoehdoilla tuodaan vuoden 2023 aikana valtuuston päätettäväksi. Vaihtoehdot pitävät sisällään: I) yhtenäiskoulun, joka sisältää Klaukkalan, Urheilupuiston ja Syrjälän koulut; II) yhtenäiskoulun, joka sisältää Klaukkalan ja Urheilupuiston koulut ja Syrjälän koulun oppilaat sijoitetaan muihin yksiköihin; III) Urheilupuiston koulun uudisrakennuksen toteuttaminen hyväksytyn ja mahdollisesti päivitettävän hankesuunnitelman mukaisesti.

Pienten koulujen verkkoa ei esitetä supistettavaksi. Mikäli kehitystoimenpiteistä huolimatta haja-asutusalueiden oppilasmäärissä ei tapahdu riittävää positiivista muutosta, tarkastellaan koulujen tilannetta säännöllisesti.

Kirjastot

Omatoimikirjastotoimintaa laajennetaan mahdollisuuksien mukaan. Henkilöstöä vaativaa aukioloa tarkastellaan tässä yhteydessä.

Liikuntapaikat

Valtuuston päätöksellä kunta pidättäytyy jatkossa uusien liikuntapaikkojen rakentamisesta.

Kunnan omistukset ja kiinteistöt (195 000 euroa)

Kunta luopuu oman ydintoimintansa kannalta tarpeettomista kiinteistöistä. Näiden osalta on saavutettavissa noin 195 000 euron vuosittaiset säästöt, mikä ei sisällä mahdollisista myynneistä saatavia kertaluontoisia tuloja. Kunta keskittyy jatkossa koulujen, päiväkotien ja muiden vastaavien rakennusten ylläpitoon ja kehittämiseen. Vastavuoroisesti esimerkiksi sotekiinteistöjen osalta selvitetään pitkien vuokrasopimusten mahdollisuutta, jonka jälkeen myyntiä edistetään. Myös kunnan hallinto- ja toimistotilaa on esityksen mukaan vähennettävä merkittävästi.

Valtuuston päätöksellä Monikon (sis. kahvila) osalta käynnistetään selvitys toiminnan kehittämisestä ja omistamisesta. Selvitys on tarkoitus aloittaa syksyllä. Valtuuston päätöksellä kunta luopuu Märkiön leirikeskuksen omistajuudesta. Leiritoiminta säilyy kuitenkin osana nuorisopalveluiden toimintaa.

Märkiön leirikeskuksesta luopumisen kustannuksia selvitetään syksyn 2023 aikana tekemällä kustannusvaikutuksista selvitys, jossa vertaillaan keskenään Märkiössä toteutetun toiminnan toteutuneita kustannuksia ja niitä kustannuksia, jotka syntyisivät Märkiön leirikeskuksesta luopumiseen liittyvästä vastaavasta toiminnasta korvaavissa tiloissa. Arvioinnin jälkeen raportti tuodaan luottamuselimien tiedoksi/päätettäväksi syksyn 2023 aikana ennen talousarviokäsittelyä.

Kunnan yhtiöiden sekä niiden osien myymistä harkitaan tapauskohtaisesti huolellisen valmistelun jälkeen. Yksittäisiä myyntejä ei oteta osaksi sopeutusohjelmaa tulon kertaluonteisuudesta ja toteutumisen epävarmuudesta johtuen. Yhtiöiden mahdollisuuksia tuottaa kunnalle tuloa esimerkiksi osinkoja maksamalla tarkastellaan säännöllisesti.

Maksut ja taksat (2 075 000 euroa)

Maksujen ja taksojen korotukset tuovat esityksessä kunnalle noin 2,075 miljoonaa euroa. Tämä sisältää muun muassa vesimaksujen tarkistamisen, hulevesimaksujen käyttöönoton, vesi- ja jätevesiliittymämaksujen tuloutusmuutokset ja liikuntapaikkojen maksujen tarkastelun.

Talousarviokehyksen valmistelun yhteydessä havaittiin, että Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen sopeutuspotentiaali on 0,9 milj. euroa arvioitua pienempi. Tämä johtuu teollisuusjäteveden sopimuksesta, jonka nettovaikutukset ovat tarkentuneet siten, että sopimuksen todellinen nettovaikutus on 0,3 milj. euroa. Tarkennettu nettovaikutus korjattiin NUUKA-ohjausryhmän esitykseen.

Kunnan avustuksia leikataan 257 800 eurolla

Kunnan avustuksia leikataan seuraavalla tavalla: Yksityistieavustukset 100 000 e (porrastetusti viidelle vuodelle), Kissankello 30 000 e (porrastetusti kahdelle vuodelle), Uimahalli 60 000 e (20 000 e/vuosi), vähävaraisten järjestöjen tuki 6 000 e, viestinnän sponsorointiavustukset 5 000 e, HyväOlo-kortti 35 000 e, urheiluseurojen avustukset 21 800 e, kirjasto- ja kulttuuripalvelujen avustukset 7 600 e, nuorisojärjestöjen avustukset 3 000 e, HYTE-avustus 5 400 e, taiteen perusopetus 24 000 e.

Kasvutavoitetta tarkastellaan

Valtuusto päätti tarkastella strategista tavoitettaan 1,5 prosentin väestönkasvusta taajama-alueilla. 1,5 prosentin kasvun tavoittaminen asemakaava-alueilla vaatisi merkittävästi lisää resursseja kuntaorganisaatioon ja investointiohjelman kasvattamista (n. 10 milj. euroa/vuosi). Investointimenojen kasvattamisella olisi vaikutus kunnan käyttötalouteen rahoituskustannusten ja poistojen muodossa. Lisäksi kasvun tavoittelu taajama-alueilla edellyttäisi uusia vakansseja.
Haja-asutusalueen kehittäminen on kunnassa käynnissä ja haja-asutusalueen väestönkasvua toteutetaan osayleiskaavoituksella kunnanhallituksen ja valtuuston päättämien periaatteiden mukaisesti.

Keskeisenä tavoitteena on lisätä työssäolopäiviä

Valtuuston tunnisti Nurmijärven kunnan haasteet henkilöstön saatavuudessa. Valtuuston linjauksen mukaisesti kunnan pitää pystyä turvaamaan riittävä henkilöstö kaikissa olosuhteissa. Henkilöstön riittävyydessä ensisijainen toimenpide on vaikuttaa positiivisesti jo olevan henkilöstön jaksamiseen. Valtuuston päätöksen mukaisesti kunnan henkilöstölinjauksia ja ohjeistuksia päivitetään. Yhteistyötä työterveyshuollon kanssa pidetään ensisijaisen tärkeänä

Verorahoituksen lisäys (2 243 200 euroa)

2,2 miljoonan euron vaje katetaan verorahoituksen lisäyksellä, mikä tarkoittaa 0,2 %-yksikön korotusta vuonna 2027.

Sirkka Rousu esitti SDP:n valtuustoryhmän esityksenä ja vihreän valtuustoryhmän kannattamana, että tuloveroprosenttia korotetaan 0,3 % -yksikköä vuodelle 2024. Kunnanvaltuusto ei ollut muutosesityksestä yksimielinen. Äänestyksen jälkeen valtuusto hyväksyi pohjaesityksen äänin 31 jaa – 14 ei.

Valtuusto päätti, että poliittinen ohjausryhmä jatkaa työskentelyään syksyllä 2023 jäljelle jääneen 0,9 miljoonan euron vajeen paikkaamiseksi ennen talousarviopäätöksiä vuodelle 2024. Talousarviopäätösten yhteydessä päätetään veroista talousarvio- ja taloussuunnitteluvuosille.

 

Poliittisen ohjausryhmän esitys

Nurmijärven kunnanvaltuusto nimesi marraskuussa 2022 poliittisen ohjausryhmän, muodostamaan esityksen kunnan talouden tervehdyttämiseksi ja Nurmijärven kestävä kasvu -ohjelman (NUUKA) päivittämiseksi. Poliittiseen ohjausryhmään kuuluivat edustajat kaikista valtuustoryhmistä sekä valtuuston puheenjohtaja ja kunnanhallituksen puheenjohtaja. Kunnan johtavat viranhaltijat ja ulkopuoliset konsultit toimivat ohjausryhmän kokouksissa asiantuntijaroolissa. Kunnanhallitus päätti ohjausryhmän esityksestä kokouksessaan 14.6. Kunnanvaltuusto päätti asiasta 21.6.2023.

Koska valtuuston kokouksen 21.6.2023 päätöksillä jäi sopeutustarpeeseen nähden 0,9 miljoonan euron vaje, päätti valtuusto, että poliittinen ohjausryhmä jatkaa työskentelyään syksyllä 2023 vajeen paikkaamiseksi ennen talousarviopäätöksiä vuodelle 2024.

Poliittisen ohjausryhmän työskentelyyn voi tutustua teemasivulla nurmijarvi.fi/nuuka.

Päätöksenteko

Valtuuston 21.6.2023 tekemä sopeutuspakettipäätös on luonteeltaan puitepäätös ja yksittäiset keinot päätetään hallintosäännön mukaisin toimivaltuuksin osana talousarviovalmistelua.

 

Takaisin listaukseen