Ajankohtaista

Päätöksenteko, Valtuusto

Valtuusto hyväksyi Heinojan asemakaavan, kokouspalkkioiden leikkaukset ja Keusote-kuntayhtymän purkamisen

13.12.2023

Kunnanvaltuusto hyväksyi vuoden viimeisessä kokouksessaan 13.12.2023 muun muassa Heinoja II asemakaavan ja päätti leikata kokouspalkkioita. Lisäksi valtuusto hyväksyi hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman sekä lasten ja nuorten hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman. Valtuusto päätti myös Keusote-kuntayhtymän purkamisesta.

”Nurmijärvellä on tapahtunut valtavan paljon vuonna 2023 ja monia merkittäviä asioita on saatu eteenpäin. Ilokseni voin sanoa, että kuntamme kehittyy hyvässä tahdissa. Meidän tekemämme työ on myös kerännyt mainetta ja kunniaa sekä muutaman palkinnonkin”, valtuuston puheenjohtaja Kallepekka Toivonen kertoo.

”Vuoden viimeinen valtuuston kokous soljui yksimielisesti eteenpäin, eikä äänestyksiä nähty. Hyväksytty Heinojan asemakaava on merkittävä Kirkonkylän kehittämisen kannalta, sillä alueelle nousee koteja noin 240 kuntalaiselle”, Toivonen sanoo.

”Haluan toivottaa kaikille nurmijärveläisille leppoisaa joulunodotusta ja hyvää uutta vuotta 2024!”

Kunnanvaltuusto hyväksyi Heinoja II asemakaavan ja asemakaavamuutoksen

Kunnanvaltuuston tänään 13.12.2023 yksimielisesti hyväksymä Heinoja II kaava-alue sijoittuu Heinoja I alueen ja Raalantien väliin, täydentäen näin aluetta taajamamaiseksi pientaloalueeksi. Alueelle tulee Heinoja II asemakaavan mukaan muun muassa 51 omakoti- ja paritalotonttia, mikä mahdollistaa noin 240 uuden asukkaan muuton alueelle. Alueen kunnallistekniikan rakentaminen on ajoitettu vuodelle 2026.

Heinoja II alueelle tulee 51 omakoti- tai paritalotonttia ja kaksi yhtiömuotoista pientalotonttia. Asuintonttien suurin sallittu kerrosluku on kaksi ja tehokkuusluku on e=0.25, alueelle on mahdollista rakentaa yhteensä 16 776 k-m2.

Näiden lisäksi tulee kaksi yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten aluetta tarvittaville puistomuuntamoille sekä yksi mastoa varten varattu alue jo olevaa teleliikennemastoa varten.

Rakentamisohjelmassa (2024–2028) alueen kunnallistekniikan rakentaminen on ajoitettu vuodelle 2026.

Lisää voi kunnan kotisivujen erillisestä tiedotteesta.

Kunnan hyvinvointikertomus ja -suunnitelma sekä lasten ja nuorten hyvinvointikertomus ja -suunnitelma hyväksyttiin

Kunnanvaltuusto hyväksyi Nurmijärven kunnan hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman 2023–2025 sekä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2023–2025. Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma ovat osa kunnan strategista johtamista. Ne ovat työvälineitä, joilla voi suunnitella, seurata, arvioida ja raportoida kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä.

Hyvinvointikertomustyö jakaantuu kahteen osaan: 1. hyvinvointikertomukseen, joka kuvaa hyvinvoinnin nykytilanteen, 2. hyvinvointisuunnitelmaan, jossa on kuvattu tavoitteet ja toimenpiteet hyvinvoinnin parantamiseksi.

>> Lue Nurmijärven kunnan hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2023–2025

Nurmijärven kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman valmistelussa on tarkasteltu kunnan lasten ja nuorten hyvinvoinnin tilaa tutkittuun tietoon pohjautuen ja otettu huomioon tämänhetkiset hyvinvointiin liittyvät ilmiöt. Suunnitelmassa tuodaan esille keskeiset lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit vuosille 2023–2025. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman avulla ohjataan, johdetaan ja kehitetään lapsiin, nuoriin ja perheisiin kohdennettua hyvinvointityötä. Nuorilla tarkoitetaan tässä suunnitelmassa alle 29-vuotiaita. Suunnitelmaan liitetään Nurmijärven kunnan opiskeluhuoltosuunnitelma, joka on hyväksyttävänä lokakuun sivistyslautakunnassa.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma koostuu neljästä kokonaisuudesta: Turvallisen kasvuympäristön mahdollistaminen lapsille ja nuorille, Lapsiperheiden tukeminen ja vanhemmuuden vahvistaminen, Nuorten kasvun tukeminen, Lasten ja nuorten aktiivisen vapaa-ajan ja mielekkään harrastamisen edistäminen.

>> Lue Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2023–2025

Valtuusto hyväksyi Nurmijärven Veden toiminta-alueen

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti Nurmijärven Veden toiminta-alueen. Valtuusto päätti antaa ELY-keskuksen ja Keski-Uudenmaan Ympäristölautakunnan lausunnoille vastineet ja totesi, että toiminta-alue-ehdotukseen nähtävillä olon jälkeen tehdyt muutokset ja täydennykset eivät ole olennaisia ja eivät näin ollen anna aihetta asettaa toiminta-aluetta koskevaa ehdotusta uudelleen nähtäville.

Lisäksi kunnanvaltuusto totesi, että toiminta-aluetta rajattaessa on huomioitu, että vesihuoltolaitos kykenee huolehtimaan vastuullaan olevasta vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti ja
vesihuollon kustannusten kattamiseksi perittävät vesihuollon maksut muodostuvat kohtuullisiksi ja tasa-puolisiksi.

Vesihuoltolaitos voi tarjota vesihuoltopalveluita myös toiminta-alueen ulkopuolisille alueille. Tällöin alueella ei ole vesihuoltolaitoksen näkökulmasta liittämisvelvollisuutta eikä kiinteistöjen näkökulmasta liittymisvelvollisuutta, vaan kiinteistöt liittyvät vesihuoltolaitoksen verkostoon vapaaehtoisesti ja vesihuoltolaitos toimii sopimusperusteisesti.

Asiaan voi tutustua tarkemmin kokouksen esityslistalla.

Valtuusto hyväksyi Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän loppuselvityksen

Valtuusto käsitteli kokouksessaan Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän purkamista. Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän (Keusoten) hoitamat sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävät ja henkilöstö siirtyivät vuoden 2023 alusta lukien sote-uudistuksen perusteella Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle ja Keusoten jäsenkunnat ovat päättäneet purkaa kuntayhtymän 1.5.2023 lukien.

Valtuusto merkitsi kuntayhtymän tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2023 ja hyväksyi tilinpäätöksen vuodelta 2023. Lisäksi valtuusto myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-30.4.2023 muilta osin kuin tilinpäätöksen liitetiedon 41 osalta. Valtuusto hyväksyi sote-kuntayhtymän tarkastuksen tuloksina talousarviopoikkeamat.

Kunnanvaltuusto merkitsi kokouksessaan tiedoksi Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän arviointikertomuksen vuodelta 2023.

 

Lisäksi valtuusto hyväksyi Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymää koskevan loppuselvityksen.

Valtuusto käsitteli vastineita arviointikertomukseen

Kunnan tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Kunnanvaltuusto käsitteli kokouksessaan 13.12. kunnan toimialojen ja johtokuntien vastineita tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2022. Valtuusto merkitsi tiedoksi toimialojen ja liikelaitosten vastineet vuoden 2022 arviointikertomuksessa esitettyjen havaintojen johdosta.

Arviointikertomukseen voi tutustua kunnan kotisivuilla.

Valtuusto päätti leikata kokouspalkkioita

Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan, Nurmijärven kestävä kasvu (NUUKA) -ohjelman mukaisesti, että kunnassa luovutaan korotetuista kokouspalkkioista yli 3 tunnin kokousten osalta. Lisäksi valtuusto päätti, että luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden palkkioita pienennetään 10 %:lla – leikkaus ei koske vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien kokouspalkkioita.

Valtuusto käsitteli sidonnaisuusilmoituksia

Kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenten, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, kunnanjohtajan sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijöiden tulee tehdä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan  sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. Kunnanvaltuusto merkitsi kokouksessaan 13.12. sidonnaisuusrekisterin tiedoksi.

>> Sidonnaisuusrekisteriin voi tutustua kunnan kotisivuilla.

Valtuustoaloite varhaiskasvatuksen palveluseteliin liittyen

Valtuuston kokouksessa jätettiin yksi valtuustoaloite. Otto Suhosen (kesk.), Mira Lappalaisen (Peruss.) ja Sanna Pasasen (Vihr.) valtuustoaloitteessa esitetään, että varhaiskasvatuksen palvelusetelin arvossa huomioitaisiin jatkossa yksityisen päiväkodin tarjoaman palvelun laatumittarit. Mittarina tulisi olla ainakin koulutukseltaan pätevien varhaiskasvatuksen opettajien osuus.

Valtuuston kokous 13.12.2023

Nurmijärven Veden toiminta-alueen hyväksyminen, pohjaesityksen mukaan

2-204 Heinoja II, asemakaava ja asemakaavan muutos, hyväksyminen, pohjaesityksen mukaan

Nurmijärven kunnan hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2023–2025 ja lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2023-2025., pohjaesityksen mukaan

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän tilintarkastuskertomus 2023, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen, pohjaesityksen mukaan

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän arviointikertomus vuodelta 2023, pohjaesityksen mukaan

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän purkaminen, loppuselvityksen hyväksyminen, pohjaesityksen mukaan

Toimialojen ja johtokuntien vastineet tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2022, pohjaesityksen mukaan

Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden kokouspalkkiot 1.1.2024-31.5.2025, pohjaesityksen mukaan

Sidonnaisuusilmoitukset 2023, pohjaesityksen mukaan

Takaisin listaukseen