Ajankohtaista

Kaavoitus, Päätöksenteko, Valtuusto

Kunnanvaltuusto hyväksyi Heinoja II asemakaavan ja asemakaavamuutoksen   

13.12.2023

Kunnanvaltuuston tänään 13.12.2023 hyväksymä Heinoja II kaava-alue sijoittuu Heinoja I alueen ja Raalantien väliin, täydentäen näin aluetta taajamamaiseksi pientaloalueeksi. Alueelle tulee Heinoja II asemakaavan mukaan muun muassa 51 omakoti- ja paritalotonttia, mikä mahdollistaa noin 240 uuden asukkaan muuton alueelle. Alueen kunnallistekniikan rakentaminen on ajoitettu vuodelle 2026.

Karttakuva Heinoja II alueesta kirkonkylällä.

Heinoja II asemakaavaa tarkennettiin saatujen lausuntojen pohjalta

Kaava-alueella on useita maanomistajia, ja kaavamuutos on tullut vireille heidän aloitteestaan jo vuonna 2015. Kunta on käynyt maanomistajien kanssa maankäyttöneuvottelut, ja maankäyttösopimukset on allekirjoitettu 20.11.2023.

Heinoja II asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus oli nähtävillä elo-syyskuussa, ja siihen annettiin kuusi lausuntoa ja yksi muistutus. Näihin on laadittu vastineet, jotka löytyvät kaava-aineiston vuorovaikutusraportista.

Lausuntojen pohjalta tarkennettiin kaavakarttaan pohjavesialueiden merkintöjä ja määräyksiä. Selostustekstiin on tehty tarkennuksia liittyen pohjavesialueisiin, hulevesien hallintaan, meluntorjuntaan sekä luontoarvojen huomioimiseen. Myös kaavamääräyksiä on tarkennettu vastaamaan asemakaavan tavoitteita.

Rakentamistapaohjeeseen on lisätty ohjeita liittyen luontoarvoihin, pohjavesialueelle rakentamiseen, melusuojaukseen Raalantiehen ja Heinojantiehen rajoittuvilla tonteilla, asumisviihtyvyyteen sekä energiatehokkaaseen rakentamiseen. Myös rakennusten väritykseen liittyvää ohjetta on tarkennettu.

Karttakuva Heinoja II alueesta kirkonkylällä.

Alueelle omakoti-, paritalo- ja pientalotontteja

Heinoja II alueelle tulee 51 omakoti- tai paritalotonttia ja kaksi yhtiömuotoista pientalotonttia. Asuintonttien suurin sallittu kerrosluku on kaksi ja tehokkuusluku on e=0.25, alueelle on mahdollista rakentaa yhteensä 16 776 k-m2.

Näiden lisäksi tulee kaksi yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten aluetta tarvittaville puistomuuntamoille sekä yksi mastoa varten varattu alue jo olevaa teleliikennemastoa varten.

Rakentamisohjelmassa (2024–2028) alueen kunnallistekniikan rakentaminen on ajoitettu vuodelle 2026.

Tarkemmat tiedot ja liitteet löytyvät kunnanvaltuuston 13.12.2023 esityslistalta

Takaisin listaukseen