Tulevaisuuden Kirkonkylä

Selvitykset

Tulevaisuuden Kirkonkylä – kehittämissuunnitelmaa varten tehdyt selvitykset kehittämisehdotuksineen ovat valmistuneet. Selvityksissä tarkasteltiin kaupallisia palveluja sekä maisema- ja viheralueita keskusta-alueella ja sen ympäristössä.

Kaupallinen selvitys

Kaupallisessa selvityksessä Kirkonkylän kehittämiselle laadittiin kaksi kehittämisvaihtoehtoa:

  1. kaupan palvelujen painottuminen ydinkeskustaan
  2. kaupan palvelujen kehittäminen koko Kirkonkylässä

Kummassakin kehittämisvaihtoehdossa Kirkonkylää tarkasteltiin kolmena kaupan alueena: ydinkeskusta, Kauppanummi ja Ilvesvuori.

Kaupallinen selvitys _ tiivistelmä

Kaupallinen selvitys_2023

Maisema- ja viherverkostoselvitys

Maisema- viherverkostoselvityksessä tarkastellaan Kirkonkylän keskusta-aluetta sekä keskustarakenteen liittymistä ympäristöönsä. Työ on laadittu kaavoituksen tueksi tuomaan esiin keskusta-alueen arvot, ja se täydentää aiemmin laadittuja selvityksiä. Työ koostuu kolmesta osasta: maisema-analyysi, miljöötyypittely ja viherverkon tarkastelu.

Maisema-analyysissä tunnistetaan keskusta-alueen rakenteen ja identiteetin kannalta merkittäviä säilytettäviä kohteita ja aluekokonaisuuksia.

Miljöötyypittely täydentää tässä työssä laadittua maisema-analyysiä rakennetussa ympäristössä. Siinä tarkastellaan kaupunkirakennetta ja kaupunkikuvaa maiseman näkökulmasta.

Viherverkon tarkastelussa on sovitettu yhteen ekologista ja virkistyksellistä näkökulmaa, joista on erilliset teemakartat. Viherrakenteen eheyttäminen on kantava ajatus.

Työ nostaa esiin Nurmijärven Kirkonkylän keskusta-alueen maisemalliset arvot, jotta ne voidaan säilyttää. Työ hahmottaa keskustan viherverkon kokonaisuuden, jotta kaupunkirakenteen tiivistyessä jäljelle jäisi mahdollisimman toimiva verkosto sekä ihmisen että muiden eliöiden kannalta. Samalla nousee esiin katuvihreän tärkeys osana viherverkkoa.

Työ kytkeytyy myös laajempiin strategisiin tavoitteisiin. Viherverkko on tärkeä tekijä ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja luonnon monimuotoisuuden turvaamisen kannalta. Lisäksi lähivihreällä on monia terveys- ja virkistyshyötyjä.

Maisema- ja viherverkostoselvitys