Ympäristökeskus

Pidetään yhdessä pohjavesistä huolta

Nurmijärvellä niin vesijohtoverkoston piirissä kuin oman kaivon varassa olevat taloudet käyttävät juomavetenään pohjavettä. Pohjavesiä on suojeltava, jotta meillä on käytössä hyvälaatuista juomavettä nyt ja tulevaisuudessa.

Pohjavettä on piilossa lähes kaikkialla jalkojemme alla olevassa maa- ja kallioperässä. Sitä muodostuu sade- ja sulamisvesien imeytyessä maakerroksiin. Paikoin pohjavettä näkee maan pinnalla lähteinä, myös Sääksjärvi saa suurimman osan vedestään pohjavedestä. Runsaimmin pohjavettä sisältävät alueet on luokiteltu pohjavesialueiksi. Nurmijärvellä on 12 luokiteltua pohjavesialuetta sijoittuneina eri puolille kuntaa.

Pohjavettä uhkaavat monet tekijät
Pohjaveden laadulle voivat muodostaa riskin etenkin öljysäiliöt, vaaralliset jätteet, kemikaalit, energiakaivot ja jätevedenkäsittely. Riskiä voi aiheutua niin yksittäisen asuinkiinteistön kuin yritysten toiminnasta. Jokainen voi kuitenkin omalla vastuullisella toiminnallaan turvata pohjaveden hyvän laadun.

Pohjavesialueet ovat suurelta osin pintamaalajeiltaan vettä läpäiseviä ja hyvin vettä johtavia, mikä tekee niistä herkästi likaantuvia. Se, jonka toiminnasta on aiheutunut maaperän tai pohjaveden pilaantumista, on velvollinen puhdistamaan pilaantuneet alueet. Pilaantuneen pohjaveden puhdistaminen on vaikeaa, hidasta ja kallista.

Pohjaveden suojelussa keskeistä on ennakointi
Pohjavesi pysyy parhaiten puhtaana ennakoimalla. Maankäytön suunnittelulla pyritään nykyään sijoittamaan pohjavesiä vaarantava toiminta pohjavesialueiden ulkopuolelle.
Kaavoissa voidaan myös antaa määräyksiä pohjaveden suojelusta. Pohjavedelle aiheutuvaa riskiä voidaan lisäksi hallita ja minimoida erilaisten lupamenettelyjen ja määräysten kautta. Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmilla pyritään varmistamaan puhtaan juoma- ja talousveden saantia vedenottamoilta ja kiinteistöjen talousvesikaivoista. Osalla vedenottamoista on suoja-alueet, joille on asetettu erilaisia määräyksiä koskien esimerkiksi öljysäiliöitä, jätevesien johtamista, vaarallisten aineiden varastointia, maaleikkausten tekemistä ja teiden rakentamista. Suoja-aluemääräykset ovat oikeudellisesti sitovia ja ne tulee ottaa huomioon kaikessa suoja-alueilla tapahtuvassa toiminnassa.

Tarkkana siellä pohjavesialueella! -esitesarja kertoo keinoista, joilla eri toimijat voivat suojella pohjavettä. Sarjassa on esite kotitalouksille, kiinteistön lämmityksestä vastaaville, maataloustuottajille, pienteollisuudelle ja maankäytön suunnittelijoille.

ymparisto.fi/pohjavedensuojelu/esitteet

Sääksjärvi saa suurimman osan vedestään pohjavedestä.