Kunta tiedottaa

Kuntalaisilta kysyttiin sivistys- ja hyvinvointipalvelujen kehittämistarpeita

Sivistys- ja hyvinvointitoimiala valmistelee kehittämissuunnitelmaa, jossa asetetaan suuntaviivoja palvelutoiminnan kehittämiseen tulevina vuosina.

Osana kehittämissuunnitelman valmistelua kartoitettiin kuntalaisten näkökulmia sivistys- ja hyvinvointitoimialan palvelutoiminnasta ja sen kehittämistarpeista.

Kysely käsitteli päiväkotien ja koulujen toimintaa, nuorisotyötä, liikuntapalveluita sekä kirjastoja, museoita ja kulttuuritoimintaa. Kuntalaisten näkökulmaa kartoitettiin palvelutoiminnan kehittämisestä seuraavien teemojen kautta:
• Kasvatuksen ja koulutuksen teemat
• Vapaa-ajan ja hyvinvoinnin teemat

Kysely oli avoinna 28.2.–13.3.2022 ja siihen vastasi yhteensä 237 kuntalaista. Vastaajista 187 vastasi molempiin teemoihin, 31 kasvatuksen ja koulutuksen teemoihin,19 vapaa-ajan ja hyvinvoinnin teemoihin.

Kehittämissuunnitelman valmistelussa osallistetaan kevään aikana mahdollisimman laajasti kaiken ikäisiä kuntalaisia, kunnan henkilöstöä, lautakuntia ja vaikuttajatoimielimiä. Sivistys- ja hyvinvointipalvelujen kehittämissuunnitelma valmistuu kesään mennessä.

Nostoja kuntalaiskyselyn tuloksista:

• Kunnan järjestämä avoin varhaiskasvatustoiminta (kerho- ja leikkipuistotoiminta sekä avoin päiväkotitoiminta) koetaan tärkeänä palveluna ja kohtaamispaikkana perheille. Avointa varhaiskasvatustoimintaa, kuten ohjattuja ja avoimia kerhoja toivotaan lisää tasapuolisesti kaikkiin taajamiin.

• Kolme neljäsosaa vastaajista on sitä mieltä, että huoltajan kanssa tehtävä yhteistyö ja tiedonkulku päiväkodin/koulun ja kodin välillä on saumatonta ja nopeaa.

• Vajaa puolet vastaajista kokee, että varhaiskasvatuksen ja opetuksen oppimisympäristöt ovat monipuolisia, turvallisia ja terveellisiä, lähes saman verran on sitä mieltä, että ne eivät sitä ole. Vastauksissa nousi esiin ensisijaisesti rakennusten ikä/huono kunto sekä sisäilmaongelmat. Lähiympäristön hyödyntäminen, retket ja tapahtumat koetaan monipuolisuutta lisäävinä.

• Nuorisotyössä toivotaan painotusta nuorten kesätyöpaikkojen järjestämiseen, leiri- ja koulujen loma-ajan toimintaan sekä etsivään nuorisotyöhön.

• Liikuntapalvelujen kehittämisessä tulisi vastaajien mielestä painottaa eniten kohtuuhintaisia liikuntapalveluja sekä helposti saavutettavia matalan kynnyksen hyvinvointia edistäviä liikuntapalveluja.

• Kulttuuripalveluissa toivotaan enemmän lapsille ja nuorille suunnattuja tapahtumia sekä kevyen musiikin/viihdemusiikin konsertteja.

• Kirjastojen toiminnassa tulisi painottaa mm. lukemisen ja lukutaidon edistämistä (esim. koululaisille suunnatut kirjavinkkaukset, tiedonhaun opetus) sekä lasten tapahtumien järjestämistä.

• Museotoiminnassa tärkeiksi koetaan päiväkoti- ja koululaistoiminta sekä tapahtumien ja yleisötilaisuuksien järjestäminen.

• Työikäisten aikuisten hyvinvoinnin edistämiseksi toivotaan mm. erilaisen matalan kynnyksen palveluja.

• Ikäihmisten hyvinvoinnin edistämisessä toivotaan painotusta ennen kaikkea liikunta- ja kulttuuripalveluihin.

Kiitos kaikille kuntalaiskyselyyn vastanneille!