Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus valvoo jätevesien käsittelyä Nurmijärvellä

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on menneen vuoden aikana jatkanut suunnitelmallista jätevesivalvontaa Nurmijärvellä. Valvonta on keskitetty riskiperusteisesti alueille, joilla puutteellisista jätevesijärjestelmistä voi aiheutua ympäristön pilaantumisen vaaraa ja terveyshaittaa. Käsittelemättömän jäteveden mukana pohjaveteen ja vesistöihin voi päätyä ravinteiden lisäksi bakteereja ja viruksia.  

Valvonnan tarkoituksena on valvoa, että kiinteistöillä, joilla on kiinteistökohtainen jätevesien käsittelyjärjestelmä, jätevedet käsitellään lainsäädännön mukaisesti. Jätevesien käsittelylle on asetettu vaatimuksia ympäristönsuojelulaissa, nk. jätevesiasetuksessa sekä kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä. Pohjavesialueella ja ranta-alueilla (100 m rantaviivasta) sijaitsevien kiinteistöjen jätevesijärjestelmien tuli täyttää ympäristönsuojelulainsäädännön vaatimukset 31.10.2019 mennessä, ellei järjestelmä täyttänyt vaatimuksia jo ennestään. 

Mikäli tarkastuksella havaitaan, ettei jätevesijärjestelmä vastaa lainsäädännön vaatimuksia, kiinteistön haltijalle annetaan kehotus uusia/tehostaa jätevesien käsittely.  

Vuonna 2023 jätevesivalvontaa tehtiin Rannikonmäellä, Palojoen ranta-alueella sekä Nukarin, Jäniksenlinnan ja Teilinummen pohjavesialueilla. Palojoen ranta-alueella tarkastettiin yhteensä 29 kiinteistöä. Nukarin pohjavesialueella tarkastettiin 24 uutta kiinteistöä sekä edellisenä vuonna tarkastetut kiinteistöt, joille annettiin kehotus. Jäniksenlinnan ja Teilinummen pohjavesialueilla suoritettiin uusintatarkastukset kiinteistöille, joita kehotettiin vuonna 2022.  

Valvontaa jatketaan Nurmijärvellä myös tänä vuonna. Kohdealue päätetään myöhemmin.

Ympäristöhallinto