Strategia

Aineistot

Löydät tältä sivulta strategiatyöhön liittyvää tausta-aineistoa. Sivua täydennetään työn edetessä.

 • Aivoriihi oli avoinna 3.6.–4.8.2021 ja osallistujia oli yhteensä 657 kappaletta. Osallistujat pääosin 25–64-vuotiaita kuntalaisia.
 • Kuntastrategian 2018-2025 toteutumiskysely kauden 2017-2021 valtuustolle. Kysely oli avoinna valtuutetuille 13.4.-6.6.2021 ja vastaajia oli 23 kappaletta
 • Kuntastrategian 2018-2025 toteutumiskysely tulosaluepäälliköille. Kysely oli avoinna 14.6.-5.7.2021 ja vastaajia oli 8 kappaletta.
 • Strategiakysely Nurmijärven kunnan esimiehille. Kysely oli avoinna 3.9.-15.9.2021 ja vastaajia oli 56 kappaletta.
 • Taustamateriaalia strategiasta yleisesti ja tietoa strategiatyön vaiheista. Aineistoa on käyty läpi/käydään läpi syksyllä 2021 lautakuntien kokouksissa pohjustuksena lautakuntien strategian pohjaesityksen kommentointiin.
 • Ensimmäisen vaiheen pohjaesitys kuvaa strategian toteuttamisen toimintaperiaatteet ja vision, joka kertoo millaista tulevaisuutta tavoittelemme. Lisäksi pohjaesitys sisältää hahmotelman painopistealueista, jotka kertovat miten ohjaamme toimintaamme kohti vision saavuttamista. Nurmijärven kunnan lautakunnat antavat kommenttinsa ensimmäisen vaiheen pohjaesityksestä 19.10.–4.11. Kunnan eri sidosryhmille mahdollistetaan kommentointi pohjaesityksestä verkkokyselynä 21.-31.10. välisenä aikana

 • Kysely strategian pohjaesityksestä sidosryhmille (kuntalaisille, kunnan työntekijöille, elinkeinoelämän ja järjestöjen edustajille ja vaikuttajatoimielimen jäsenille). Kysely oli avoinna 21.10.-31.10.2021 ja vastaajia oli 389.
 • Kuntastrategian ensimmäinen luonnos kuvaa valtuuston joulukuussa tehdyn päätöksen mukaisen strategian mission, vision ja toimintaperiaatteet ja vision, sekä näiden lisäksi luonnoksen strategisista painopisteistä ja niitä konkretisoivista valinnoista. Kunnan eri sidosryhmille mahdollistetaan kommentointi ensimmäiseen luonnokseen verkkokyselynä 14.-23.1. 2022 välisenä aikana.
 • Tulokset kyselystä, jossa pyydettiin arviota strategian luonnoksesta, johon on hahmoteltu strategisia painopisteitä ja niitä konkretisoivia valintoja. Kysely oli suunnattu sidosryhmille (kuntalaisille, kunnan työntekijöille, elinkeinoelämän ja järjestöjen edustajille ja vaikuttajatoimielimen jäsenille) ja se oli avoinna 14.1.-23.1.2022. Vastaajia oli 268.
 • Kuntastrategian toinen luonnos kuvaa valtuuston joulukuussa tehdyn päätöksen mukaisen strategian mission, vision ja toimintaperiaatteet ja vision, sekä näiden lisäksi luonnoksen strategisista teemakokonaisuuksista painopisteineen. Painopisteiden toteuttamiseksi on luonnosteltu tavoitteita, joiden toimeenpanoon on tavoitteesta riippuen suunniteltu 1–4 toimenpidettä. Kunnan eri sidosryhmille mahdollistetaan kommentointi toiseen luonnokseen verkkokyselynä 17.-25.2.2022 välisenä aikana.
 • Tulokset strategiakyselystä, jossa pyydettiin arviota siitä miten hyvin kuntastrategian luonnokseen (versio 2) määritetyt painopisteet toimenpiteineen toteuttavat Nurmijärven visiota paremman arjen ilmiöstä. Kysely oli suunnattu sidosryhmille (kuntalaisille, kunnan työntekijöille, elinkeinoelämän ja järjestöjen edustajille ja vaikuttajatoimielimen jäsenille) ja se oli avoinna 17.2.-25.2.2022. Vastaajia oli 193.
 • Nurmijärven kunnan valtuusto päätti uudesta kuntastrategiasta 23.3.2022. Strategian päivitystyö aloitettiin kevättalvella 2021. Strategiatyö oli kolmivaiheinen: ensimmäinen vaihe käsittää tilannekuvan luomisen, toinen vaihe strategisten suuntien määrittelyn visiointityön ja toimintaperiaatteiden hahmottelun ja kolmas vaihe visiota toteuttavien konkreettisten strategisten teemakokonaisuuksien sekä painopistealueiden työstön. Kuntalaiset ja muut kunnan sidosryhmät ovat voineet osallistua strategiatyön eri vaiheisiin Me tehdään Nurmijärvi -kyselyjen, aivoriihien ja työpajojen kautta. Strategia on laadittu päivitystyön aikana tehtyjen tehtyjen laajojen osallistamisten, toimintaympäristöanalyysien sekä valtuuston työskentelyn pohjalta.