Ajankohtaista

Kunnanhallitus, NUUKA, Päätöksenteko, Talous

NUUKA-ohjelma etenee valtuustoon

23.10.2023

Nurmijärven kunnanvaltuuston nimittämä poliittinen ohjausryhmä esitti kunnanhallitukselle 917 000 euron lisäsopeutuksia kunnan talouteen. Toimenpiteet eivät sisällä lomautuksia tai suoria irtisanomisia. Mikäli sopeutusohjelmasta päätetään poliittisen ohjausryhmän esityksen mukaisesti, tulee ohjelman täytäntöönpanolla olemaan henkilöstövaikutuksia. Kunnanhallitus päätti osaltaan Nurmijärven kestävä kasvu -ohjelman päivittämisestä maanantaina 23.10.2023. Seuraavaksi asiasta päättää kunnanvaltuusto. Toteutuessaan esitetyillä toimenpiteillä on merkittävä vaikutus kunnan velkaantumisen hillitsemisessä.

 

Nurmijärven kunnanvaltuusto teki kesäkuussa 2023 päätöksen Nurmijärven kestävä kasvu -ohjelmasta. Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 21.6.2023 sopeuttaa kunnan taloutta kaikkiaan 9 miljoonalla eurolla. Ennen valtuuston päätöksentekoa selvisi, että Nurmijärven vesi -liikelaitoksen sopeutuspotentiaali on 0,9 miljoonaa euroa arvioitua pienempi, jolloin valtuuston kesäkuussa hyväksymä Nurmijärven kestävä kasvu -ohjelma sisältää säästötoimenpiteitä, tulojen lisäämistä ja rakenteellisia uudistuksia yhteensä 8,1 miljoonalla eurolla.

Valtuuston päätöksellä poliittinen ohjausryhmä jatkoi työskentelyään syksyllä jäljelle jääneen 0,9 miljoonan euron vajeen paikkaamiseksi ennen talousarviopäätöksiä vuodelle 2024. Poliittinen ohjausryhmä kokoontui elokuun ja lokakuun välillä neljä kertaa.

Kokouksissaan ohjausryhmä kävi läpi niin aiemmin esitettyjä säästöesityksiä kuin uusiakin esityksiä. Ohjausryhmä ei ollut yksimielinen kaikista esitetyistä sopeutustoimenpiteistä. Poliittinen ohjausryhmä esitti kunnanhallitukselle alla olevia toimenpiteitä, joilla Nurmijärven kunnan taloutta sopeutetaan vuosina 2024–2026.

Toimenpiteet toimialoittain:

Koko kunnan yhteiset, yht. 150 000 euroa

  • Luottamustoimipalkkioiden leikkaus: Poistetaan kokouspalkkiokorotukset yli 3 h kokouksista. Kokouspalkkioiden leikkaus 10 % valtuustokauden loppuajaksi
  • Määrärahaleikkaukset asiantuntijapalveluista
  • Henkilöstökustannusten hallinta: Kunnan HTV-määrän pitäminen nykytasolla ja henkilöstökustannusten kasvun hallinta luonnollista poistumaa, eli eläköitymistä ja vaihtuvuutta hyödyntäen

Ympäristötoimiala, yht. 550 000 euroa

  • Sähkön hinta ja kulutus: Sähkön kilpailutuksen ja sähkönkulutuksen kautta tuleva säästö
  • Ympäristötoimialan toimintojen tarkastelu

Sivistys- ja hyvinvointitoimiala, yht. 107 000 euroa

  •  Koulukuljetus: Kuljetuksen rajaaminen vain yhteen osoitteeseen. Koskee tällä hetkellä noin 100 lasta.
  • Varhaiskasvatuksen vaaterahaa ei oteta käyttöön

Konsernipalvelut, yht. 110 000 euroa

  •  Selvitys keskusvaraston toimintojen organisoitumisesta: Selvityksen valmistuttua päätös, lopetetaanko keskusvaraston toiminta.
  • Äänestysalueet: Kolmen pienimmän äänestysalueen lakkauttaminen ja liittäminen muihin alueisiin vuoden 2025 vaaleista alkaen (Herunen, Metsäkylä, Palojoki). Varmistetaan kyseessä olevien alueiden lähiäänestyspaikka äänestysbussilla.

Keinovalikoima ei sisällä henkilöstön lomautuksia tai suoria irtisanomisia. Mikäli sopeutusohjelmasta päätetään poliittisen ohjausryhmän esityksen mukaisesti, tulee ohjelman täytäntöönpanolla olemaan henkilöstövaikutuksia. Nurmijärven kunta on käynyt esityksen kokonaisuudesta yhteistoimintaneuvottelun lokakuussa ja lisäksi kunkin toimenpiteen tarvittava ja asianmukainen yhteistoimintamenettely sisältyy vuonna 2024 valmisteluvaiheeseen.

Miksi sopeutuksia tehdään?

Nurmijärven kunnan talous on jo vuosia ollut kroonisesti velkaantunut, eikä kunnan tulorahoitus riitä kattamaan investointeja. Nykyinen kehitys uhkaa kasvattaa kunnan lainakannan lähes 400 miljoonaan euroon kuluvan vuosikymmenen loppuun mennessä ilman tulorahoituksen vahvistamista. Tämä tarkoittaisi maltillisessakin korkoympäristössä (2,5 %) 4–10 miljoonan euron korkomenoja vuosittain. Tällaisessa tilanteessa kunnalla ei olisi taloudellista liikkumavaraa toteuttaa tärkeitä koulu- ja päiväkoti-investointeja pitkällä aikavälillä. Kuntalaki edellyttää, että kunnan taloussuunnitelman tulee olla tasapainossa tai ylijäämäinen.

Päätöksenteko kunnanhallituksessa 23.10.2023

Kunnanhallituksen kokouksessa 23.10.2023 Jenni Sandberg (sd.) teki Leni Niinimäen kannattamana (vihr.) muutosesityksen, että kotihoidon kuntalisä olisi pienennetty valtakunnalliselle keskimääräiselle tasolle 170 €/kk nykyisestä 200 €/kk (suora säästö 78 000 €/vuosi nykytilanteessa). Samalla pienennetään sivistys- ja hyvinvointitoimialan 95 000 euron varausta kotihoidontuen kuntalisän käytön lisääntymiseen vuoden 2024 alusta. Perusteluna, että Kelan maksama kotihoidon tuki on tarkoitettu mahdollistamaan lasten hoitamisen kotona, mikäli perhe näin valitsee. Tämän tuen kuntalisä on kunnan vapaaehtoinen tuki pienelle osalle perheitä ja perusteetta valtakunnallista keskiarvoa korkeampi. Kuntalisä siirtyy vuoden vaihteessa Kelan maksamaksi, jolloin sitä maksetaan automaattisesti kaikille kriteerit täyttäville perheille – myös heille, joilla olisi tähän saakka ollut mahdollisuus sitä hakea mutta eivät ole kuntalisää hakeneet. Maksajan muutoksen vuoksi kustannusten on arvioitu nousevan nykyisestä edelleen 95 000 € vuosittain.

Kunnanhallitus ei ollut muutosesityksestä yksimielinen. Äänestyksen jälkeen (9 jaa – 2 ei) kunnanhallitus ei hyväksynyt muutosesitystä.

Kunnanhallituksen kokouksessa 23.10.2023 Jouni Maijala (ps) teki Jenni Sandbergin (sd.) ja Maiju Tapiolinnan (ps) kannattamana muutosesityksen, että koulukuljetuksen rajaaminen vain yhteen osoitteeseen, 60.000 euroa, poistetaan listalta. Rahoitetaan rakentamattomien rakennuspaikkojen verojen korotuksella.

Kunnanhallitus ei ollut muutosesityksestä yksimielinen. Äänestyksen jälkeen (6 jaa – 5 ei) kunnanhallitus ei hyväksynyt muutosesitystä.

Äänestysten jälkeen kunnanhallitus päätti osaltaan hyväksyä poliittisen ohjausryhmän esityksen 23.10.2023. Kunnanhallituksen jälkeen asiasta päättää kunnanvaltuusto. Kunnanvaltuuston tekemät päätökset huomioidaan vuoden 2024 talousarviossa, josta valtuusto päättää 15.11.2023.

Takaisin listaukseen