Ajankohtaista

Palveluverkkoselvitys, Palveluverkkotyö, Päätöksenteko

Nurmijärven palveluverkkotyö etenee – lautakunnat antavat lausunnon ensi viikolla

25.9.2020

Me tehdään Nurmijärvi -palveluverkkotyö etenee kohti päätöksentekoa. Kunnan lautakunnat antavat lausuntonsa suunnitelmasta ensi viikolla 30.9. Nuorisovaltuusto, vanhus- ja vammaisneuvostot, kyläasiain neuvottelukunta ja vanhempainfoorumit antavat lausuntonsa lokakuun alussa. Kuntalaisille avataan verkkokysely palveluverkkoesityksestä 29.9. Kysely on auki 7.10. saakka kunnan kotisivuilla osoitteessa nurmijarvi.fi/palveluverkko. Palveluverkko esitellään vuorovaikutuksellisessa kuntalaisinfossa 6.10. klo 18 alkaen osoitteessa nurmijarvi.fi/palveluverkko. Lausunnot ja kuntalaiskyselyn tulokset toimivat kunnanhallitukselle esitettävän palveluverkkosuunnitelman viimeistelyn tukena. Palveluverkkosuunnitelma on tarkoitus saattaa kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston käsiteltäväksi ja päätettäväksi lokakuussa 2020.

Palveluverkkoa kehitetään, jotta kunta pystyy mahdollistamaan kuntalaisten sujuvan arjen nyt ja tulevaisuudessa. Palveluverkon kehittäminen on jatkuvaa työtä ja palveluverkon kehittämistarpeita arvioidaan vuosittain osana talousarvioprosessia. Palveluverkon toimipisteiden toimivuutta ja taloudellisuutta arvioidaan yhtenäisten kriteerien  perusteella. Kunnanvaltuusto päätti kriteereistä maaliskuussa 2020. Kriteerien avulla tunnistetaan palveluverkon kohteet, joita tulee kehittää. Asetetuista raja-arvoista poikkeaville kohteille tehdään tarkempi analyysi ja haetaan ratkaisuja kohteen kehittämiseksi.

Lautakunnille esitettävä palveluverkkosuunnitelma tiivistettynä

Palveluverkkosuunnitelmassa kunta on jaettu kolmeen palvelualueeseen tarkastelun selkiyttämiseksi.

 • Eteläinen alue: Klaukkalan, Lepsämän, Metsäkylän ja Perttulan-Nummenpään tilastolliset suuralueet
 • Keskinen alue: Kirkonkylän, Palojoen ja Nukarin tilastolliset suuralueet
 • Pohjoinen alue: Rajamäen ja Röykän tilastolliset suuralueet

Alla on tiivistetty kuvaus palveluverkkoesityksestä. Lautakunnat arvioivat esitettyjä suunnitelmia tehtäviensä ja vastuidensa näkökulmasta 30.9.2020.

Eteläinen alue

Eteläisellä alueella tarkastelun paino on Klaukkalan kasvussa ja kehityksessä, sillä nykyinen palveluverkko ei kykene vastaamaan erityisesti Klaukkalan keskusta-alueen odotettuun voimakkaaseen kasvuun etenkin 2020- ja 2030-luvuilla. Eteläisen alueen ratkaisuilla mahdollistetaan osaltaan Klaukkalan houkuttelevuus erityisesti lapsiperheiden näkökulmasta. Lisäksi panostus taajaman kasvuun ja kehittämiseen uudisrakennusten ja peruskorjausten sekä toiminnallisten muutosten kautta tukevat myös yksityisten palveluiden ja palvelutarjonnan kehittymistä. Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen toimintojen uudelleen järjestämisellä saadaan myös tehostettua tilojen käyttöä ja useammasta tilasta luopuminen tuo myös säästöjä. Esitetyt hallinnolliset yhdistämiset alentavat käyttötalouden kustannuksia. Esitetyt toimenpiteet parantavat palveluiden järjestämisen ja kehittämisen edellytyksiä.

 

 • Urheilupuiston koululle rakennetaan uudisrakennus vuosina 2024-2025, jolloin koulu laajennetaan 6-9 luokkien kouluksi. Kapasiteetti kasvaa Klaukkalan keskustan ja läntisen alueen kasvua palvelevaksi (noin 550-600 oppilaan koulu). Klaukkalan ja Lepsämän kouluista tulee 0-5 luokkien kouluja. Aitohelmen päiväkodista luovutaan, kun eskarit siirtyvät Klaukkalan koululle alkuluokkiin.
 • Uusi keskustan alueen suurpäiväkoti (10-ryhmäinen + avoin varhaiskasvatus) Urheilupuistoon 2026-2027 nykyisen Urheilupuiston koulun paikalle. Luovutaan Isosuon ja Suopolun päiväkodeista sekä Vaskomäen päiväkodin lisärakennuksesta.
 • Ruotsinkielisen perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen keskittäminen Syrjälän päiväkodin nykyisiin tiloihin peruskorjauksen yhteydessä 2024-2025. Äppelgården daghem muuttuu suomenkieliseksi päiväkodiksi.
 • Alkuluokkatoiminnan käynnistäminen koko alueella (eskarit kouluille).
 • Harjulan ja Syrjälän koulujen hallinnollinen yhdistäminen ja opetuksen järjestely kahteen yksikköön 0-2 luokat ja 3-6 luokat kouluina (tai 0-3 lk ja 4-6 lk), alkuluokat aloittavat.
 • Havumäen päiväkodin muuntaminen Mäntysalon koulun käyttöön ja alkuluokkatoiminnan käynnistäminen Mäntysalon/Haikalan koulussa (Haikalan koulu 0-2 lk, Mäntysalon koulu 3-9 lk).
 • Metsäkylän koulu yhdistetään hallinnollisesti Mäntysalon kouluun ja Valkjärven koulu Lepsämän kouluun. Metsäkylän ja Valkjärven koulun lakkauttaminen on mahdollista, jos oppilasmäärät jatkavat laskuaan. Uotilan koulun hallinnollinen yhdistäminen selvitetään.
 • Seuraavat yksiköt yhdistetään hallinnollisesti: Isosuon ja Suopolun päiväkodit, Mäntysalon, Haikalan ja Professorintien päiväkodit, Tähkärinteen ja Riihipuiston päiväkodit, Syrjälän ja Harjulan päiväkodit.
 • Avoimen varhaiskasvatuksen keskittäminen päiväkotien kanssa samoihin tiloihin.
 • Lepsämän koulu: vanha suojeltu puukoulu peruskorjataan (ei opetustiloja) ja palanut koulurakennus korvataan siirtokelpoisella moduulirakennuksella. Alueen oppilasmäärien laskiessa Lepsämän koulun toiminta siirretään kokonaan Lintumetsään, jossa nyt on laajat väistötilat. Moduulirakennus siirretään, kivikoulu puretaan ja vanha puukoulu myydään muuhun käyttöön.

Keskinen alue

Keskisellä alueella palveluverkon tarkastelu rakentuu lukioratkaisun ympärille. Suunnitelmat sisältävät kaksi vaihtoehtoa: keskittäminen Kirkonkylään tai jatkaminen hajautetulla mallilla. Mikäli lukio keskitetään Kirkonkylään, varsinkin Maaniittuun, se vaikuttaa alueen muuhun palveluverkkoon: Lukkarin koulusta tulisi Kirkonkylän alueen ainoa 0-4 -luokkalaisten koulu, Nurmijärven yhteiskoulussa olisivat alueen kaikki 5-9 -luokkalaiset (Nukarin koulua lukuun ottamatta). Kaikissa vaihtoehdoissa keskisen alueen sisäliikuntaolosuhteet kohenevat uuden liikuntasalin myötä. Kirkonkylän päiväkodista luovutaan lukioratkaisusta huolimatta. Suunnitelmassa esitetään, että pääkirjasto peruskorjattaisiin vuosina 2021-2022. Esitetyt hallinnolliset yhdistämiset alentavat käyttötalouden kustannuksia.

 

 • Lukioratkaisun vaihtoehdot keskisellä alueella ja muutokset palveluverkkoon:
  • Hajautettu lukio: Lukio jatkaa NYK:n tiloissa, NYK:n uusi liikuntasali 2025, alkuluokat Maaniittuun
  • Uusi keskuslukio: NYK 6-9 luokat (Kivelästä ja Sarjalasta luovutaan), Maaniittu, Lukkari ja Karhunkorpi 0-5 luokat, Nukarin koulu jatkaa 0-6 luokat)
  • Keskuslukio Maaniitun koululle: Lukkarin koulu 0-4 luokat (vaatii noin 6 ryhmän lisärakennuksen), NYK 5-9 luokat (uusi liikuntasali), Karhunkorpi 0-4 luokat, Nukari 0-6 luokat
 • Kirkonkylän päiväkoti lakkautetaan ja puretaan kaikissa vaihtoehdoissa (eskarit alkuluokkiin kouluille), yksityinen päiväkoti Pilke Helmitarha lopettaa.
 • Palojoen koulu yhdistetään hallinnollisesti Maaniitun kouluun. Jos oppilasmäärien kehitys jatkuu ennustetusti, Palojoen koulun lakkauttaminen on ajankohtaista 2023 tai 2025 (hajautetun lukion vaihtoehdossa oppilaat siirtyisivät Maaniittuun).
 • Nukarin ja Karhunkorven koulujen hallinnollinen yhdistäminen. Nukarin koulusta luopuminen on mahdollista 2030-luvulla: 0-3 luokkien opetus Nukarin päiväkodin tiloihin, 4-6 luokkien Karhunkorven koululle.
 • Maaniitun päiväkodin ja leikkipuiston alueelle varhaiskasvatuksen kampuksen kehittäminen. Kerhotoiminnalle tilat (luovutaan Mäkituvan kerhosta), suurempi leikkipuisto ja lähiliikuntapaikka, varaus päiväkodin laajentamiselle (lisärakennus).
 • Pääkirjaston peruskorjaus 2021-2022 (Talousarvio 2021, tekninen lautakunta 25.6.2020)

Pohjoinen alue

 Pohjoisella alueella palveluverkkoa tarkastellaan keskisen alueen tavoin lukiokysymyksen kautta. Mikäli kunnallista lukiokoulutusta jatkettaisiin pohjoisella alueella, toteutettaisiin koulutus hajautetulla mallilla. Rajamäelle rakennetaan uusi koulukampus, joka sisältää perusopetuksen, liikuntatilat, nuorisotilat, kirjaston ja hajautetussa lukion järjestämisen mallissa lukion toimipisteen. Mikäli lukiokoulutus järjestetään hajautetusti, tilojen puolesta lukiokoulutus voidaan järjestää Rajamäellä neljällä eri vaihtoehdolla. Näistä kampusalueelle sijoittuvat moduulirakentaminen, väistötilojen vuokraaminen pysyvästi sekä hankesuunnitelman mukainen ratkaisu olisivat toiminnallisesti tarkasteltuna toimivimpia ratkaisu. Pohjoisen alueen muun palveluverkon osalta perusopetuksen, varhaiskasvatuksen ja vapaa-ajan palvelujen toimintojen uudelleen järjestämisellä saadaan laadukkaita uusia tiloja palveluiden toteuttamiseen sekä myös tehostettua tilojen käyttöä ja tiloista luopuminen tuo myös säästöjä. Lisäksi esitetty toimenpide parantaa palveluiden järjestämisen ja kehittämisen edellytyksiä ja luo puitteet toimipisteverkon jatkokehittämiselle.

 

 • Rajamäen kampus: Seitsemän veljeksen koulun vanhan osan korvaava uudisrakennus (2022-2023), Kuntolan peruskorjaus (2023-2024) ja Rajakaaren uudisrakennus (2024-2025)
  • Rajamäen ja Länsikaaren koulujen 6. lk:t siirtyvät kampukselle
  • Rajamäen koulun E-rakennuksesta luovutaan (mahdollisesti jo aiemmin)
  • Rajakaaren uudisrakennus: liikuntatilat, nuorisotilat, kirjasto (tämä riippuu vielä suojelumerkinnän poistavan kaavamuutoksen hyväksymisestä)
 • Lukion toimipiste yläkoulukampuksen yhteyteen tai lukiokoulutuksen keskittäminen Kirkonkylään (jos lukiokoulutus Rajamäellä loppuu).
 • Lukion toimipisteen toteutusvaihtoehdot:
  • hankesuunnitelman mukaisesti
  • kevyempi moduulirakenteinen toteutus
  • väistötilojen siirto vuokraus pysyvästi/toistaiseksi
  • olemassa olevien tilojen hyödyntäminen (Työtehoseura)
 • Metsolan päiväkoti otetaan käyttöön 1.1.2021: Rajamäen koulun alkuluokat (0-1 lk), Toivojentien päiväkodin taloista luovutaan
 • Tornitien päiväkoti rakennetaan uudelleen 2024-2025, luovutaan Isokallion päiväkodista
 • Tornitien ja Mutkapolun päiväkodit yhdistetään hallinnollisesti
 • Röykkä: päiväkodin omakotitalosta luopuminen (2022), nuorisotilat koululle (2026?), koulun lisärakennuksesta luopuminen (2030+)

Kunnallinen lukioratkaisu

Palveluverkkosuunnitelmassa esitetään kunnallisen lukiokoulutuksen ratkaisulle kaksi päävaihtoehtoa: lukion keskittäminen Kirkonkylään ja lukion hajautettu malli.

Kirkonkylään keskitetyn kunnallisen lukiokoulutuksen vahvuutena nähdään paras saavutettavuus sekä opiskelijoille että henkilöstölle niin kunnan sisällä kuin ulkopaikkakuntalaisille. Lukiokoulutuksen keskittämisen vahvuuksina ovat lukiokoulutuksen käyttökustannusten laskeminen sekä lukion isomman koon mahdollistama laajempi kurssitarjonta sekä opettajien ammatilliset tiimit. Kurssitarjonnan merkityksen korostuminen puoltaa keskitettyä lukiokoulutusta, kun korkeakoulujen päästötodistuksessa painotetaan yhä enemmän kirjoitusten tuloksia.

Mikäli kunnallinen lukiokoulutus keskitettäisiin Kirkonkylään, tarkoittaisi se pohjoisen alueen lukiolaisten koulupäivien pidentymistä kasvaneen liikkumistarpeen vuoksi. Samalla paine ja kysyntä sisäisen joukkoliikenteen kehittämiselle kasvaa.

Mikäli Kirkonkylään keskitettävä kunnallinen lukiokoulutus toteutettaisiin uudisrakennuksena, olisi se tarkastelluista vaihtoehdoista kallein. Mikäli lukiokoulutus keskitetään Maaniitun koululle, joka muutetaan lukiokäyttöön sopivaksi, olisi se investointi- ja käyttökustannuksiltaan tarkastelluista vaihtoehdoista edullisin kahdenkymmenen vuoden aikajänteellä tarkasteltuna. Kirkonkylän päiväkodista luopuminen tuo myös lisäsäästöä.

Mikäli kunnallista lukiokoulutusta jatkettaisiin hajautetussa mallissa, rakennetaan Kirkonkylään joka tapauksessa uudet liikuntatilat Nurmijärven yhteiskoulun tiloihin. Hajautetussa mallissa täytyy kuitenkin huomioida se, ettei malli sisällä lukion Kirkonkylän toimipisteen korjausinvestointeja, jotka ovat väistämättä edessä jossain vaiheessa.

Hajautetun mallin etuna voidaan nähdä pohjoisen alueen elinvoiman ja houkuttelevuuden tukeminen sekä lukiolaisten lyhyet koulumatkat. Lisäksi pienempi lukion toimipiste voi näyttäytyä opiskelijoiden, asukkaiden sekä henkilöstön silmissä vetovoimaisempana.

Lautakuntien esityslistat

Voit lukea lautakuntien tarkemmat esityslistat alla olevista linkeistä.

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan esityslista on luettavissa täällä.

Elinvoimalautakunnan esityslista on luettavissa täällä.

Tekninen lautakunnan esityslista on luettavissa täällä.

Sivistyslautakunnan esityslista on luettavissa täällä.

Hyvinvointilautakunnan esityslista on luettavissa täällä.

Aleksia liikelaitoksen johtokunnan esityslista on luettavissa täällä.

""

Takaisin listaukseen