Liikenneturval­lisuussuunnitelma

Liikenneturvallisuussuunnitelma 2010

Nurmijärven kunta ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ovat laatineet yhteistyössä liikenneturvallisuussuunnitelman, joka valmistui vuoden 2010 syyskuussa.

Nurmijärven liikenneturvallisuussuunnitelma 2010

Liikenneturvallisuussuunnitelman lähtökohtina olivat onnettomuusanalyysi vuosina 1999-2009 tapahtuneista liikenneonnettomuuksista sekä syksyllä 2009 järjestetty, kaikille kuntalaisille suunnattu liikenneturvallisuuskysely, johon saatiin n. 1000 vastausta. Kyselyssä tärkeimmiksi kehittämistarpeiksi nousivat mm. kevyen liikenteen yhteydet ja risteämiskohdat ajoneuvoliikenteen kanssa, liikennekäyttäytyminen, valaistus sekä teiden ja katujen liittymäjärjestelyt.

Onnettomuusanalyysin ja valtakunnallisten tavoitteiden pohjalta Nurmijärvelle laadittiin henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien vähenemätavoite.

Pääpaino suunnitelmassa on liikennekäyttäytymiseen vaikuttamisessa sekä pienissä ja vaikutuksiltaan tehokkaissa liikenneympäristöä parantavissa toimenpiteissä. Suunnitelman toimenpideohjelmassa esitetään toteutettavaksi liikenneympäristön parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä noin 60 kohteeseen. Näitä ovat mm. nopeusrajoitusten laskemis- ja tehostamistoimet sekä liittymien turvallisuutta parantavat toimet erityisesti kevyen liikenteen näkökulmasta. Toimenpiteiden kokonaiskustannusarvio on noin 3,4 miljoonaa euroa. Kyseessä on vaikutuksiltaan tehokkaita toimenpiteitä, joiden toteuttaminen on mahdollista lähivuosien aikana. Osa toimenpiteistä on jo toteutettu suunnitelmatyön aikana.

Ainoastaan liikenneympäristöön kohdistuvilla teknisillä toimenpiteillä ei voida saavuttaa suunnitelmassa asetettua onnettomuuksien vähenemätavoitetta, joten liikenneturvallisuustyön aktivoiminen sekä kuntalaisten asenteisiin ja liikennekäyttäytymiseen vaikuttaminen ovat keskeisessä roolissa liikenneturvallisuuden parantamisessa. Kunnan on sitouduttava aktiiviseen liikenneturvallisuustyöhön ja liikennekasvatussuunnitelman toteuttamiseen. Hyvän liikenneturvallisuuden edellytykset luodaan maankäytön suunnittelun ja kaavoituksen keinoin vaikuttamalla toimintojen ja asuinalueiden sijoitteluun ja mahdollisesti vähentämällä siten liikkumistarvetta esimerkiksi omalla autolla. Lisäksi edistämällä kävelyn ja pyöräilyn ja joukkoliikenteen käyttöä voidaan vähentää yksityisautoilua ja edistää turvallista ja ekologista liikkumista.