Hyvinvoinnin edistäminen

Nurmijärveläisten hyvinvointi

Hyvinvoivat ja terveet asukkaat ovat hyvinvoivan kunnan ja alueellisen yhteistyön perusta. Kunnan tehtävä on edistää asukkaiden hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan.

Nurmijärven kunnan hyvinvointisuunnitelmassa on neljä painopistettä ja kullekin painopisteelle omat tavoitteensa ja seurantamittarit. Hyvinvointisuunnitelman painopisteiden valintaan on tutkimustiedon lisäksi vaikuttanut runsas joukko kuntalaisia, yhdistysten ja järjestöjen edustajia sekä kunnan työntekijöitä eri palveluissa ja päättäjiä. Nurmijärveläisten hyvinvoinnin tilaa tarkastellaan peilaamalla sitä niihin mittareihin, jotka on valittu kuvaamaan tilannetta hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman neljän painopisteen osalta.

Lapset ja nuoret

Kouluterveyskysely on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuottama kysely 4.-5.- ja 8.-9. -luokan oppilaille sekä lukion ja ammatillisten oppilaitosten 1.-2.vuoden opiskelijoille. Kouluterveyskysely tuottaa seurantatietoa eri ikäisten lasten ja nuorten hyvinvoinnista, terveydestä, koulunkäynnistä ja se toteutetaan joka toinen vuosi.  

Kouluterveyskyselyn 2023 perusteella suurin osa nurmijärveläisistä lapsista ja nuorista voi hyvin. Lasten ja nuorten arkirytmi on kunnossa ja elämään ollaan tyytyväisiä. Myönteistä kehitystä on tapahtunut myös liikkumisen suhteen eli vähintään tunnin päivässä liikkuvien osuus kasvoi edellisestä vuoden 2021 kyselystä hieman lähes kaikissa ikäryhmissä. 

Myönteisen kehityksen turvaamiseksi toimintaa ohjaavat periaatteet ja kehittämisen kohteet on kirjattu Nurmijärven kunnan Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma toteuttaa YK:n lapsen oikeuksien sopimusta.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2023-2025

Aikuisväestö

Reilu puolet työikäisistä (20–54-vuotiaista) kokee elämänlaatunsa hyväksi. Mutta uusimman Finsote-tutkimuksen (2018) mukaan nurmijärveläisten työikäisten ylipainoisuus ja liikuntaa harrastamattomien osuus on Keski-Uusimaan suurin. Myös työkyky koetaan heikentyneeksi ja yksinäiseksi itsensä tuntevien osuus on nousussa.

Ikäihmisistä lähes puolet tuntee elämänlaatunsa hyväksi. Nurmijärveläiset ovat tyytyväisiä ihmissuhteisiin eivätkä tunne itseään yksinäisiksi. Sen sijaan ikääntyneiden vapaa-ajan liikunta on vähentynyt ja alkoholin käyttö lisääntynyt.

Hyvinvointikertomuksessa olevien taustatietojen perusteella on laadittu lakisääteinen hyvinvointisuunnitelma, joka ohjaa hyvinvoinnin edistämistä kunnassa.

Lisää tietoa nurmijärveläisten hyvinvoinnin edistämisen toimenpiteistä saa Nurmijärven kunnan hyvinvointikertomuksista ja -suunnitelmista.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2023-2025

Nurmijärven kunnan hyvinvointisuunnitelma 2023-2025

Hyvinvointisuunnitelman tavoitteet ja toimenpiteet tiivistetysti