Ajankohtaista

Ilmastotyö, Siistiksi

Kunnan ilmastotyön kehittäminen – asukaskyselyn tuloksia

20.4.2021

Kunnan ilmastotyökyselyssä kysyttiin asukkailta, mihin suuntaan kunnan tulisi ohjata omaa ilmastotyötään sekä millaisia toimenpiteitä ja sitoumuksia kunnan pitäisi tehdä ilmastoasioissa. Vastaajien mielestä on tärkeää, että kunta huomioi omassa ilmastotyössään luonnon ja sen suojelun, kehittää virkistysalueita, parantaa kierrätysmahdollisuuksia ja tavoittelee vähäpäästöiseen energiaan siirtymistä. Yli puolet vastaajista oli sitä mieltä, että kunnan tulisi määrittää päästövähennystavoitteet ja sitoutua tiettyyn aikatauluun. Eniten toivottiin Nurmijärven noudattavan kansallisia tavoitteita eli päästöjen vähentämistä 80 prosenttiin vuoteen 2035 mennessä.

Ympäristöystävällisyyden koettiin olevan tärkeää kunnan imagolle. Vastaajista 72 % valitsi numeroksi 10, 9 tai 8, kun asiaa kartoitettiin asteikolla 1-10 (1 = ei ollenkaan tärkeää ja 10 = todella tärkeää).

Millaisiin toimenpiteisiin kunnan tulisi keskittyä ilmastotyössään?

Toimenpiteitä kartoitettiin seitsemän teeman kautta, jotka perustuvat Hiilineutraali Uusimaa 2035-tiekartassa määriteltyihin toimintalinjauksiin. Teemoina olivat: tietoisuus ja yhteistyö, kestävä kulutus ja tuotanto, ympäristöystävällinen liikkuminen, kiertotalous, ilmastoviisas maankäyttö ja rakentaminen, vähäpäästöiseen energiaan siirtyminen, kasvihuonekaasujen poistaminen ja päästöjen vähentäminen. Jokaisessa teemassa oli valittavana 3–7 toimenpidettä, joista vastaajat valitsivat omasta mielestään 1–3 tärkeintä toimenpidettä.

Ehdotetut toimenpiteet asetettiin tärkeysjärjestykseen sen mukaan, kuinka moni vastaajista valitsi juuri kyseisen toimenpiteen. Vastaajien mielestä tärkeimpiä toimenpiteitä ovat:

  • Parannetaan kierrätysmahdollisuuksia (82 %)
  • Suojellaan luontoa ja säilytetään luonnon monimuotoisuus (76 %)
  • Kehitetään ja suojellaan virkistysalueita (76 %)
  • Luovutaan fossiilisten polttoaineiden käytöstä energian tuotannossa, esimerkiksi öljylämmityksestä kunnan kiinteistöissä (70 %)
  • Ylläpidetään ja vahvistetaan metsien hiilinieluja ja –varastoja (69 %)
  • Lisätään uusiutuvien energialähteiden käyttöä energiantuotannossa (64 %)
  • Kannustetaan asukkaita lisäämään kestäviä valintoja omassa arjessaan (60 %)
  • Lisätään lähiruoan ja kasvisruoan osuutta kunnan ateriapalveluissa (58 %)
  • Vähennetään ruokahävikkiä kunnan ateriapalveluissa (57 %)
  • Edistetään kestävää kehitystä julkisissa hankinnoissa, muun muassa kehittämällä hankintojen kiertotalouskriteereitä sekä menetelmiä hiilijalanjäljen mittaamiseen (57 %)

Ympäristöystävällisen liikkumisteeman toimenpiteistä ei noussut mikään kymmenen suosituimman toimenpiteen listalle. Useimmin valituksi toimenpiteeksi valittiin tästä teemasta joukkoliikenteen kehittäminen ja pyöräilyolosuhteiden parantaminen.

Vastaajat saivat lisäksi ehdottaa omin sanoin muita toimenpiteitä. Näissä vastauksissa ei tullut esille uusia toimenpide-ehdotuksia, vaan ne sisältyivät teemojen toimenpiteisiin tuoden lähinnä esille konkreettisen esimerkin sen toteuttamisesta, kuten ruokahävikin vähentäminen päiväkodeissa tai välipalajätteiden lajittelun parantaminen.

Päästötavoitteiden ja vähennysaikataulun määrittäminen sai kannatusta

Kyselyssä asukkailta kysyttiin, tulisiko Nurmijärven kunnan määrittää päästövähennystavoitteet ja sitoutua kasvihuonepäästöjen vähennyksiin tietyssä aikataulussa. Kysymykseen vastasi 85 henkilöä ja heistä 54,5 % on sitä mieltä, että tavoitteet tulisi määrittää ja sitoutua tiettyyn aikatauluun. 26 % kysymykseen vastanneista on puolestaan sitä mieltä, että päästötavoitetta ja aikataulua ei tarvitse määrittää. 20 % vastaajista ei osannut kertoa mielipidettään asiasta.

69 vastaajaa kertoi täsmällisemmin mielipiteensä siitä, millainen päästövähennystavoite ja/tai tavoitevuosi kunnan tulisi asettaa. Useimmin mainittu päästövähennystavoite oli 80 %, jonka toi esille 48 vastaajaa. Näistä vastaajista 21 toivoo Nurmijärven noudattavan kansallista tavoitetta eli 80 % päästövähennystä vuoteen 2035 mennessä. 80 % päästötavoitteen saavuttamista jo vuoteen 2030 mennessä esitti 14 vastaajaa, jolloin Nurmijärvi etenisi samassa aikataulussa Hyvinkään ja Kirkkonummen kanssa.

Millä tavoin kunta voisi auttaa asukkaita tekemään ilmastotekoja?

Vastaajia pyydettiin valitsemaan annetuista vaihtoehdoista tai kertomaan omin sanoin, miten kunta voisi kannustaa tai auttaa asukkaita tekemään ilmastotekoja. Yli puolet vastaajista valitsi uusien ympäristöystävällisten palvelujen kehittämisen (59 % vastaajista), taloudelliset kannusteet (55 % vastaajista) ja tietoisuuden lisäämisen keinot (54 % vastaajista).

Avoimista vastauksista nousi esiin se, että toimenpiteitä suunniteltaessa on huomioitava kuntalaisen mahdollisuus osallistua ilmastotekoihin ja -työhön, ja toimenpiteitä suunniteltaessa tulee olla maltillinen. Kuitenkin kunnan oma esimerkki ilmastoteoissa koetaan tärkeänä motivaattorina siihen, että asukas alkaa toteuttamaan omassa arjessaan ilmastotekoja.

Kyselyn tuloksissa nousi esiin toive, että kunta kertoisi ja jakaisi enemmän tietoa energiansäästöön sekä jäteneuvontaan liittyvistä asioista. Näitä aletaan kehittämään ja toteuttamaan yhteistyössä Nurmijärven Sähkön ja Kiertokapula Oy:n kanssa. Asian etenemisestä ja toteutuksesta tiedotamme verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa.

Asukkaille suunnattu kunnan ilmastotyökysely toteutettiin maaliskuussa 2021. Vastauksia saatiin 156. Kyselyssä kartoitettiin, mihin suuntaan kunnan tulisi ohjata omaa ilmastotyötään sekä millaisia toimenpiteitä ja sitoumuksia kunnan pitäisi tehdä ilmastoasioissa. Lisäksi kysyttiin, millaisia ilmastotekoja asukkaat tekevät itse. Näistä tuloksista kerrottiin 25.3.2021. Kyselyn tarkemmat tulokset löytyvät Ilmastotyö-sivustolta.

Takaisin listaukseen