Maaniitun koulu

Meidän koulu

Maaniitun koulussa järjestetään perusopetusta vuosiluokille 1–6. Lisäksi koululla toimii varhaiskasvatuksen esiopetusryhmiä. Teemme aktiivista yhteistyötä esi- ja perusopetuksen kesken. Tavoitteena on mahdollistaa hyvä, eheä koulupolku kaikille oppilaille. Syyskukukauden 2023 alussa koulussamme oli hieman alle 300 oppilasta. Yleisopetuksen ryhmien lisäksi koulussamme toimii vaativan erityisen tuen pienryhmä luokille 0-2.

Yhteisopettajuus

Maaniitun koululla toimitaan yhteisopettajuusrakenteessa. Jokaisella vuosiluokalla on kaksi luokanopettajaa, jotka vastaavat yhdessä opetuksen suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista. Lisäksi oppilaiden tukena on koulunkäynninohjaajia sekä resurssiopettajia ja laaja-alainen erityisopettaja. Yhteisopettajuus mahdollistaa oppilaiden yksilöllisten tarpeiden huomioimisen paremmin, tuo opettajien vahvuudet kaikkien oppilaiden käyttöön, sujuvoittaa arkea ja lisää niin oppilaiden kuin opettajienkin hyvinvointia.  

Toimintakulttuuri

Maaniitun koulun toimintakulttuurin keskeisiä asioita ovat vuorovaikutustaidot ja yhdessä tekeminen. Oppilaat saavat koulussamme hyvät perustiedot ja -taidot sekä sosiaaliset taidot. Käytössämme on mm. Rovaniemen hyvinvoinnin vuosikello sekä Huomaa hyvä- ja Hyvää mieltä yhdessä-materiaalit.

Kannustamme oppilaita liikunnalliseen elämäntapaan. Koululla on laaja ja viihtyisä piha-alue, jossa oppilaat voivat pelata ja leikkiä välituntisin. Oppilaiden aktivoimiseksi on järjestetty esimerkiksi välkkäritoimintaa. Ristiriitatilanteita ratkomme vertaissovittelun keinoin. Oppilaskunnan hallitus ideoi ja toteuttaa tapahtumia lukuvuoden aikana sekä on mukana koulun päätöksenteossa. Lisäksi koulululla toimii aktiivinen vanhempainyhdistys.

Tuemme oppilaiden ja perheiden tasapainoista elämänhallintaa, kodin välistä yhteistyön sekä moniammatillista opiskelijahuoltotyön kautta (ks. sivulta yhteystiedot / opiskeluhuolto).