Maaniitun koulu

Meidän koulu

Maaniitun koululla tarjotaan esiopetusta ja perusopetusta esiopetusikäisille ja vuosiluokilla 1-6 opiskeleville lapsille. Oppilaita on syyslukukauden 2021 alkaessa yhteensä 305.

Maaniitun koululla toimitaan yhteisopettajuusrakenteessa, mikä tarkoittaa, että kunkin oppilasryhmän vastuuopettajat yhdistävät voimansa ja vahvuutensa, ja osallistuvat tasapuolisesti yhteisen oppilasryhmänsä opetuksen suunnitteluun, toteutukseen, arviointiin sekä opetuksen kehittämiseen. Yhteisopettajuus mahdollistaa oppilaiden yksilöllisten tarpeiden huomioimisen, tuo opettajien vahvuudet kaikkien oppilaiden käyttöön, sujuvoittaa arjen kulkua ja lisää niin oppilaiden kuin opettajienkin hyvinvointia.

Maaniitun koulun toimintakulttuurin keskeisiä asioita ovat vuorovaikutustaidot ja yhdessä tekeminen.

Koulussamme toimitaan myönteisessä oppimisilmapiirissä ja käytetään monipuolisia ja toiminallisia opetusmenetelmiä.

Oppilaita ohjataan hyvään käytökseen ja toisten ihmisten
huomioon ottamiseen. Koulu pyrkii kasvattamaan vahvan itsetunnon ja hyvän ilmaisutaidon omaavia yksilöitä, jotka oppivat ottamaan vastuuta omasta toiminnastaan.

Oppilaiden osallisuutta vahvistetaan ottamalla heidät mukaan oman koulutyön ja ryhmän toiminnan suunnitteluun. Oppilaskunnan toiminnassa, välkkäritoiminnassa ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelussa oppilaiden osuus on tärkeä. Lisäksi oppilaita rohkaistaan vaikuttamaan myös koulun yhteisen toiminnan ja oppimisympäristön suunnitteluun ja kehittämiseen.

Arvostamme terveitä elämäntapoja, liikkumisen iloa ja olemme mukana Liikkuva koulu -hankkeessa. Toimivan koulun ja kodin välistä yhteistyön sekä moniammatillista oppilashuoltotyön kautta pyrimme tukemaan oppilaiden ja perheiden tasapainoista elämänhallintaa.