Ajankohtaista

Kaavoitus, Päätöksenteko

Hallinto-oikeus: valtuuston päätös Ilvesvuori Pohjoinen II asemakaavasta lainmukainen

5.4.2023

Nurmijärven kunnanvaltuusto päätti kaavamuutoksesta Ilvesvuori Pohjoinen II asemaakaavaan liittyen 24.8.2022. Asemakaavamuutos mahdollistaa logistiikkakeskuksen rakentamisen valtatie 3:n läheisyyteen Nurmijärvelle. Kunnanvaltuuston päätöksestä tehtiin yksi valitus hallinto-oikeudelle. Helsingin hallinto-oikeus teki asiasta päätöksen 4.4.2023 ja hylkäsi tehdyn valituksen.

Ilvesvuori Pohjoisen asemakaava mahdollistaa noin 360 000 kerrosneliömetrin laajuisen logistiikkakeskuksen rakentamisen. Hallinto-oikeudelle tehdyssä valituksessa esitettiin, että kaavamuutos tulisi hylätä maakuntakaavan vastaisena. Nurmijärven kunnanhallitus näki 7.11.2022 valituksen aiheettomana. Myös Uudenmaan liitto näkee Ilvesvuori Pohjoisen asemakaavan maakuntakaavan ja Uusimaa 2050 -kaavan mukaisena.

Helsingin hallinto-oikeus kiinnitti päätöksessään 4.4.2023 huomiota logistiikkakeskuksen alueen sijaintiin Helsinki-Tampere-kasvukäytävän varrella valmiiden ja merkittävien liikenneväylien välisellä alueella. Hallinto-oikeuden mukaan kaavamuutoksen mahdollistamasta toiminnasta ei ole arvioitu aiheutuvan sellaisia haitallisia vaikutuksia, ettei logistiikkakeskuksen sijainti Kirkonkylän lähialueella olisi mahdollinen.

Hallinto-oikeuden päätöksessä todetaan, että luontoarvot on otettu kaavamuutoksessa huomioon samoin kuin alueen läpi kulkeva virkistysreitti ja kestävää kehitystä mahdollistavat kevyen liikenteen yhteydet. Hallinto-oikeus myös toteaa, että maakuntakaava on asemakaavamuutoksessa otettu riittävällä tavalla huomioon. Koska kunnanvaltuuston päätös ei ole valituksessa esitetyillä perusteilla lainvastainen, on hallinto-oikeus hylännyt valituksen.

Takaisin listaukseen