Ajankohtaista

Kaavoitus, Kunnanhallitus, Päätöksenteko, Valtuusto

Ilvesvuori Pohjoinen II kaavasta yksi valitus – kunnanhallitus käsittelee kunnan vastinetta maanantaina

3.11.2022

Ilvesvuori Pohjoinen II -asemakaava mahdollistaa logistiikkakeskuksen rakentamisen valtatien 3:n läheisyyteen Nurmijärvelle. Asemakaavan hyväksymispäätöksestä tehtiin yksi valitus. Kunnanhallitus käsittelee maanantaina 7.11. asemakaavasta tullutta valitusta ja kunnan vastinetta valitukseen. Kunnassa nähdään, että vaatimus asemakaavamuutoksen kumoamisesta maakuntakaavan vastaisena tulee hylätä. Uudenmaan liitto on todennut, että asemakaavan tavoitteet ovat maakuntakaavan tavoitteiden mukaisia ja kaavaratkaisut ovat Uusimaa 2050 -kaavan yleisten määräysten mukaisia. Kunnanhallituksen käsittelyn jälkeen vastine lähetetään hallinto-oikeudelle. Kunnanhallituksen esityslistaan voi tutustua kunnan kotisivuilla. 

 

Ilvesvuori Pohjoisen asemakaava mahdollistaa noin 360 000 kerrosneliömetrin laajuisen logistiikkakeskuksen rakentamisen. Valtuusto hyväksyi 24.8.2022 Ilvesvuori Pohjoinen II asemakaavamuutoksen. Tämän jälkeen kaavan hyväksymispäätöksestä tehtiin yksi valitus. Valituksessa vaadittiin, että asemakaava hylättäisiin maakuntakaavan vastaisena. Kunnanhallitus käsittelee kunnan vastinetta valitukseen maanantaina 7.11.2022. Nurmijärven kunnan viranhaltijoiden vastine-esityksessä tuodaan esille, että Uudenmaan liitto on omissa lausunnoissaan sekä asemakaavaluonnoksesta että asemakaavaehdotuksesta todennut, että kaavaratkaisu on maakuntakaavan mukainen. Koska asemakaava on maakuntakaavan mukainen, valittajan vaatimus kyseisen asemakaavamuutoksen kumoamisesta maakuntakaavan vastaisena tulee hylätä perusteettomana.

Ilvesvuori Pohjoinen II -asemakaavamuutosta on laadittu alusta alkaen laajassa viranomaisyhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen, Uudenmaanliiton ja Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen asiantuntijoiden kanssa. Tavoitteena on ollut laatia logistiikkakeskuksen mahdollistava asemakaavan muutos, jota laadittaessa on ratkaistu muun muassa luontoarvojen säilyttäminen, liikenteen lisääntyminen ja hulevesien hallinnan haasteet.

Uudenmaan liitto näkee Ilvesvuori Pohjoisen asemakaavan maakuntakaavan ja Uusimaa 2050 -kaavan mukaisena

Asemakaavaluonnoksesta antamassaan lausunnossa Uudenmaan liitto on todennut, että:

”Uudenmaan liitto toteaa, ettei asemakaavamuutoksen luonnos ole maakuntakaavan periaatteiden vastainen. Logistiikka-alueen sijoittaminen olemassa olevan yhdyskuntarakenteen yhteyteen on perusteltua. Kaavaratkaisu on voimassa olevan Helsingin seudun vaihemaakuntakaavan yleisten määräysten mukainen. Alue sijaitsee kuntakeskuksen ja -taajaman läheisyydessä. Olemassa olevia teitä ja kunnallistekniikkaa voidaan hyödyntää. Alueella on jo rakentunut työpaikka-alueita. Valmisteilla ja ehdotusvaiheessa olevassa Kirkonkylän osayleiskaavassa alue on osoitettu työpaikka-alueeksi. Alue sijoittuu myös Uusimaa-kaavakokonaisuudessa tunnistetulle maakunnalliselle logistiikkakäytävälle.”

Asemakaavaehdotuksesta antamassaan lausunnossa Uudenmaan liittoon todennut, että:

”Uudenmaan liitto toistaa luonnosvaiheen lausumansa: asemakaavan tavoitteet ovat maakuntakaavan tavoitteiden mukaisia ja kaavaratkaisut ovat Uusimaa 2050 -kaavan yleisten määräysten mukaisia.”

Kunnan vastine-esityksessä todetaan, että edellä olevien perusteluiden ja Uudenmaan liiton lausuntojen perusteella ko. asemakaavan muutos on voimassa olevan maakuntakaavan mukainen. Valittajan vaatimus ko. asemakaavamuutoksen kumoamisesta maakuntakaavan vastaisena tulee hylätä perusteettomana.

Päätöksenteko

Kunnanhallitus keskustelee asiasta ja päättää kunnan vastineesta kokouksessaan 7.11.2022. Tämän jälkeen kunnanhallitus antaa kunnan vastineen hallinto-oikeudelle, joka käsittelee asiaa oman aikataulunsa mukaisesti. Kunta pyytää hallinto-oikeudelta asian käsittelyn kiirehtimistä perusteenaan mm. investoinnin merkitys Suomen huoltovarmuuden kannalta.

Takaisin listaukseen