Nurmijärven blogi

Kunnanjohtajalta

Kunnanjohtajalta

Strategia on yhteisiä valintoja

20.8.2021

Kuntalain 37§ määrää, että kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Ja että kuntastrategia tulee tarkistaa vähintään kerran valtuuston toimikaudessa.

Paras hetki strategian tarkasteluun on heti valtuustokauden alussa, jolloin valtuutetut voivat heti kautensa aluksi yhdessä kuntalaisten ja kunnan työntekijöiden kanssa sopia valtuustoa sitovan tahtotilan ja tavoitteet. Samalla tulee tehtyä tilannetarkastelu ja toimintaympäristön analyysi, hahmoteltua erilaisia tulevaisuuspolkuja ja muodostettua yhteinen tahtotila ja strategiset painopisteet.

Strategiaprosessi auttaa siis luomaan yhteisen tilannekuvan, sopimaan toimenpiteistä ja tekemään yhteisen sitoumuksen strategian toteuttamisesta.

Tärkeä osa strategiatyötä on myös strategian toteutumisen arviointi ja seuranta. Nämä ovat tärkeitä elementtejä siitäkin näkökulmasta, että strateginen johtaminen on avointa ja siitä voidaan viestiä eri osapuolille ja sidosryhmille ajantasaisesti.

Strategiaprosessille on hahmoteltu seuraavanlaista aikataulua:

 

 

Strategian päivitystyö on käynnistynyt jo kesän aikana toteutetulla verkkoaivoriihellä, sekä valtuustoryhmille tehdyillä kyselyillä. Aivoriiheen osallistui yhteensä 657 kuntalaisten, sidosryhmien ja henkilöstön edustajaa. Osallistujat olivat pääosin 25–64-vuotiaita kuntalaisia.

Vastauksista nousi erityisesti esille laadukkaiden palveluiden arvostus sekä asukkaiden hyvinvoinnista ja aktiviteettimahdollisuuksista huolehtiminen. Nurmijärvellä arvostetaan myös oman asuinpiirin turvallisuutta, vehreyttä, rauhallisuutta ja väljyyttä.

Tulokset aivoriihestä ovat nyt tulleet ja kunnan sivuille on avattu Strategia-teemasivusto, jossa tulokset on julkaistu. Sivusto tulee toimimaan strategiatyön alustana sekä informaation jakamisessa, että osallistumisessa.

Strategian painopisteet määritellään strategiatyön aikana, mutta kuntalain mukaan kunnan strategiassa tulee huomioida seuraavat seikat:

1) kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen;

2) palvelujen järjestäminen ja tuottaminen;

3) kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet;

4) omistajapolitiikka;

5) henkilöstöpolitiikka;

6) kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet;

7) elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.

Strategiatyön onnistumisen mittarina voidaan pitää sitä, miten hyvin strategiaan lopulta sitoudutaan ja miten strategian toteuttaminen johtaa kuntaa haluttuun suuntaan. Vaikein osuus strategian laadinnassa on painopisteiden valinta ja erityisesti niiden karsiminen. Kunnalla on laaja joukko erilaisia tehtäviä ja rooleja kuntalaisten palveluiden, yhteisöllisyyden, elinvoiman ja ympäristön kehittäjänä. Kunta on myös organisaationa laaja ja monitoimialainen konserni, jolle olisi kuitenkin hyvä löytää yhteinen sateenvarjo.

On siis voitava valita toinen toistaan tärkeämpien asioiden joukosta ne, jotka nousevat tällä strategiakaudella painopisteiksi.

Nurmijärven johtolause nyt päättyvällä strategiakaudella on ollut Nurmijärvi – positiivinen ilmiö. Keskustelu on käynnistynyt ja prosessin myötä selviää, miten Nurmijärvi ilmiömäisenä kuntana kehittyy ja mitä asioita haluamme painottaa – onko se edelläkävijyyttä oppimisessa, aktiivisuutta, ympäristöä tai vaikka elinvoimaa.

Kiitos kaikille, jotka osallistuivat ensimmäiseen verkkoaivoriiheen ja tervetuloa mukaan jatkossakin!

Me tehdään Nurmijärvi – yhdessä!

Takaisin listaukseen

Kirjoittaja on Nurmijärven kunnanjohtaja Outi Mäkelä

Kunnanjohtaja Outi Mäkelä