Nurmijärven blogi

Näin Nurmijärvi rakentuu

Näin Nurmijärvi rakentuu

Laki, talous ja tasa-arvo – yksityisteiden avustusjärjestelmän reunaehdot

3.11.2021

Yksityistielaki tuli voimaan vuonna 2019, ja sen myötä otettiin kunnassa käyttöön uusi yksityisteiden avustusjärjestelmä. Yksityisteiden avustaminen on kunnan harkinnanvaraista toimintaa, laki velvoittaa kuntaa hoitamaan vain asemakaava-alueiden kadut. Kunnan tehtävänä on toisaalta tarkastella Nurmijärven katu- ja tieverkostoa kokonaisuutena, ja varmistaa näin kuntalaisten turvallinen kulku. Tämä on yksi syy, jonka takia kunta haluaa avustaa yksityisteitä ja niiden kunnossapitoa, vaikka se ei ole lakisääteistä. Avustamisessa on kunnan kuitenkin huomioitava muutama reunaehto: lakien vaatimukset, kunnan taloustilanne sekä kaikkien yksityisteiden osakkaiden yhdenvertaisuus ja oikeudenmukainen kohtelu.   

Kunta huolehtii koko tieverkon toimivuudesta 

Kunnan tehtävänä on tarkastella vastuullaan olevia katuja ja teitä kokonaisuutena sekä varmistaa koko tieverkon toimivuus, jotta liikkuminen on mahdollista ja turvalliset kulkuyhteydet ovat kunnossa kaikissa tilanteissa ja olosuhteissa.  

Kunnan lakisääteinen velvollisuus on hoitaa asemakaava-alueen kadut. Asemakaava-alueen ulkopuolella olevat tiet ovat valtion vastuulla olevia maanteitä tai yksityisteitä. Yksityisteiden tienpidosta vastaavat tieosakkaat/tiekunnat.  

Tiekuntaosakkaiden oikeudenmukainen ja yhdenvertainen kohtelu  

Vuonna 2019 voimaan tullut yksityistielaki ja uusi yksityistieavustusten avustusjärjestelmä muuttivat kunnan myöntämien avustusten ehtoja. Uuden avustusjärjestelmän tavoitteena on kaikkien kuntalaisten, tiekuntien ja niiden osakkaiden oikeudenmukainen ja yhdenvertainen kohtelu. Avustusten myöntämisessä huomioidaan olemassa olevat reunaehdot.  

Avustaessaan yksityisteitä kunnan tulee ottaa huomioon yksityistielain ja muun lainsäädännön vaatimukset. Kunta voi avustaa vain sellaisia yksityisteitä, joiden asioiden hoitamiseksi on perustettu tiekunta ja tiekunta toimii lain edellyttämällä tavalla. 

Avustusjärjestelmässä yksityistiet luokitellaan liikenteellisen merkittävyyden mukaan eri luokkiin. Kunnossapitoavustusta myönnetään kullekin yksityistielle tien pituuden, kunnossapitoluokan ja toteutuneiden kunnossapitokustannusten suhteessa. Tiekuntien on mahdollista hakea myös kunnossapitoa järeämpää avustusta yksityistien perusparantamiseen.  

Avustusjärjestelmä ja sen myöntämisehdot pitää täyttää lainsäädännön ja hallinnon yleiset oikeusperiaatteet, liittyen tieosakkaiden yhdenvertaisuuteen ja oikeudenmukaiseen kohteluun. 

Avustuksia talouden asettamissa reunaehdoissa 

Yksityisteiden kunnossapitoon liittyvät tieosakkaiden toiveet ja tarpeet ovat moninaisia. Onhan Nurmijärven kunnassa monenlaisia yksityisteitä, tienkäyttäjiä ja yksityisteiden osakkaita – on eri-ikäisiä, erilaisia tarpeita omaavia asukkaita sekä myös erilaisia yrityksiä.   

Yksityisteiden avustamisen tulee olla kunnan sekä kuntalaisten kokonaisedun mukaista ja avustamisen taloudelliset vaikutukset kaikkien tiedossa. Kunnan taloustilanne tulee huomioida kaikessa päätöksenteossa. Kunnan määrärahat yksityisteiden avustamiseen ovat siis rajalliset. Kunnalla on vahva tahto kuitenkin avustaa yksityisteitä, vaikka se on kunnan harkinnanvaraista toimintaa, ei lakisääteistä.  

Kehitetään yhdessä avustusjärjestelmää! 

Avustusjärjestelmän tulee palvella erikokoisia ja eri kunnossapitoluokissa olevia tiekuntia tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti. Järjestämmekin ilmoittautuneille tiekunnille työpajan kunnantalolla 10.11. klo 18–20Työpajassa arvioidaan ja kehitetään yhteistyössä käytössä olevaa yksityisteiden avustusjärjestelmää, olemassa olevat reunaehdot huomioiden.  

Toivon tiekuntien, joilla ei ole mahdollisuutta osallistua työpajaan, osallistuvan ja vastaavan avustusjärjestelmän kehittämiseen liittyvään kyselyyn 15.–24.11. välisenä aikana nurmijarvi.fi/yksityistiet. 

 

Bloggaajana 

Jouko Lehtonen  

tekninen johtaja 

Takaisin listaukseen

Blogi-kirjoituksia rakentamisesta, maankäytöstä, kaduista, virkistys- ja liikunta-alueista, ympäristöasioista, asumisesta ja liikenteestä. Blogin kirjoittajina kunnan työntekijät ja sidosryhmien edustajat.

Ilmakuva Nurmijärven kirkonkylästä.