Ajankohtaista

Päätöksenteko, Talous, Talousarvio, Valtuusto, Yksityistiet

Valtuusto hyväksyi viime vuoden tilinpäätöksen ja uusitut yksityistieavustusten myöntämisehdot

25.5.2022

Nurmijärven kunnanvaltuusto päätti 25.5. kokouksessaan hyväksyä kunnan ja kuntakonsernin tilinpäätöksen vuodelta 2021. Valtuusto käsitteli myös tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen viime vuodelta ja kuluvan vuoden ensimmäisen osavuosikatsauksen sekä päätti talousarviomuutoksista. Lisäksi valtuusto hyväksyi uusitut yksityistieavustusten myöntämisehdot ja takautuvan kunnossapitoavustuksen periaatteet vuodelta 2021. Kunnanjohtaja Outi Mäkelä pureutui puheessaan kunnan taloustilanteeseen ja tulevaisuuden talousnäkymiin. Tutustu kokouksen esityslistaan täällä.

”Viime vuonna kunnan taloudessa näkyivät valtion koronatuet ja poikkeuksellisen suuret maanluovutustulot. Tulevaisuudessa hyvinvointialueen myötä kunta menettää verotuloja enemmän kuin kunnalta siirtyy sote-menoja hyvinvointialueelle. Meillä tuleekin olemaan suuria haasteita kunnan tulojen ja menojen sopeuttamisessa vastaamaan toimintaamme jatkossa”, kunnanvaltuuston puheenjohtaja Kallepekka Toivonen sanoo.

Myös kunnanjohtaja Outi Mäkelä nosti ajankohtaiskatsauksessaan esille talouden. Hän kiitti valtuutettuja rakentavista puheenvuoroista aiheeseen liittyen.

”Haluan kiittää valtuutettuja ryhmäpuheenvuoroista, joista välittyi vastuullinen taloudenpito. Taloudessa on monenlaisia myrskyn merkkejä, joita meidän on tässä tilanteessa vaikea sivuuttaa. Polttoaineiden, elintarvikkeiden, raaka-aineiden, rakentamisen ja energian kustannusten nousut näkyvät meilläkin. Kustannusten nousu näkyy myös siinä, että rakentamisessa painetaan nyt jarrua ja väestönkasvu on huomattavasti tasaantunut. Korkoympäristössä on jo tapahtunut ja on edelleen tapahtumassa muutos. Inflaation lisäksi, julkiselle sektorille on odotettavissa tuntuva nousu palkkakustannuksissa. Olemme investoineet ja saneeranneet tiloja paljon, mikä vaikuttaa nyt käyttötaloudessamme myös kasvavina sisäisinä vuokrina, jotka puolestaan vaikuttavat myös tukipalveluidemme kustannustehokkuuteen ja kilpailukykyyn”, kunnanjohtaja Outi Mäkelä listasi kuntatalouteen vaikuttavia asioita.

”Hyvinvointialuemuutos helpottaa kuntia sotekustannuksiin liittyvien riskien osalta, ja ikääntymiseen liittyvät talousriskit siirtyvät kunnilta valtiolle. Nyt kunnan kustannukset siirtyvät lapsiin ja nuoriin. On suuri yhteiskunnallinen kysymys, kuinka valtionosuudet kohdennetaan ja kuinka kuntien toimintakyky turvataan. Lapset ja nuoret eivät saa olla soteuudistuksen kärsijöitä”, Mäkelä näkee.

Valtuusto hyväksyi tilinpäätöksen 2021 ja myönsi vastuuvapauden

Valtuusto myönsi vastuuvapauden kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2021. Valtuuston kokouksessa kuultiin valtuustoryhmien puheenvuorot vuodesta 2021 ja tulevaisuuden näkymistä.

Valtuusto päätti kokouksessaan 25.5. tulouttaa kunnan poistoeroa 12 500,00 euroa, kohdistaa 13,8 milj. euron investointivarauksen Nurmijärven yhteiskoulun (NYK) ja lukion investointihankkeeseen. Valtuusto päätti siirtää Nurmijärven Vesi liikelaitoksen tilikauden ylijäämän 2 830 840,29 euroa liikelaitoksen edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille. Valtuusto päätti siirtää Aleksia-liikelaitoksen tilikauden alijäämän -2 121,00 euroa liikelaitoksen edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille. Valtuusto päätti siirtää Nurmijärven kunnan tilikauden ylijäämän 216 224,10 euroa edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille.

Tilikausi 2021 päättyi kunnan talouden kannalta positiivisesti tuloksen asettuessa 16,8 milj. euroon. Tilikauden aikana kunnan tilinpäätösennuste vaihteli voimakkaasti. Ennusteen vaihteluun vaikutti merkittävästi koronan aiheuttama epävarmuus ja epätietoisuus siitä, minkä suuruisena valtio korvaa kunnille koronapandemian hoidosta aiheutuneet kustannukset.  Kesken vuotta tarkentuneiden poikkeuksellisen suurien maanmyynnin luovutusvoittojen ja parantuneen verotuloennusteen myötä kunnan tilinpäätösennuste kääntyi vuoden puolenvälin jälkeen positiiviseksi, sisältäen kuitenkin suuria epävarmuustekijöitä sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten kasvusta ja sote-palveluihin mahdollisesti kohdistuvista koronatuista. Tilikauden tulos toteutui lopulta huomattavasti ennustettua parempana, kun vuodenvaihteessa saatiin lopullinen varmuus sote-palveluihin kohdentuvien koronatukien suuruusluokasta.

Kunnan palvelutuotannon nettomenoja kuvaava toimintakate oli 217,8 milj. euroa.

Verotuloja kertyi yhteensä 210,4 milj. euroa. Verotulot nousivat edellisvuodesta 9,7 milj. euroa.

Valtionosuuksia kertyi yhteensä 41,5 milj. euroa. Valtionosuudet laskivat edellisvuodesta noin 10,2 milj. euroa, mitä selittää erityisesti valtion koronatukien siirtyminen kuntien valtionosuusjärjestelmästä sairaanhoitopiireille ja kuntayhtymille kohdennettuihin valtionavustuksiin.

Rahoitustuottojen ja -kulujen netto oli tilinpäätöksessä 1,8 milj. euroa positiivinen, joka on 0,5 milj. euroa edellisvuotta suurempi. Negatiivisten korkojen myötä kunnan korkomenot tippuivat vuonna 2021 huomattavasti.

Poistot asettuivat 19,1 milj. euroon kasvaen edellisvuodesta 0,8 milj. euroa.

Kunnan tilikauden tulos asettui 16,8 milj. euroon. Tilikauden tuloksesta tehtiin 13,8 milj. euron investointivaraus, jonka jälkeen tilikauden ylijäämä asettui 3,0 milj. euroon.

Kunnan investointitaso laski edellisvuosien tasosta 27,5 milj. euroon. Vuodelta 2021 siirtyi useita hankkeita vuodelle 2022. Merkittäviä investointeja talonrakennushankkeiden osalta olivat NYK Mikkolan peruskorjaus (jatkuu alkuvuoden 2022), Urheilupuiston koulu ja Maaniitun koulu. Kunnallistekniikan rakentamisen nettokulut olivat 9,4 milj. euroa. Merkittäviä infrahankkeita olivat mm. Klaukkalan kehätie, Vanha-Klaukan, Heinojan ja Kylänpään alueet, Klaukkalan urheilukentän peruskorjaus ja Altian sekä Ilvesvuori pohjoisen työpaikka-alueet.

Kunnan lainakanta asettui 217,3 milj. euroon. Velkaantuminen on hidastunut vuosina 2020–2021 aiempien vuosien tasosta valtion koronatukien ansiosta, ja lainakannan kasvu asettui viime vuonna 10,5 milj. euroon. Pitkäaikaisten lainojen nettovähennys oli 10,6 milj. euroa ja lyhytaikaisten lainojen nettolisäys 21,2 milj. euroa.

Talouden tunnuslukujen perusteella kunnan taloudellinen asema ei oleellisesti muuttunut edellisvuodesta. Kunnan talouden ennustetaan kääntyvän uudelleen alijäämäiseksi viimeistään vuodesta 2025 alkaen. Valtuustoryhmät jakoivat valtuuston kokouksessa esitetyissä puheenvuoroissa huolen kunnan velkaantumisesta.

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2021

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2021 voi tutustua tarkemmin kunnan kotisivuilla. Valtuusto päätti 25.5. merkitä arviointikertomuksen tiedoksi ja velvoitti kunnanhallituksen ja lautakunnat käsittelemään arviointikertomuksen ja raportoimaan valtuustolle kuluvan vuoden aikana kertomuksen aiheuttamista toimenpiteistä.

Valtuusto hyväksyi vuoden ensimmäisen osavuosikatsauksen ja talousarviomuutokset

Valtuusto hyväksyi osavuosikatauksen ajalta 1.1.-31.3.2022.

Maaliskuun loppuun mennessä kunnan talous on toteutunut hieman talousarviota parempana. Palvelutuotannon nettomenojen toteuma oli 25,0 prosenttia. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden palvelutuotannon nettomenot ovat toteutuneet 2,1 milj. euroa korkeampana.

Tulorahoituksen osalta verotulot ovat toteutuneet talousarviota parempana verotulokertymän ollessa 61,4 milj. euroa. Alkuvuoden suotuisaa verotulokertymää selittää kunnallisverojen osalta ansiotulojen positiivinen kehitys sekä yhteisöveron alkuvuoden odotettua suuremmat tilitykset. Kiinteistöveron osalta ennakkotiedot kuluvalle vuodelle ovat olleet huomattavasti arvioita paremmat johtuen varsinkin kiinteistöjen jälleenhankinta-arvojen korotuksista, joihin kasvaneet rakennuskustannukset ovat vaikuttaneet. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden verotulot ovat toteutuneet 3,7 milj. euroa korkeampana. Valtionosuudet ovat toteutuneet maaliskuun loppuun mennessä hieman talousarviota parempina kertymän ollessa 11,1 milj. euroa.

Tulorahoituksen suotuisasta kehityksestä ja poikkeuksellisen suurista maanmyyntien luovutustuloista huolimatta kunnan tilinpäätösennuste näyttäytyy alkuperäistä talousarviota heikompana käyttötalouden kasvupaineista johtuen. Merkittävimmät paineet kustannusten kasvuun ovat sosiaali- ja terveyspalvelujen ostoissa ja sivistys- ja hyvinvointipalveluissa. Tilikauden ylijäämän arvioidaan tilinpäätösennusteessa asettuvan 1,0 milj. euroon, joka on 1,1 milj. euroa talousarviota heikompi. Kunnan nettomenot jatkavat kasvuaan ja niiden ennustetaan toteutuvan 5,3 milj. euroa talousarviota heikompana. Mikäli kertaluontoiset tuloerät jätettäisiin tarkastelusta pois, olisi nettomenojen ennustettu kasvu yli 12,0 milj. euroa.

Verotulojen arvioidaan tilinpäätösennusteessa nousevan 217,7 milj. euroon ylittäen muutetun talousarvion 1,8 milj. eurolla. Valtionosuuksien ennakoidaan asettuvan 44,3 milj. euroon ylittäen alkuperäisen talousarvion 1,0 milj. eurolla.

Investointien ennakoidaan toteutuvan 1,5 milj. euroa muutettua talousarviota suurempana, koska osa hankkeista on siirtynyt edelliseltä vuodelta kuluvalle vuodelle ja osassa hankkeissa on ylityspaineita.

Kunnan heikentynyt tulosennuste sekä nykyennusteen myötä kasvavat investointimenot asettavat paineita lisälainanotolle tai kassavarojen pienentämiselle. Kunnan talouden rahoitusjäämää kuvaavan toiminnan ja investointien rahavirran arvioidaan asettuvan -16,6 milj. euroon, joka on noin 2,7 milj. euroa alkuperäistä talousarviota heikompi. Lainakannan ennustetta tarkennetaan seuraavissa osavuosikatsauksissa, kun investointien ennuste tarkentuu. Tällä hetkellä lainakannan ennustetaan kasvavan talousarvion mukaisesti 14,5 milj. euroa, jolloin lainakanta asettuisi 231,8 milj. euroon.

Nurmijärven kunnan osavuosikataukseen 1.1.-31.3.2022 voi tutustua tarkemmin kunnan kotisivuilla.

Valtuusto hyväksyi talousarviomuutokset vuodelle 2022

Valtuusto hyväksyi osavuosikatauksen käsittelyn yhteydessä talousarviomuutokset kuluvalle vuodelle.

Muutokset käyttötalouteen

Valtuusto lisäsi varhaiskasvatuspalveluihin lisämäärärahaa 56 000 euroa vuodelle 2022 alkuluokkiin 1.8. palkattavien työntekijöiden sekä muun lisähenkilöstön palkkoihin. Lisäksi valtuusto lisäsi 22 000 euron lisämäärärahaa olohuonekoordinaattorin palkkaamiseksi ajalle 1.8.-31.12.2022. Valtuusto vähensi kunnan tilakeskuksen tuottoarviota 580 000 eurolla vuokratuottoarvion pienentymisen johdosta. Tilakeskuksen määrärahoja lisättiin palvelujen oston osalta 230 000 euroa ja henkilöstökulujen osalta 35 000 euroa. Aleksia-liikelaitoksen myyntituottojen tuloarviota esitetään vähennettävän 467 234 euroa. Määrärahaa vähennettiin henkilöstömenoista 173 800 eurolla, aineista, tarvikkeista ja tavaroista 76 000 eurolla ja sisäisiä vuokria 63 122 eurolla.

Muutokset investointeihin

Valtuusto päätti tehdä talousarvion 2022 investointiosaan muutoksia. Kunnallistekniikan osalta valtuusto teki seuraavat muutokset: Kunnallistekniikan rakentamiseen 2 429 000 euron lisäys, Klaukkalan tieverkon investointiin -3 650 000 vähennys ja kunnan ja valtion yhteishankkeisiin 440 000 euron lisäys.

Valtuusto teki talonrakennushankkeiden määrärahoihin seuraavat talousarviomuutokset: Terveyskeskuksen peruskorjaukseen 800 000 euron lisäys, Nurmijärven Yhteiskoulun peruskorjaukseen -10 000 euron vähennys, Röykän koulun vanhan osan peruskorjaukseen 250 000 euron lisäys, Lepsämän koulun korjaukseen 1 600 000 euron lisäys, Rajamäen kampuksen -250 000 euron vähennys, Toreeninhovin keittiöön -75 000 euron vähennys, pieniin talohankkeisiin -80 000 euron vähennys.

Nurmijärven kunnan osavuosikataukseen 1.1.-31.3.2022 voi tutustua tarkemmin kunnan kotisivuilla.

Uusitut yksityistieavustusten myöntämisehdot hyväksyttiin 

Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 25.5.2022 uusitut yksityistieavustusten myöntämisehdot liitteen mukaisesti. Valtuusto hyväksyi myös takautuvan kunnossapitoavustuksen periaatteet vuodelta 2021. Lisäksi valtuusto päätti, että jatkossa kunnanhallitukselle tuodaan vuosittain tiedoksi ja arvioitavaksi yksityisteiden avustusperiaatteiden toteutuminen ja avustusjärjestelmän toimivuuden oikeudenmukaisuus. Valtuuston esityslistaan voi tutustua kunnan kotisivuilla.

Valtuusto halusi kehittää yksityisteiden avustusjärjestelmän toimivuutta, jotta se kohtelisi tiekuntia entistä tasapuolisemmin ja huomioisi paremmin tiekuntien moninaisuuden. Yksityistieavustusten myöntämisehtoja kehitettiin erityisesti läpiajettavien yksityisteiden osalta, joita käyttää säännöllinen joukkoliikenne. Uusistut yksityistieavustusten myöntämisehdot huomioivat paremmin koulukuljetusten ja muun yksityistielle suuntautuvan liikenteen tieosakkaille aiheuttamaa rasitusta.

Kunnanvaltuusto kävi asiasta laajaa keskustelua, jonka yhteydessä Maiju Tapiolinna (ps.) esitti asian palauttamista valmisteluun. Valtuusto päätti äänestyksen jälkeen 36 jaa – 15 ei jatkaa asian käsittelyä. Käsittelyn jatkettua Jaana Diakite (kok.) teki muutosesityksen, että yksitieavustusten myöntämisehtojen lause ”Jos tiekunta määrää käyttömaksun, niin vastaavasti ko. yksityistien tiekunnalle myönnettävästä kunnossapitoavustuksesta vähennetään käyttömaksua vastaava summa” muutettaisiin muotoon (lisäykset alleviivattuna): ”Jos tiekunta kuitenkin määrää em. käyttömaksun, niin vastaavasti ko. yksityistien tiekunnalle myönnettävästä kunnossapitoavustuksesta vähennetään käyttömaksua vastaava summa.” Valtuusto päätti äänestyksen jälkeen hyväksyä muutosesityksen.

Perussuomalaisten valtuustoryhmästä 11 valtuutettua jätti päätöksestä eriävän mielipiteensä.

Yksityisteiden avustamisesta Nurmijärvellä voi lukea yksityistiet-teemasivulta nurmijarvi.fi/yksityistiet.

Lahtela Suhosen tilalle tarkastuslautakunnan varajäseneksi

Valtuusto myönsi Otto Suhoselle (kesk.) eron tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä ja
valitsi Esa Lahtelan (kesk.) tarkastuslautakunnan varajäseneksi Suhosen tilalle. Tarkastuslautakunnan jäsen tai varajäsen ei voi olla kunnanhallituksen jäsen tai varajäsen, ja Suhonen valittiin samassa kokouksessa kunnanhallituksen varajäseneksi. Otto Suhonen poistui valtuuston kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Kalliokosken tilalle kunnanhallitukseen Sivula

Valtuusto myönsi Taneli Kalliokoskelle (kesk.) eron kunnanhallituksen jäsenyydestä ja valitsi Tapio Sivulan (kesk.) kunnanhallituksen jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Lisäksi valtuusto valitsi Otto Suhosen (kesk.) Kalle Mustosen (kesk.) henkilökohtaiseksi varajäseneksi kunnanhallitukseen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kalliokoski poistui valtuuston kokouksesta käsittelyn ajaksi.

Raekankaan tilalle sivistyslautakunnan varajäseneksi Viitanen

Valtuusto myönsi Riikka Raekannakselle (kesk.) eron sivistyslautakunnan varajäsenyydestä ja valitsi Kirsi Viitasen (kesk.) sivistyslautakunnan varajäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Raekannas poistui valtuuston kokouksesta käsittelyn ajaksi.

Valtuustoaloite Aki Sirkesalon nimikkotiestä

Sami Virtanen (vihr.) ja Harri Lepolahti (SDP) jättivät valtuustoaloitteen, että Nurmijärvelle nimettäisiin tie laulaja Aki Sirkesalon tai hänen taiteensa mukaan. Vuonna 2004 Thaimaan tsunamissa menehtynyt Aki Sirkesalo asui Nurmijärvellä ja hänen syntymästään tulee heinäkuussa 2022 kuluneeksi 60 vuotta.

Valtuuston päätökset 25.5.2022

Nurmijärven kunnan tilinpäätöksen 2021 hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen, pohjaesityksen mukaisesti
Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2021, pohjaesityksen mukaisesti
Nurmijärven kuntakonsernin osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2022 ja talousarviomuutokset, pohjaesityksen mukaisesti
Nurmijärven kunnan yksityistieavustusten avustusjärjestelmän kehittäminen ja myöntämisehdot, valtuusto hyväksyi pienin muutoksin
Eron myöntäminen Otto Suhoselle tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä ja täydennysvaali, pohjaesityksen mukaisesti
Eron myöntäminen Taneli Kalliokoskelle kunnanhallituksen jäsenyydestä ja täydennysvaali, pohjaesityksen mukaisesti
Eron myöntäminen Riikka Raekannakselle sivistyslautakunnan varajäsenyydestä ja täydennysvaali, pohjaesityksen mukaisesti

Takaisin listaukseen