Ajankohtaista

Päätöksenteko, Talousarvio, Valtuusto

Valtuusto piti kiinni nuukabudjetista – verot pysyvät ennallaan

11.11.2020

Nurmijärven kunnanvaltuusto hyväksyi 11.11. ensi vuoden talousarvion ja vuosien 2021-2023 taloussuunnitelman vähäisin muutoksin. Valtuutettujen puheenvuoroissa korostui huoli kunnan talouden tilasta ja menonlisäyksiä tehtiin ainoastaan 20 000 euroa käyttötalouspuolelle. Lisäksi valtuusto päätti pitää kunnallisverot ennallaan. Valtuusto hyväksyi kokouksessa muun muassa kuntakonsernin osavuosikatsauksen 1.1.-30.9.2020, talousarviomuutokset kuluvalle vuodelle sekä hallintosäännön päivityksen.

Kunnanvaltuuston talousarviokokous järjestettiin ensimmäistä kertaa historiassa siten, että suurin osa valtuutetuista osallistui kokoukseen etäyhteyksin.

”Valtuuston talousarviokokoukset ovat perinteisesti pidempiä kuin tavalliset kokoukset ja kuten tänäänkin nähtiin, eri asiakohdista äänestettiin ja kuulimme useita puheenvuoroja. Kokouksen alun teknisiä haasteita lukuun ottamatta kokous eteni ennätyksellisen nopeasti ja ensi vuoden budjetti saatiin päätettyä hyvässä yhteisymmärryksessä”, kunnanvaltuuston puheenjohtaja Kallepekka Toivonen kertoo.

Valtuusto pidättäytyi merkittävistä talousarviolisäyksistä, ja kaikkien valtuustoryhmien ryhmäpuheenvuoroissa korostui huoli kunnan taloudesta. Kunnanjohtaja Outi Mäkelä kiittää valtuustoa tehdyistä päätöksistä.

”Illan kokous osoittaa, että valtuustolla on rohkeutta tehdä tarvittavia päätöksiä. Olen iloinen tästä erityisesti siitä syystä, että vaikeat päätökset eivät ole vielä tämän valtuustokauden osalta ohi, vaan joulukuun kokouksessa listalla ovat sekä palveluverkkosuunnitelma että NUUKAn toimenpidesuunnitelma”, Mäkelä sanoo ja jatkaa: ”Valtuutetuilla on näiden päätösten myötä mahdollisuus jäädä kunnan historiaan päättäjinä, jotka katkaisivat Nurmijärven velkaantumiskierteen ja uskalsivat tehdä kestävää kasvua tukevia ratkaisuja.”


Kokouksen esityslista on luettavissa täällä.
Katso kunnanvaltuuston videotallenne tästä:

Valtuusto hyväksyi talousarvion vuodelle 2021

Lue lisää: Nurmijärven kunnan talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2021-2023
Lue lisää: Kunnan tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2021

Valtuusto hyväksyi talousarvion ja suunnitelman vuosille 2021-2023 maltillisin muutoksin. Valtuusto päättää talousarviossaan kunnan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämistä määrärahoista ja tuloarvioista sekä strategiaa toteuttavista vuositavoitteista. Talousarvio ja -suunnitelma 2021-2023 on valmisteltu kunnanhallituksen antaman talousarviokehyksen pohjalta, joka osaltaan pohjautuu valtuuston kesäkuussa 2019 vahvistamaan Nurmijärven kestävä kasvu -ohjelmaan (NUUKA-ohjelma), jonka tavoitteena on vahvistaa kunnan taloutta kääntämällä lainakannan kehitys laskuun. Lisäksi käyttötalouden osalta talousarviossa huomioitiin sopeutustarpeet, jotka liittyvät koronapandemian aiheuttamaan kunnan talouden heikentymiseen.

Kunnan taloudelliset lähtökohdat tulevalle suunnitelmakaudelle ovat erittäin haastavat. Kunnan tulorahoitus on pitkän aikaa ollut riittämätön palvelutuotannosta ja investoinnista johtuvien menojen hoitoon. Tätä kuilua kuvaava rahoitusjäämä on vuosina 2021-2023 jopa 88,5 miljoonaa. Epäterve tilanne on ajanut huomattavaan lainanottoon, ja kunnan lainakanta on noussut 2011-2019 aikana 75,6 miljoonasta eurosta 199,3 miljoonaan euroon.

”Kunnan taloustilanne on hankala, sillä jo ennen koronaa kunnan tilikaudet ovat toteutuneet merkittävästi alijäämäisinä ja velkaantuminen on ollut voimakasta. Kunnan lainakanta on yli kaksinkertaistunut suhteellisen lyhyessä ajassa. Suurista investoinneista ja kunnan heikentyneestä taloustilanteesta johtuen velkaantuminen lähivuosina tulee kiihtymään merkittävästi. Vuoden 2023 loppuun mennessä kunnan lainakannan arvioidaan ilman joulukuussa päätettäviä sopeutuksia nousevan jo 298,2 milj. euroon”, kunnan talousjohtaja Ville Rajahalme kertoo.

Valtuusto päätti hyväksyä käyttötalouteen säästöjä talousarviovuodelle 2021. Konsernipalveluissa merkittävimmät säästöt muodostuvat palvelujen ostojen vähentämisestä. Sivistystoimialan säästöjä syntyy puolestaan kotitalouksien avustuksista varhaiskasvatuksessa sekä koulukuljetussäästöistä. Ja ympäristötoimialalla säästöjä syntyy puolestaan esimerkiksi henkilöstökuluista. Tuottoja syntyy puolestaan omaisuuden myynnistä ja vuokratuloista. Omaisuuden tuottoihin hyväksyttiin pohjaesityksen mukaisesti vuoden 2020 tasosta 800 000 euron lisäys vuodelle 2021.

”Kuluvan vuoden tilinpäätösennusteeseen nähden palvelutuotannon nettomenojen kasvun arvioidaan pysähtyvän ensi vuonna. Vahvistetun taloussuunnitelman perusteella myös suunnitelmavuosina 2022 ja 2023 menojen kasvu jää erittäin maltilliseksi. Mikäli NUUKA:n toimenpidesuunnitelma vahvistetaan joulukuussa esitetyssä muodossa, tulee kunnan nettomenot mahdollisesti jopa supistumaan lähivuosina, joka on kasvukunnalle poikkeuksellista. Sopeutuksilla pyritään tasoittamaan merkittävää lähihistoriassa tapahtunutta menonkasvua, hidastamaan kunnan velkaantumista sekä saamaan tilikaudet käännettyä ylijäämäisiksi”, Ville Rajahalme sanoo.

Kaiken kaikkiaan valtuusto hyväksyi talousarvion ja suunnitelman vuosille 2021-2023 maltillisin muutoksin. Käyttötalousmenoihin tuli määrärahan lisäyksiä ainoastaan 20 000 euroa.

Visa Tarikka (kok.) esitti, että teknisen keskuksen määrärahoihin palautetaan 20 000 euroa, joka pohjaesityksessä esitettiin säästettäväksi sammuttamalla katuvalot kesäarkipäivinä. Valtuusto hyväksyi muutosehdotuksen äänestyksen jälkeen (2 jaa, 3 tyhjä, 46 ei).

Muut kokouksessa esitetyt muutokset eivät saaneet riittävää kannatusta.

 • Harri Lepolahti (sd.) esitti konsernipalveluiden toimialalle 2,0 miljoonan euron koronariskilisää kunnan omaan toimintaan vuodelle 2021. Esitys ei saanut kannatusta valtuustossa.
 • Harri Lepolahti (sd.) esitti kokouksessa myös kunnan nuorisopalveluille 50 000 määrärahan lisäystä nuorten kesätyöllistämiseen vuosille 2021-2023. Äänestyksen jälkeen valtuusto päätti asian pohjaesityksen mukaisesti (29 jaa, 1 tyhjä, 21 ei).
 • Kalle Mustonen (kesk.) esitti, että yksityisteiden avustamismäärärahaksi 550 000 euroa per vuosi. Äänestyksen jälkeen valtuusto hyväksyi asian pohjaesityksen mukaisesti (31 jaa, 1 tyhjä, 19 ei).
 • Perussuomalaisten ryhmä esitti, että Pääkirjaston peruskorjauksen investointi olisi siirretty vuodella eteenpäin. Äänestyksen jälkeen valtuusto hyväksyi asian pohjaesityksen mukaisesti (46 jaa, 0 tyhjä, 5 ei).
 • Keskustan ryhmä esitti investointiesityksiin liittyvään irtaimistoon ja kalustoon 200 000 euron säästöä. Äänestyksen jälkeen valtuusto hyväksyi asian pohjaesityksen mukaisesti (37 jaa, 0 tyhjä, 14 ei).

Veroprosentit säilyvät ennallaan

Valtuusto päätti äänestyksen jälkeen pitää veroprosentit ennallaan.

Harri Lepolahti (sd.) esitti, että kunnan velkaantumisen hillitsemiseksi tuloveroprosenttia nostettaisiin 0,5 prosenttiyksiköllä 19,75 prosentista 20,25 prosenttiin. Äänestyksen jälkeen valtuusto päätti pidättäytyä tuloveronkorotuksista, jolloin tuloveroprosentti säilyy 19,75 prosentissa (38 jaa, 0 tyhjä, 13 ei).

Johannes Haapalainen (kd.) puolestaan esitti, että rakentamattoman rakennuspaikkojen veroprosentin nostamista 4,3 prosentista 5,0 prosenttiin. Äänestyksen jälkeen valtuusto päätti niin ikään pohjaesityksen mukaisesti pitää rakentamattoman rakennuspaikkojen veroprosentin 4,3 prosentissa (29 jaa, 0 tyhjä, 22 ei). Näin ollen yleinen kiinteistöveroprosentti on edelleen 1,18 %, vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,48 %, yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti 0,00 %, muiden asuinrakennusten veroprosentti 1,18 % ja rakentamattomien rakennuspaikkojen veroprosentti 4,30 %.

Vuonna 2021 verotuloja arvioidaan kertyvän yhteensä 201,5 milj. euroa, joka on 3,5 milj. euroa enemmän kuluvan vuoden tilinpäätösennusteeseen nähden.

NUUKA-ohjelman päivityksen yhteydessä arvioidaan, veronkorotusten tarpeet vuodesta 2022 eteenpäin. Valtuusto päättää NUUKA-ohjelman päivittämisestä joulukuussa 2020.

Talouskeskustelu jatkuu joulukuun valtuustossa

Talouskeskustelu ei tämän vuoden osalta pääty tähän iltaan, sillä valtuusto päättää joulukuun kokouksessaan 16.12. NUUKAn toimenpidesuunnitelmasta ja NUUKA-ohjelman päivityksestä. Kunnanhallituksen talousarvioesityksessä vuodelle 2021 sisältyy alustavia tasapainotustoimenpiteitä, jotka on huomioitu jo kesäkuussa annetussa talousarviokehyksessä. Kehyksen sopeutusten lisäksi on talousarvioesitykseen sisällytetty muutamia lisätasapainotuksia, lähinnä konsernipalveluiden talousarvioesitykseen. Toimialojen sopeutuksia on kuvattu talousarviokirjan käyttötalousosassa. Taloussuunnitelmaa 2021-2023 muutetaan tarvittaessa talousarviovuoden 2021 aikana, NUUKA:n toimenpidesuunnitelman toimeenpanon niin edellyttäessä.

Joulukuun valtuustossa on tarkoitus päättää myös Nurmijärven palveluverkosta. Marraskuussa 11.11. vahvistettua talousarviota muutetaan tarvittaessa joulukuun valtuuston 16.12. yhteydessä siten, että mahdolliset muutostarpeet, esimerkiksi investointiosaan, todetaan yksilöidysti palveluverkkopäätöksessä.

Valtuusto hyväksyi osavuosikatsauksen ja talousarviomuutokset 2020

Lue lisää: Nurmijärven kuntakonsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2020 ja talousarviomuutokset

Ensi vuoden talousarvion ja tulevien vuosien taloussuunnitelman lisäksi valtuusto hyväksyi kuntakonsernin osavuosikatsauksen 1.1.-30.9. sekä muutokset kuluvan vuoden 2020 talousarvioon seuraavasti:

Sivistys- ja hyvinvointitoimiala:

 • Varhaiskasvatuspalveluiden myyntituloja vähennettiin 15 927 euroa, maksutuottoja vähennettiin 165 720 euroa ja tuista ja avustuksista vähennettiin 21 000 euroa. Varhaiskasvatuksen henkilöstökuluista vähennettiin 400 000 euroa, avustuksista 300 000 euroa, aineista, tarvikkeista ja tavaroista 90 000 euroa ja palveluista 70 000 euroa.
 • Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden tukiin ja avustuksiin lisättiin 65 030 euroa ja vähennettiin maksutuotoista 51 500 euroa. Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen osalta vähennettiin kuluja palvelujen ostoista 93 900 euroa ja aineista, tarvikkeista ja tavaroista 36 650 euroa.
 • Nuorisopalveluissa tukia ja avustuksia vähennettiin 9 425 euroa. Nuorisopalvelujen muita toimintakuluja vähennettiin 68 000 euroa.
 • Koulutuspalvelujen henkilöstömenoista vähennettiin 300 000 euroa.
 • Hallinto- ja talouspalveluista vähennettiin aineista, tarvikkeista ja tavaroista 18 000 euroa.

Ympäristötoimiala:

 • Omaisuuden tuottojen hallinnan tulosalueella lisättiin maksutuottoja 500 000 euroa ja muita toimintatuottoja vähennettiin 900 000 euroa.
 • Teknisen keskuksen myyntituottoja lisättiin 100 000 euroa, tukia ja avustuksista vähennettiin 200 000 euroa ja muita toimintatuottoja lisättiin 300 000 euroa. Teknisen keskuksen henkilöstökuluista vähennettiin 100 000 euroa ja palvelujen ostoista vähennettiin 900 000 euroa.
 • Tilakeskuksen muita tuottoja lisättiin 368 000 euroa. Tilakeskuksen henkilöstökuluista vähennettiin 23 000 euroa, palvelujen ostoja lisättiin 441 000 euroa, aineista, tarvikkeista ja tavaroista vähennettiin 518 000 euroa ja muihin toimintakuluihin lisättiin 805 000 euroa.
 • Hallinto- ja talouspalveluiden maksutuottoihin lisättiin 82 000 euroa ja henkilöstökuluista vähennettiin 70 000 euroa.
 • Maankäytön ja kaavoituksen tulosalueen myyntituottoja vähennetään 68 000 euroa ja muita toimintatuottoja lisätään 31 000 euroa. Tulosalueen henkilöstökuluja vähennettiin 143 000 euroa ja palvelujen ostoja 79 000 euroa.

Konsernipalvelut:

 • Elinvoima- ja kuntakehityspalveluiden avustuksiin lisättiin 700 000 euroa.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttötalouden määrärahoja esitetään muutettavan seuraavasti:

 • Sosiaali- ja terveyspalveluiden (Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän maksuosuus) palvelujen ostoja nostettiin 6 024 342 euroa.
 • Erikoissairaanhoitopalveluiden (HUS:n maksuosuus) palvelujen ostoja nostettiin 3 351 594 euroa.

Esitettävät talousarviomuutokset tulorahoitukseen

 • Kunnallisveroennustetta laskettiin 8 081 000 euroa.
 • Yhteisöverotuloennustetta nostettiin 26 000 euroa.
 • Kiinteistöverotuloennustetta laskettiin 405 000 euroa.
 • Valtionosuusennustetta nostettiin 8 377 000 euroa.

Esitettävät talousarviomuutokset investointiosaan
Valtuusto hyväksyi talorakennushankkeisiin määrärahamuutoksia yhteensä -680 000 euroa. Lisäksi kiinteän omaisuuden investointien osalta vähennettiin maanhankinnan määrärahaa 1 500 000 euroa ja maanmyyntituloa 800 000 euroa.

Talousarviomuutokset Nurmijärven Veden osalta

Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen osalta toimintatuottoja lisättiin 735 950 euroa, toimintakuluja vähennettiin 73 600 euroa, poistoja vähennettiin 200 000 euroa ja lainakannan muutosta vähennettiin 1 500 000 euroa.  Investointimäärärahaa vähennettiin 1 172 000 euroa.

Uimahallin toimintatukea 2020 korotettiin koronasta johtuen

Lue lisää: Rajamäen Uimahalli Oy:n vuoden 2020 toimintatuen korottaminen koronan perusteella

Koronaepidemiasta johtuen Rajamäen Uimahalli joutui keskeyttämään toimintansa 17.3.-31.5.2020 väliseksi ajaksi. Keskeytyksestä johtuen yhtiön liikevaihto supistui noin 34,2 prosenttia (277 000 euroa) edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tilinpäätösennusteen mukaan yhtiön liikevaihdon arvioidaan supistuvan noin 10-15 prosenttia. Valtuusto hyväksyi Rajamäen Uimahalli oy:n maksuvalmiuden turvaamiseksi 120 000 euron korotuksen yhtiön vuoden 2020 toimintatukeen.  Myönnetyn lisätoimintatuen perusteet arvioidaan uudelleen, kun yhtiön tilinpäätöstiedot vahvistuvat alkuvuodesta 2021. 


Valtuusto päivitti hallintosääntöä tiedonhallinnan osalta

Lue lisää: Hallintosäännön muutos

Valtuusto muutti kunnan hallintosääntöä vastaamaan vuonna 2020 päivittynyttä tiedonhallintalakia. Päivitetyssä hallintosäännön 6. luvussa määritellään muun muassa kunnanhallituksen rooli kunnan muodostaman tiedonhallintayksikön pääasiallisena johtona sekä asiakirjahallinnon ja tiedonhallintayksikön tehtävät.

Muutos Saunatien asemakaavaan

Lue lisää: Rajamäen Saunatien alueen asemakaavamuutos

Kunnanvaltuusto hyväksyi Rajamäen Saunatien alueen asemakaavamuutoksen. Muutoksen tavoitteena on muuttaa suunnittelualueen tontit vastaamaan paremmin kysyntää.

Asemakaavan muutosehdotus oli nähtävillä 12.3.-14.4.2020. Siitä saatiin kolme lausuntoa ja yksi muistutus. Lausuntojen pohjalta asemakaavakarttaan on tehty seuraavat tarkistukset: Kortteli 1308 ja sitä koskevat määräykset jätetään hyväksymisvaiheessa kaavamuutoksesta pois. ELY-keskuksen lausunnon johdosta äänitasomääräystä on täydennetty. Selostusta on täydennetty maakuntakaavan osalta ja sinne on täydennetty viimeisimmät melua ja tärinää koskevat selvitykset. Asemakaavan rajausta on mahdollista tarkistaa hyväksymisvaiheessa ja tehdyt tarkistukset ovat luonteeltaan vähäisiä eivätkä näin ollen edellytä aineiston asettamista uudelleen nähtäväksi.

Valtuusto myönsi eron Lehdelle, tilalle Fager-Jokisalo

Lue lisää: Eron myöntäminen Pirjo Lehdelle luottamustehtävistä sekä täydennysvaali

Valtuusto myönsi Pirjo Lehdelle (sd.) eron hyvinvointilautakunnan sekä varavaltuutetun jäsenyydestä. Lehti eroaa luottamustehtävistä henkilökohtaisista syistä. Täydennysvaalin jälkeen hyvinvointilautakunnan jäseneksi ja SDP:n valtuustoryhmän varavaltuutetuksi nimettiin Janine Fager-Jokisalo (sd.).

Käsittelyssä kaksi valtuustoaloitetta

Lue lisää: Valtuustoaloite kuljetuspalveluiden hankinnoista päättävien viranhaltijoiden lisäkouluttamiseksi
Lue lisää: Valtuustoaloite: Työttömille tukea täyttää aktiivimallin vaatimukset

Valtuusto käsitteli kokouksessaan kaksi valtuustoaloitetta. Ensimmäinen koski aloitetta kuljetuspalveluiden hankinnoista päättävien viranhaltijoiden lisäkouluttamiseksi. Valtuusto hyväksyi aloitteeseen annetun vastauksen ja totesi, ettei valtuustoaloite anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja valtuustoaloite todetaan loppuun käsitellyksi.

Toisena valtuustoaloitteena valtuusto käsitteli SDP:n ryhmäaloitteen, jossa esitettiin, että kunta selvittää mahdollisuuksia tukea työttömiä työllisyyden aktiivimallin aktiivisuusvaatimusta.
Nurmijärven kunta selvittäisi mahdollisuuksia tukea työttömiä täyttämään työllisyyden aktiivimallin aktiivisuusvaatimusta.

Uudet valtuusto- ja kuntalaisaloitteet

Valtuuston kokouksessa jätettiin neljä valtuustoaloitetta sekä yksi kuntalaisaloite.

Vihreä valtuustoryhmä esittää valtuustoaloitteessaan, että Nurmijärven kunta siirtyy käyttämään anonyymia rekrytointiprosessia kunnan virka- ja työsuhteita täytettäessä.

Leni Pispala (vihr.) ja muut allekirjoittaneet esittävät, että Nurmijärven kunta luopuu avohakkuista ja muista voimaperäisistä metsätaloustoimista ja siirtyy metsissään jatkuvan kasvatuksen menetelmiin. Valtuustoaloitteessa esitetään myös, että Nurmijärven kunta määrittelee metsänhoidon päätavoitteeksi luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen sekä monipuolisten virkistysmetsien tarjoamisen asukkaille.

Tarleena Takalo-Eskola (kok.) ja allekirjoittaneet esittävät, että muovijätteen keräys- ja kierrätystilanne selvitetään Nurmijärven kunnan toimipisteissä sekä luodaan mahdollisimman systemaattinen muovin keräys- ja kierrätysjärjestelmä.

Sirpa Rantala (kesk.) ja allekirjoittaneet esittävät, että Nurmijärven kunta kartoittaa Klaukkalan ympäristöstä sopivia alueita laadukkaalle frisbeegolfradalle ja, että kunta pyrkii yhteistyöhön eri tahojen (yritykset, yhteistyötahot) kanssa sponsorin/sponsorien saamiseksi hankkeelle.

Lisäksi ennen valtuustonkokousta valtuustonpuheenjohtajalle luovutettiin kuntalaisaloite, jossa vaaditaan, että Nurmijärven kunta irtisanoo sopimuksen Keski-Uudenmaan kuntayhtymän kanssa ja ottaa kunnan alueella toteutettavat sosiaali- ja terveyspalvelut kunnan itsensä järjestämis- ja toteutusvastuulle.

Valtuuston kokous 11.11.2020 - salissa olleet osallistujat

 

Takaisin listaukseen