Ajankohtaista

Liikenne, Päätöksenteko, Talousarvio, Tontit, Valtuusto, Yritykset

Valtuusto päätti merkittävistä tontinluovutuksista Ilvesvuoren yritysalueelta ja julisti sitoumuksen keskustelurauhan rakentamiseksi

28.4.2021

Valtuustotiedote 28.4.2021

Nurmijärven kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 28.4. kaksi merkittävää yritystontin luovutusta Ilvesvuoren alueelta. Valtuusto päätti luovuttaa Kesko Oyj:lle noin 57 hehtaarin kokoiset tilat ja määräalat kaupanalan logistiikkakeskuksen tarpeisiin. Lisäksi valtuusto päätti luovuttaa noin 5 hehtaarin tontin NREP Oy:lle. Valtuusto vahvisti myös mm. talousarviopoikkeamat viime vuodelta ja keskusteli kaavoituksen kehittämisen työryhmän loppuraportista. Valtuuston kokouksessa kuultiin myös valtuustoryhmien ja kunnan viranhaltijoiden yhteinen sitoumus rakentavamman vuoropuhelun puolesta.

Kokouksen esityslista on luettavissa kunnan kotisivuilta täällä ja kokouksen kokoustallenne on katsottavissa täällä.

Yhteinen julistus keskustelurauhan rakentamiseksi

Nurmijärven kunnan valtuustoryhmät ja kunnan viranhaltijajohto julistivat tänään 28.4.2021 yhteisen sitoumuksen yhteisen keskustelurauhan rakentamiseksi. Julistus annettiin Nurmijärven kunnanvaltuuston kokouksessa ja sen luki ääneen valtuuston puheenjohtaja Kallepekka Toivonen. Sitoumuksen allekirjoittivat viranhaltijajohdon lisäksi kaikki valtuustoryhmät.

”Allekirjoitimme yhdessä sitoumuksen, jonka tavoitteena on lisätä rakentavaa vuoropuhelua, avoimuutta, suvaitsevaisuutta, luottamusta, yhteisöllisyyttä ja osallistumista Nurmijärven päätöksenteossa. Sitoumuksemme mukaisesti lupaamme tahoillamme pidättäytyä vihamielisestä ja epäasiallisesta julkisesta keskustelusta ja huolehdimme osaltamme omien toimijoidemme ohjeistamisesta ja sitouttamisesta asialliseen viestintään”, Toivonen kertoo.

”Nurmijärven vahvuus on yhteisöllisyys ja ihmisten välinen yhteistyö. Haluamme yhdessä luoda keskustelukulttuurin, joka on yksilöä kunnioittava ja kannustaa osallistumaan”, Toivonen lisää.

Julistus on luettavissa kunnan kotisivuilta.

Valtuusto päätti luovuttaa Keskolle 57 hehtaaria logistiikkakeskuksen tarpeisiin

Nurmijärven kunnanvaltuusto päätti 28.4. luovuttaa Kesko Oyj:lle noin 57 hehtaarin kokoiset tilat ja määräalat Ilvesvuoren yritysalueelta. Kesko Oyj suunnittelee Ilvesvuori Pohjoiseen kaupanalan logistiikkakeskusta, joka palvelee K-ryhmän päivittäistavarakaupan toimintaa tehokkaasti pitkällä aikavälillä. Aluerajaus saattaa vielä tarkentua hankesuunnittelun edetessä. Asia herätti laajaa keskustelua valtuustossa.

Keskon suunnitteleman logistiikkakeskuksen rakentaminen tapahtuisi vaiheittain tämän ja osin seuraavan vuosikymmenen aikana. Keskuksen mahdollistaminen edellyttää Ilvesvuori Pohjoisen asemakaavan muuttamista. Valtuuston iltaisen päätöksen jälkeen asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta päättää asemakaavan muuttamisen aloittamisesta 4.5.

Suunniteltu logistiikkakeskus edellyttää laajaa maa-aluetta ja rakentamista. Kaikkiaan keskukselle osoitettavaa kunnan omistamaa maata on alustavasti tarkastellen noin 57 hehtaaria. Rakennusoikeutta alalle tarvitaan noin 300 000 k-m2.

Valtuusto päätti, että luovutushinta on 50 €/k-m2. Tämä perustuu teetettyyn ulkopuoliseen arvioon. Päätöksen mukaan luovutuksesta tehdään ensin esisopimus ja lopullinen kiinteistön kauppa sen jälkeen, kun esisopimuksessa mainitut kaupan edellytykset ovat täyttyneet. Esisopimus allekirjoitetaan kahden kuukauden kuluessa siitä, kun kunnanvaltuuston 28.4. tekemä päätös saa lainvoiman.

”Päätös luovuttaa maata Keskon logistiikkakeskukselle tulee kaupan toteutuessa vaikuttamaan Nurmijärven kunnan tulevaisuuteen lukuisilla positiivisilla tavoilla, jotka täsmentyvät prosessin edetessä. Uskon, että valtuusto on tänään tehnyt Nurmijärven kannalta yhden historian merkittävimmistä päätöksistä”, kunnanjohtaja Outi Mäkelä kommentoi valtuuston päätöstä.

Valtuusto luovutti 5 hehtaarin tontin Ilvesvuoresta

Valtuusto päätti luovuttaa NREP Oy:lle tai tämän nimeämälle taholle Ilvesvuoren yritysalueelta muodostettavan 51 051 m2 suuruisen tontin. Valtuuston päätöksen mukaan tontin hinnaksi tuli 2 482 340 euroa. Lopullinen kauppa tontista solmitaan erillisellä kauppakirjalla, joka on allekirjoitettava kolmen kuukauden kuluessa valtuuston asiaa koskevan päätöksen lainvoimaisuudesta.

NREP on johtavia pohjoismaisia kiinteistösijoittajia ja -kehittäjiä. NREP:llä on useampia asiakasyrityksiä, joista kukin tarvitsee 15 000-25 000 k-m2 kokoiset toimitilat 70-100 työntekijälle hyvien liikenneyhteyksien varrelta lentokentän läheltä. Tiloihin sijoittuisi logistiikka- ja pääkonttoritoimintojen ohella mahdollisesti kokoonpanotoimintoja

Valtuusto vahvisti tilikauden 2020 talousarviopoikkeamat

Kunnanvaltuusto päätti vahvistaa tilikauden 2020 talousarviopoikkeamat. Kunnan oman toiminnan osalta toimintakate toteutui 0,7 milj. euroa muutettua talousarviota suurempana. Merkittävimmät poikkeamat olivat sosiaali- ja terveyspalvelujen toimialalla, jossa toimintakate ylittyi 1,6 milj. euroa. Sivistys- ja hyvinvointitoimialan toimintakate toteutui puolestaan 1,4 milj. euroa ja ympäristötoimialan toimintakate 0,6 milj. euroa muutettua talousarviota pienempänä.

Investoinnit ylittyivät muutetusta talousarviosta noin 1,8 milj. euroa, joista merkittävimpänä oli Metsolan päiväkodin 1,1 milj. euron määrärahaylitys.

Rahoituserien osalta kunnan verotulot toteutuivat noin 2,6 milj. euroa ja valtionosuudet 6,4 milj. euroa muutettua talousarviota suurempana. Valtionosuuksien nousu selittyy valtion viimeisillä kuntatalouden koronatukipäätöksillä.

Käräjäoikeuden lautamieheksi Pavas

Valtuusto valitsi menehtyneen Harri Hoviniemen (vas.) tilalle Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden (ent. Hyvinkään käräjäoikeus) lautamieheksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi Petteri Pavasen.

Vastaus valtuustoaloitteeseen

Johannes Haapalainen (kd.) ja 7 muuta valtuutettua esittivät valtuuston kokouksessa 16.12.2020, että Klaukkalantielle toteutettaisiin suojatie Perttulan suunnasta saavuttaessa ennen Kirkkotien kiertoliittymää.  Valtuusto käsitteli 28.4. vastauksen valtuustoaloitteeseen.

Vastauksessa kerrotaan, että kun alueen katusuunnitelmaehdotus hyväksyttiin teknisessä lautakunnassa vuonna 2016, todettiin tuolloin, ettei kiertoliittymän pohjoishaaraan ole tarvetta esittää suojatietä tasossa Klaukkalantien ylitse. Kiertoliittymän etelähaarassa on kevyen liikenteen alikulku, joka on Klaukkalantien puolelta toiselle siirtymiseen kevyen liikenteen liikenneturvallisuuden kannalta paras ratkaisu. Vastauksessa tuodaan esille, että suojatien merkitseminen saattaisi edellyttää painonappiliikennevalojen toteuttamista kyseiseen kohtaan.

Vastauksessa nähdään, että kevyen liikenteen liikenneturvallisuuden kannalta on perusteltua, että suojatietä ei merkitä Klaukkalantien-Kirkkotien-Alitilantien kiertoliittymän pohjoishaaraan. Haapalainen esitti valtuuston kokouksessa 28.4. vastauksen palauttamista uudelleen valmisteltavaksi, mutta palautusesitys ei saanut kannatusta. Valtuusto hyväksyi annetun vastauksen valtuustoaloitteeseen sekä totesi, ettei valtuustoaloite anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja valtuustoaloite todetaan loppuun käsitellyksi.

Keskustelua kaavoituksen kehittämisen työryhmän loppuraportista

Valtuusto kävi ilmoitusasioissaan vivahteikkaan keskustelun kaavoituksen kehittämisen työryhmän loppuraportista. Asia merkittiin tiedoksi.

Kunnanhallituksen ja -valtuuston kokousajat 2021

Valtuusto käsitteli ilmoitusasioissaan kunnanhallituksen ja -valtuuston kokousajat kuluvalle vuodelle. Kuntavaalien siirtäminen on vaikuttanut valtuuston kesäkuun kokousaikatauluihin.

Valtuustoaloitteet

Visa Tarikka (kok.) ja muut allekirjoittajat esittävät valtuustoaloitteessa, että kunnan tulisi kehittää keskeisten ulkoilu- ja matkailualueidensa pysäköinnin, opastusten, roska-astioiden saavutettavuuden ym. järjestelyjä.

Kalle Mustonen (kesk.) ja Visa Tarikka (kok.) ja muut allekirjoittajat esittävät valtuustoaloitteessa, että Nurmijärvellä kaavoituksessa huomioidaan kortteli- ja lähikauppojen sekä kioskien tärkeys. Aloitteen mukaan kaikissa kaavoissa tulee aina harkita asiaa, ja varata tilaa kyseisille lähipalveluille mahdollisuuksien mukaan.

SDP:n ja Vasemmistoliiton valtuustoryhmät ja muu allekirjoittaja esittävät valtuustoaloitteessa, että Nurmijärven tulee laatia oma korona exit -suunnitelma, jossa arvioidaan pandemian vaikutukset kuntalaisille ja toteutetaan tehokkaita keinoja koronakriisistä toipumiseen.

Perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää valtuustoaloitteessa, että kunta selvittää nopeasti mahdollisuudet osuuden ostamisesta Rokote Laboratories Finland Oy:stä tukeakseen rokotuskehitystyötä Covid-19 ja mahdollisia tulevia pandemioita vastaan.

Kalle Mustonen (kesk.) ja allekirjoittaneet esittävät valtuustoaloitteessa, että kunta lisäisi ja hoitaisi roska-astioita merkittävästi kunnan hoitamien kevyenliikenteenväylien ja lähiteiden varsille.

Esa Laitisen (ps.) ja muut allekirjoittaneet esittävät valtuustoaloitteessa Sääksjärven uimarannan elävöittämistä. Aloitteessa esitetään, että kunta selvittää mm. mahdollisuuden järjestää Sääksjärven uimarannalla liikkuvien saunojen rallin.

Perussuomalaisten valtuustoryhmä ja muut allekirjoittajat esittävät valtuustoaloitteessa sen seikan tutkimista, voitaisiinko yhdyskuntajätettä, tässä tapauksessa jäteveden puhdistuksessa kertyvää jätelietettä, hyödyntää polttamalla termisesti polttolaitoksessa lämmön tuottamiseksi.

 

Takaisin listaukseen