Ajankohtaista

Ilmastotyö, Keusote, Nurmijärven Sähkö, Nurmijärven Vesi, Päätöksenteko, Valmius, Valtuusto, Varhaiskasvatus, Yritykset

Valtuusto päätti luovuttaa Keskolle yli 714 000 m2 alueen – päätöksiä myös omistajapoliittisista linjauksista

28.2.2022

Valtuustotiedote 28.2.2022

Nurmijärven kunnanvaltuusto päätti maanantaina 28.2.2022 luovuttaa Kesko Oyj:lle yhteensä yli 714 000 m2 Ilvesvuori Pohjoisen yritysalueelta logistiikkakeskuksen tarpeisiin. Lisäksi valtuusto hyväksyi omistajapoliittiset linjaukset ja päätti jatkaa Nurmijärvi Vesi -liikelaitoksen yhtiöittämisen selvittämistä. Nurmijärven Sähkö Oy:n kaukoliiketoiminta jatkuu entisellään. Valtuusto hyväksyi myös toiminnalleen yhteiset pelisäännöt.

Kunnanvaltuuston kokousta varjosti Venäjän hyökkäys Ukrainaan, ja solidaarisuuden osoituksena valtuustonpuheenjohtajan pöytää koristivat sinikeltaiset kukat. Kunnanjohtaja Outi Mäkelä otti ajankohtauskatsauksessaan kantaa Ukrainan tilanteeseen:

”Elämme parhaillaan todeksi maailmantilannetta, jota kukaan ei toivonut näkevänsä. Ukraina kamppailee parhaillaan säilyttääkseen itsenäisyytensä Venäjän hyökkäyksen alla. Nurmijärven kunta seuraa aktiivisesti kriisin etenemistä. Viestimme ajantasaisesti, sekä reagoimme avuntarpeisiin tilanteen edellyttämällä tavalla. Kouluille on esimerkiksi lähetetty tänään Opetushallituksen ohjeistus siitä, miten Ukrainan tilannetta tulisi käsitellä lasten kanssa”, Mäkelä sanoi: ”Inhimillinen hätä on suuri ja yksittäiset toimijat voivat antaa apua antaa esimerkiksi SPR:n ja Unicefin kautta.”

Kunnanjohtaja Outi Mäkelän ajankohtaiskatsauksessa perehdyttiin Ukrainan tilanteeseen ja vaikutuksiin kunnassa. Pöydällä sinikeltaiset kukat.

Kunta luovuttaa Kesko Oyj:lle yli 714 000 m2 maata Ilvesvuoresta

Nurmijärven kunnanvaltuusto päätti huhtikuussa 2021 luovuttaa Kesko Oyj:lle yhteensä noin 571 000 m2 kokoiset tilat ja määräalat Ilvesvuoren pohjoiselta alueelta logistiikkakeskuksen tarpeisin. Valtuuston päätöksessä varauduttiin siihen, että luovutettava alue muuttuisi vielä hankkeen suunnittelun ja asemakaavamuutoksen edetessä. Hankkeen edettyä valtuusto päätti maanantaina 28.2.2022 luovuttaa Kesko Oyj:lle yhteensä yli 714 000 m2 Ilvesvuori Pohjoisen yritysalueelta. Alueella olisi rakennusoikeutta noin 314 265 k-m2 ja luovutuksen hinnaksi tulisi 15 713 256 euroa.

Kaavoitetulle alueelle osoitetaan rakennusoikeutta noin 314 265 k-m2. Luovutuksen hintana käytetään ulkopuolisen arvioijan esittämää hintaa 50 €/k-m2. Rakennusoikeuden muuttuessa myös sen mukaan määräytyvä kauppahinta muuttuu ja luovutuksen hinnaksi tulee 15 713 256 euroa.

Lopullinen kiinteistön kauppa luovutuksesta tehdään, kun esisopimuksessa esitetyt kaupan edellytykset täyttyvät. Uusi esisopimus korvaa aiemman, 22.6.2021 Kesko Oyj:n ja kunnan välille allekirjoitetun esisopimuksen. Uusi esisopimus tulee allekirjoittaa kahden kuukauden kuluessa siitä, kun kunnanvaltuuston asiaa koskeva päätös on saanut lainvoiman.

Valtuusto asetti toiminnalleen yhteiset pelisäännöt

Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan valtuustotyöskentelyn pelisäännöt, joiden tavoitteena on edistää vaikuttavaa ja toimivaa johtamista sekä lisätä avoimuutta valtuustotyöskentelyssä. Valtuustotyöskentelyn pelisäännöissä valtuustoryhmät sopivat yhteisistä poliittisen johtamisen periaatteista ja menettelytavoista sekä ilmaisevat yhteisen tahtotilansa kunnan kehittämisessä valtuustokaudella 2021–2025.

Jukka Anttila (kesk.) teki kokouksen aikana muutosesityksen, että pelisääntöihin lisätään, että valtuuston kyselytunnin ja kunnanjohtajan aamupuurotapaamisten muistiot jaetaan jatkossa suoraan koko valtuustolle. Nykyisessä käytännössä muistiot ovat olleet luettavissa valtuuston sähköisessä työtilassa. Valtuusto hyväksyi Anttilan muutosesityksen yksimielisesti.

Valtuusto on valmistellut valtuustotyöskentelyn pelisääntöjä valtuustoseminaarissa 1.-2.10.2021. Valtuustoseminaarin jälkeen pelisäännöt on koottu yhteiseksi asiakirjaksi. Pelisääntöjä on käsitelty kunnanjohtajan aamupuuropalavereissa ja valtuustoryhmillä on ollut mahdollisuus kommentoida pelisääntöjen luonnosversiota. Asiakirjaa on muokattu valtuustoryhmien kommenttien perusteella. Valtuustotyöskentelyn pelisäännöt koskevat valtuustokautta 2021–2025. Asiakirjassa sovittuja periaatteita noudatetaan valtuustotyön lisäksi kaikessa kunnan luottamushenkilötoiminnassa.

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Kallepekka Toivonen luki kokouksen lopuksi asiaan liittyen Maaseudun sivistysliiton Nurmijärvelle lähettämän tervehdyksen iloisesta päätöksenteosta ja tähän liittyvästä merkkivuodesta. Merkkivuoden tavoitteena on parantaa kunnissa tehtävää päätöksentekokulttuuria ja tuoda rakentava yhteistyö ja tekemisen ilo osaksi yhteiskunnallista päätöksentekoa.

Kallepekka Toivonen esitteli valtuustolle Maaseudun sivistysliiton Nurmijärven kunnalle lahjoittamaa nuijaa.

Valtuusto hyväksyi kunnan omistajapoliittiset linjaukset

Vuoden 2021 talousarvion sitovissa tavoitteissa valtuusto on määritellyt yhdeksi tavoitteeksi kunnan omistamisen tehostamisen. Tavoitteeksi asetettiin, että kunnan omistajaohjauksen ja päätöksenteon tueksi kunnalle laaditaan omistajapoliittiset linjaukset sekä merkittäville konserniyhteisöille säännöllisesti seurattavat omistajatavoitteet. Omistamisen tehostamiseen liittyy myös arviointi konserniomistusten realisoinnin mahdollisuuksista sekä luopuminen sellaisista omistuksista, joiden strateginen merkitys kunnalle on vähäinen tai luopuminen omistuksista silloin, kun se on strategisesti tai taloudellisesti perusteltua.

Valtuusto käsitteli 28.2.2022 omistamisen periaatteet, mitä kunta omistaa, millaisia kehittämistavoitteita omistuksille asetetaan sekä miten kunnan omistajapolitiikkaa hoidetaan. Omistajapoliittiset linjaukset määritellään seuraaville kunnan omistuksille:

kunnan omaisuuserät (maaomaisuus, rakennusomaisuus, kiinteät rakenteet ja laitteet sekä sijoitukset), liikelaitokset, tytäryhtiöt, osakkuusyhtiöt sekä kuntayhtymät.

Harri Lepolahti (SDP) teki kokouksen aikana muutosesityksen, ettei Nurmijärven Kodit Oy:n perustoiminnoista poistettaisi palvelutalojen omistus- ja organisointimalleja. Valtuusto kävi muutosesityksen pohjalta monipuolisen keskustelun, eikä ollut yksimielinen esitetystä muutosesityksestä.

Äänestyksen jälkeen (29 jaa – 1 tyhjä – 21 ei) valtuusto päätti hylätä muutosesityksen ja näin ollen jatkossa Nurmijärven Kodit Oy:n perustoimintaan kuulumattomien palvelutalojen sekä liike- ja toimitilojen omistamisen ja hallinnoinnin osalta selvitetään vaihtoehtoisia omistus- ja organisointimalleja.  Valtuusto päätti hyväksyä omistajapoliittiset linjaukset pohjaesityksen mukaisesti.

Nurmijärven Sähkö Oy:n kaukolämpöliiketoiminta jatkuu entisellään

Kunnanvaltuusto käsitteli kokouksessaan, tulisiko kunnassa aloittaa valmistelut Nurmijärven Sähkö Oy:n kaukolämpöliiketoiminnan yhtiöittämiseksi ja kaukolämpöyhtiön vähemmistöosuuden myymiseksi. Enemmistöomistajuus olisi säilynyt edelleen kunnalla. Kunnanvaltuusto päätti kunnanhallituksen pohjaesityksen mukaisesti, että Nurmijärven Sähkö Oy:n kaukolämpöliiketoiminnan osalta jatketaan nykyrakenteella, eikä kaukolämpöä yhtiöitetä tai vähemmistöosuuden myymistä valmistella.

Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen yhtiöittämistä selvitetään

Kunnanvaltuusto käsitteli kokouksessaan Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen yhtiöittämistä. Kunnanhallituksen pohjaesityksessä esitettiin valtuustolle, että vesihuolto olisi säilytetty liikelaitoksena. Sirkka Rousu (SDP) teki valtuustonkokouksessa muutosesityksen, jotta valtuusto aloittaisi liikelaitoksen yhtiöittämisen. Muutosesityksessä esitettiin, että valtuusto tekisi päätöksen yhtiöittämisestä tarkemman selvityksen jälkeen.

Valtuusto ei ollut yksimielinen muutosesityksestä. Äänestyksen jälkeen (16 jaa – 35 ei) valtuusto päätti hyväksyä muutosesityksen.

Aiemmin kunnan tekemän selvityksen mukaan yhtiömallin hyötyinä nähtiin muun muassa nopeampi päätöksenteko, rekrytoinnin helpottuminen sekä noin 29 milj. euron kertaluonteinen kirjanpidollinen myyntivoitto, jota voitaisiin hyödyntää kunnan merkittäviin rakennushankkeisiin investointivarauksina, kuten kouluihin. Kunta aloittaa tarkemman selvityksen laatimisen valtuuston päätöksen mukaisesti.

Nurmijärven kunnan selvitys Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle

Vuoden 2023 alusta lukien vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueelle. Keski-Uudenmaan kunnilta vastuu siirtyy Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle. Samassa yhteydessä kunnan omistamia toimitiloja siirtyy vuokrasopimuksen (kunnan vuokrasopimukset, pelastustoimen vuokrasopimukset ja koulutilojen vuokrasopimukset) nojalla hyvinvointialueen hallintaan ja hyvinvointialueen kuuluvaan toimintaan liittyvä irtaimistoa, osakkeita ja sopimuksia siirtyy hyvinvointialueelle. Lisäksi liikkeenluovutuksella sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavaa henkilöstöä siirtyy Nurmijärven kunnasta hyvinvointialueelle.

Kunnanvaltuusto päätti 28.2. hyväksyä selvityksen ja esittää, että liitteissä mainitut oikeudet, vastuut ja velvoitteet siirtyvät 1.1.2023 Nurmijärven kunnalta Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle. Lisäksi valtuusto varasi oikeuden täydentää annettua selvitystä ja valtuutti kunnanjohtajan tekemään tarvittavat täydennykset ja muutokset.

Kunta panostaa resurssit ympäristötyöhön Hiilineutraali Uusimaa -hankkeen kautta

Kohti hiilineutraalia kuntaa -hanke (Hinku) on Suomen ympäristökeskuksen vetämä hanke, jossa kunnat, yritykset, asukkaat ja asiantuntijat valtakunnallisesti ideoivat ja toteuttavat yhdessä ratkaisuja kasvihuonepäästöjen hillitsemiseksi. Sirkka Rousu ym. (yht. 16 allekirjoittajaa) esittivät valtuustoaloitteessa 11.3.2016, että kunnassa tehdään perusarviointi kunnan edellytyksistä täyttää Hinku-kunnan peruskriteerit. Valtuustoaloitteen jälkeen on aloitettu Hiilineutraali Uusimaa 2035 -tiekartan laatiminen vuonna 2019.

Hiilineutraali Uusimaa- ja Hinku-hankkeiden pääasiallisena erona on hankkeita koordinoiva yhteistyökumppani – Hiilineutraali Uusimaa-hankkeessa Uudenmaan liitto ja Hinku-hankkeessa SYKE. Kunnalla on hyvät kokemukset Uudenmaan liiton kanssa tehtävästä yhteistyöstä Hiilineutraali Uusimaa-hankkeessa. Tässä vaiheessa kunnan olisi resurssien käytön kannalta tarkoituksenmukaista olla mukana Hiilineutraali Uusimaa -hankkeessa, ja pyrkiä jatkossa valmisteltavan toimenpidesuunnitelman mukaisesti hallitusohjelmassa mainittuun 80 % päästövähennykseen vuoteen 2035 mennessä (vaihtoehtoisesti vuoteen 2030 mennessä). Samalla kunta toteuttaa energiatehokkuussopimuksen mukaisia toimia, KUUMA-kuntien yhteistyötä ja MAL-tavoitteita. Lisäksi kunta seuraa jatkossakin Hinku-kunnissa tehtävää ilmastotyötä.

Ilmastotyön ryhdittämiseksi kunnalle on tarpeen perustaa ilmastotyöryhmä ja laatia toimenpidesuunnitelma yhteistyössä eri hallinnonalojen kanssa toimenpiteistä ja investoinneista, joilla kasvihuonepäästöjä vähennetään. Henkilöresursseja tulee osoittaa myös päästövähennystoimenpiteiden koordinoimiseen sekä asukkaiden ja yrityksien sitouttamiseen. Toteutuneet päästövähennystoimenpiteet raportoidaan kunnanhallitukselle vuosittain. Päästövähennyksiin liittyvät projektit ja hankkeet budjetoidaan vuosittain talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Valtuuston hyväksyi annetun vastauksen ja totesi, ettei kunta tässä vaiheessa hae liittymistä Hinku-kunnaksi. Samalla valtuusto linjasi, ettei aloite anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja valtuustoaloite todetaan loppuun käsitellyksi.

Valtuustoaloite liittyen alaikäisten kiusaamiseen ja syrjäytymiseen puuttumiseksi

Nurmijärven kokoomuksen valtuustoryhmä on tehnyt valtuustoaloitteen, 24.3.2021, liittyen kiusaamiseen puuttumiseen. Nurmijärven kunnan sivistys- ja hyvinvointitoimialan laatimassa vastauksessa eri toimenpiteitä, joilla kiusaamista ja syrjäytymistä on ehkäisty. Vastauksessa esitetään, että kunnassa jo olemassa olevien työryhmien yhteistyötä tiivistetään ja tehostetaan. Työryhmien yhteiseksi tavoitteeksi asetetaan suunnitelman, tavoitteiden, toimenpiteiden ja mittareiden laadinta kiusaamisen ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Kärkitavoitteet ja toimenpiteet sisällytetään osaksi vuonna 2022 laadittavaa lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa, jolloin kiusaamisen ja syrjäytymisen ehkäisyn tavoitteiden toteutumisen seuranta on osa laajaa lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisen kokonaisuutta. Vastauksen mukaan suunnitelman työstämiseen voidaan myös kutsua luottamushenkilöitä ja asiantuntijoita.

Juhani Vuorisalo (kok.) esitti kokouksen aikana, että valtuusto muuttaa aloitevastauksen viimeiseen virkkeen muotoon: ”Suunnitelmaan työstämiseen nimetään luottamushenkilöitä ja tarvittaessa myös asiantuntijoita ja nuorisovaltuuston edustus”. Valtuusto hyväksyi vastauksen edellä mainitulla lisäyksellä ja totesi, ettei valtuustoaloite anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja valtuustoaloite todetaan loppuun käsitellyksi.

Keskustelua keskeneräisistä valtuusto- ja kuntalaisaloitteista

Kuntalain mukaan kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Kunnanvaltuusto merkitsi kokouksessaan 28.2. tiedoksi keskeneräiset valtuustoaloitteet sekä loppuun käsitellyt ja keskeneräiset kuntalaisaloitteet. Vuoden 2021 aikana on käsitelty loppuun merkittävästi enemmän aloitteita kuin edellisen vuoden aikana. Vuoden 2021 aikana valtuusto on käsitellyt loppuun 29 valtuustoaloitetta ja kuntalaisaloitteita on käsitelty 31 kpl. Uusia valtuustoaloitteita tehtiin kuitenkin vuoden 2021 aikana 37 kappaletta, joten valtuustoaloitteiden kokonaismäärä ei ole vähentynyt.

Kunnan konsernipalveluiden laatiman vastauksen mukaan aloitteiden valmisteluprosessia on tarkoitus nopeuttaa ja tavoitteena on lyhentää aloitteiden käsittelyyn kuluvaa aikaa. Valtuustoaloitteiden osalta on tarkoitus uudistaa menettelytapoja ja selkeyttää, minkälaisissa asioissa valtuustoaloitteita on perusteltua käyttää.

Hyvinvointilautakunnan varajäseneksi Elki

Kunnanvaltuusto päättää myöntää Sinikka Koivuperälle (vihr.) eron hyvinvointilautakunnan varajäsenyydestä. Valtuusto nimesi hänen tilalleen Anita Elkin (vihr.) jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Hyvinvointilautakunnan varajäseneksi Mäkelä

Kunnanvaltuusto päättää myöntää Teemu Rönnbergille (Peruss.) eron hyvinvointilautakunnan varajäsenyydestä. Valtuusto nimesi hänen tilalleen Riku Mäkelän (Peruss.) jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Elinvoimalautakuntaan uusia varajäseniä

Kunnanvaltuusto päätti nimetä elinvoimalautakuntaan Virpi Rädyn varajäseneksi Kirsi Lompolon ja Tarleena Takalo-Eskolan varajäseneksi Riina Mattilan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Vaihdon perusteena on se, että sekä Virpi Räty että Riina Mattila ovat tulleet valituiksi aluevaltuustoon ja mahdollisissa päällekkäisissä kokouksissa on mahdollista käyttää varajäsentä lautakunnan kokouksissa.

Valtuustoaloite varhaiskasvatukseen liittyen

Elli Mantila (kesk.), Mirja-Liisa Tofferi (kesk.) ja Visa Tarikka (kok.) esittivät valtuustoaloitteessaan, että kunta lisää varahenkilöiden määrää varhaiskasvatuksen tarpeisiin.

 

Esityslista 28.2.2022

Ilvesvuori Pohjoisen yritysalueelle muodostettavaa logistiikkatonttia koskevan esisopimuksen muuttaminen, pohjaesityksen mukaan
Nurmijärven kunnan selvitys Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle, pohjaesityksen mukaan
Nurmijärven Sähkö Oy:n omistusjärjestelyt kaukolämpöliiketoiminnan osalta, pohjaesityksen mukaan
Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen toiminnan yhtiöittäminen 1.1.2023 alkaen, muutosesityksen mukaan
Nurmijärven kunnan omistajapoliittiset linjaukset, äänestyksen jälkeen pohjaesityksen mukaan
Valtuustotyöskentelyn pelisäännöt, hyväksyttiin pienillä muutoksilla
Valtuustoaloite Hinku-kunnaksi liittymisestä, pohjaesityksen mukaan
Vastaus valtuustoaloitteeseen liittyen alaikäisten kiusaamiseen ja syrjäytymiseen puuttumiseen, hyväksyi teknisellä korjauksella
Keskeneräiset valtuusto- ja kuntalaisaloitteet 31.12.2021, merkitsi tiedoksi
Eron myöntäminen Sinikka Koivuperälle hyvinvointilautakunnan varajäsenyydestä ja täydennysvaali, pohjaesityksen mukaan, täydennysvaalissa valittiin Anita Elki
Eron myöntäminen Teemu Rönnbergille hyvinvointilautakunnan varajäsenyydestä ja täydennysvaali, pohjaesityksen mukaan, täydennysvaalissa valittiin Riku Mäkelä
Elinvoimalautakunnan varajäsenten muutos toimikaudelle 1.8.2021-31.5.2025, pohjaesityksen mukaan

 

Takaisin listaukseen