Ajankohtaista

Päätöksenteko, Talous, Talousarvio, Valtuusto

Valtuusto hyväksyi talousarvion 2022 maltillisin muutoksin – ei veronkorotuksia

17.11.2021

Nurmijärven kunnanvaltuusto hyväksyi 17.11.2021 ensi vuoden talousarvion ja vuosien 2022-2024 taloussuunnitelman vähäisin muutoksin. Valtuusto päätti pitää kunnallisverot ennallaan, ja tulevan soteuudistuksen vuoksi kunnallisveroprosentit pysyvät samalla tasolla myös vuonna 2023. Lisäksi valtuusto muun muassa päätti palauttaa Rajamäen kampus -hankkeen valmisteluun.

Kunnanvaltuuston talousarviokokous järjestettiin Nurmijärven valtuustosalissa 17.11.2021. Kokous alkoi hiljaisella hetkellä edesmenneen kunnanvaltuutettu Minnamari Siitosen muistolle.

”Minni oli sosiaalinen ja empaattinen ihminen, joka uskoi yhteistyön voimaan. Jäämme kaipaamaan häntä”, kunnanvaltuuston puheenjohtaja Kallepekka Toivonen sanoo.

Kokouksen merkittävimmät päätökset koskivat ensi vuoden 2022 budjettia ja verotusta, joista päätetään talousarvion yhteydessä. Valtuusto pidättäytyi merkittävistä talousarviolisäyksistä.

”Tämä oli ensimmäinen talousarviokokous uuden valtuuston kanssa. Kokous sujui hyvin ja hyvässä hengessä. Olemme perehdyttäneet uusia valtuutettuja enemmän kuin aiempina vuosina, ja uskon, että se näkyi kokouksen kulussa”, Toivonen sanoo. ”Valtuuston kokous sujui jouhevasti, sillä muutosehdotukset oli valmisteltu etukäteen ja niitä käsiteltiin ryhmissä. Tämä nopeutti kokousta ja paransi mielestäni myös päätösten laatua”, Toivonen kertoo.

Määrärahalisäykset olivat valtuuston puheenjohtajan näkökulmasta maltillisia – hyvään nurmijärveläiseen tapaan.

”Tänään tehdyt määrärahalisäykset olivat varsin maltillisia ja pitkien keskustelujen lopputulema. On Nurmijärven tulevaisuuden kannalta olennaista, että saamme kunnan velkaantumiskierrettä hallintaan ja teemme kestävää kasvua tukevia ratkaisuja”, Kallepekka Toivonen sanoo.

Hyväksyttyjen muutosesitysten yhteisvaikutus kunnan toimintakatteeseen vuonna 2022 on 75 000 euroa, vuonna 2023 75 000 euroa ja vuonna 2024 25 000 euroa. Hyväksyttyjen muutosehdotusten yhteisvaikutus investointimenoihin on 100 000 euroa vuodelle 2022. Päätetyt muutokset käyttötalouteen ja investointitaloisteen voidaan kattaa kunnan kassavaroista.

Kokouksen esityslista on luettavissa täällä.
Katso kunnanvaltuuston videotallenne tästä:

Valtuusto hyväksyi talousarvion vuodelle 2021

Lue lisää: Nurmijärven kunnan talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2022-2024
Lue lisää: Kunnan tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2022

Valtuusto hyväksyi talousarvion ja suunnitelman vuosille 2021-2024 muutoksin. Kunnanhallituksen puheenjohtaja ja valtuustoryhmät jakoivat kokouksessa pitämissään puheenvuoroissa huolen kunnan taloustilanteesta ja epävarmuustekijöistä. Useissa puheenvuoroissa katsottiin kuitenkin tulevaisuuteen ja puheissa tunnistettiin Nurmijärven vahvuudet kuntakentässä.

Valtuusto päättää talousarviossaan kunnan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämistä määrärahoista ja tuloarvioista sekä strategiaa toteuttavista vuositavoitteista. Talousarvio ja -suunnitelma 2021-2024 on valmisteltu kunnanhallituksen antaman talousarviokehyksen pohjalta. Kehyksessä huomioitiin NUUKA-toimenpidesuunnitelman käyttötaloutta koskevat sopeutukset.

Palvelutuotannon nettomenot ovat vuonna 2022 230,5 milj. euroa, joka on noin 5,3 milj. euroa enemmän vuoden 2020 tilinpäätökseen verrattuna.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen budjetti vuodelle 2022 on 136,5 milj. euroa. Tämä on noin 7,0 milj. euroa enemmän vuoden 2020 tilinpäätökseen nähden sekä 3,5 milj. euroa enemmän vuoden 2021 tilinpäätösennusteeseen (Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2021) nähden.

Korona-pandemian vaikutus kunnan verotuloihin on ollut arvioutua vähäisempi. Verotuloja arvioidaan kertyvän vuonna 2022 yhteensä 215,9 milj. euroa, joka on 8,2 milj. euroa enemmän kuluvan vuoden tilinpäätösennusteeseen nähden. Verotulojen suotuisan kehityksen ennakoidaan jatkuvan vuoteen 2024 saakka. Verotulojen, valtionosuuksien ja rahoitustulojen ja -menojen jälkeen vuoden 2022 vuosikatteeksi muodostuu 29,9 milj. euroa. Vuosikate asettuu vuonna 2023 34,6 ja vuonna 2024 27,3 miljoonaan euroon.

Merkittävien investointien myötä poistojen arvioidaan nousevan 23,3 miljoonasta 26,4 miljoonaan euroon aikavälillä 2022-2024. Pitkällä aikavälillä kunnan tulee huolehtia vuosikatteen riittävästä vahvuudesta poistojen kasvaessa, että talous säilyisi tasapainossa myös tuloslaskelmatasolla (ns. kirjanpidollinen tasapaino).

Taloussuunnitelmassa kunnan bruttoinvestointitaso vuonna 2022 on 49,4 milj. euroa, vuonna 2023 35,1 milj. euroa ja vuonna 2024 53,9 milj. euroa. Rahoitusosuuksia investointeihin on arvioitu taloussuunnitelmakaudella kertyvän yhteensä 1,9 milj. euroa.

Kunnan taloudelliset lähtökohdat tulevalle suunnitelmakaudelle ovat edelleen haastavat. Kunnan tilikaudet toteutuivat vuosina 2018 ja 2019 voimakkaan alijäämäisinä. Vuonna 2020 tulos nousi plussalle valtion koronatuista johtuen. Kuluvan vuoden positiivista tilinpäätösennustetta selittää puolestaan poikkeuksellisen korkeat maan myynnin luovutusvoitot. Kunnan palvelutuotannon menot ovat nousseet merkittävästi edellisten vuosien aikana ja kehitys mukailee yleistä kuntatalouden kehityssuuntaa. Samalla kuitenkin verotulojen kehitys on ollut verkkaista ja varsinkin korona synnytti varjon verotulojen kehityksen ylle. Kunnan käyttötalousmenojen kasvu on ollut aikavälillä 2018-2020 17,8 milj. euroa, kun samalla aikavälillä verotulot ilman koronatukia sekä veronkorotukset huomioiden ovat kasvaneet 14,6 milj. euroa.

Käyttötalousmenojen kasvu on kohdentunut erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä sivistys- ja hyvinvointipalveluihin. Menojen kasvun taustalla on vaikuttanut palvelutarpeiden kasvu, palvelutuotannon yleinen yksikkökustannusten nousu, yleissitovien palkantarkistusten aiheuttama henkilöstökulujen nousu sekä toimitilakustannusten kasvu.

Kunnan lainakanta on lähes kolminkertaistunut suhteellisen lyhyessä ajassa. Tilikausien 2011-2020 aikana se on kasvanut 75,6 milj. eurosta 206,7 milj. euroon. Vuoden 2021 tilinpäätösennusteessa lainakannan arvioidaan asettuvan 219,7 milj. euron tasoon. Arvioitu nettolainakannan muutos vuonna 2022 on 14,5 milj. euroa, jolloin kunnan lainakanta nousisi yhteensä noin 234,2 milj. euroon. Suurista investoinneista johtuen kunnan velkaantuminen tulee jatkumaan pitkään voimakkaana, joskin velkaantuminen poikkeuksellisesti hidastuu vuonna 2023. Vuoden 2024 loppuun mennessä kunnan lainakannan arvioidaan nousevan 246,6 milj. euroon. Nurmijärven kunnan talouden alavireinen sointu jatkuu siis vuosikymmenen loppuun saakka.

Muutokset strategisiin tavoitteisiin vuodelle 2022

Talousarviossa on määritetty strategiset mittarit ja sitovia strategisia tavoitteita tulevalle vuodelle. Valtuuston kokouksen yhteydessä tehtiin yhteensä kuusi muutosta kunnan sitoviin tavoitteisiin.

SDP:n valtuustoryhmä esitti neljää muutosta kunnan sitoviin tavoitteisiin. Ensimmäisessä muutosesityksessä esitettiin kuntaan toimintamallia ja toimeenpanosuunnitelmaa, joilla kehitetään ja uudistettaisiin työllisyyspalveluita. Tämä vähentäisi työmarkkinatuen kuntaosuuden maksuja. Toimintamallissa varauduttaisiin työllisyyspalveluiden siirtymiseen kuntien tehtäväksi. Mittariksi esitettiin, että toimintamalli valmistuisi syksyyn 2022 mennessä. Valtuusto hyväksyi muutosesityksen yksimielisesti.

Toisena muutoksena sitoviin tavoitteisiin SDP:n valtuustoryhmä esitti lisäystä, että kunta laatii ensi vuonna toimintaohjelman, joka yhdistää ikääntyvien asukkaiden asumisen, palveluiden ja yhteisöllisyyden ratkaisuja eri kumppaneiden kanssa. Mittariksi ehdotettiin, että toimintaohjelma ja toimeenpanosuunnitelma valmistuvat 2022 loppuun mennessä. Valtuusto hyväksyi muutosesityksen yksimielisesti.

Kolmantena muutosesityksenä sitoviin tavoitteisiin SDP:n valtuustoryhmä esitti lisäystä, että kunnassa valmisteltaisiin ikäihmisille olohuonetyyppistä toimintamallia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Mittariksi ehdotettiin, että toimintaohjelma ja toimeenpanosuunnitelma valmistuvat 2022 loppuun mennessä. Valtuusto hyväksyi muutosesityksen yksimielisesti.

Neljäntenä muutosesityksenä SDP:n valtuustoryhmä esitti lisäystä, että kunnassa valmistellaan osallistavan budjetoinnin uudistettu toimintamalli, joka sisältäisi toimia, joilla vahvistetaan kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia kunnan talouteen. Mittariksi ehdotettiin, että toimintaohjelma ja toimeenpanosuunnitelma valmistuvat 2022 loppuun mennessä. Valtuusto hyväksyi muutosesityksen yksimielisesti.

Viidentenä muutosesityksenä sitoviin tavoitteisiin keskustan valtuustoryhmä esitti, että kunnassa laaditaan suunnitelma ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä liittyen huonoihin ravintotottumuksiin, vähäiseen liikuntaan, tupakointiin ja päihteiden väärinkäyttöön. Suunnitelma laadittaisiin yhteistyössä hyvinvointialueen, kuntien ja vapaaehtoisjärjestöjen kanssa. Kohderyhmänä olisi työikäiset ja ikäihmiset. Mittariksi ehdotettiin suunnitelman laatimista. Valtuusto hyväksyi muutosesityksen yksimielisesti.

Muutosesitykset kunnan käyttötalouteen vuodelle 2022

Valtuuston kokouksessa tehtiin yhteensä viisi muutosesitystä vuoden 2022 kunnan käyttötalouteen ja yksi muutosesitys investointiosaan.

Janne Taipale (kok.) ja muut allekirjoittaneet esittivät, että määrärahoja vartiointikuluihin lisätään talousarviovuodelle ja suunnitelmavuosille 25 000 per vuosi. Näin ollen määräraha vartiointikuluihin nousisi 50 000 euroon per vuosi. Määräraha käytettäisiin piirivartioinnin lisäämiseen. Kunnanvaltuusto hyväksyi muutosesityksen yksimielisesti.

Jouni Maijala (PS) ja Maiju Tapiolinna (PS) esittivät muutosesityksessään, että talousarviovuodelle ja taloussuunnitelmavuosille varattaisiin määrärahaa 7500 euroa per vuosi, joka käytettäisiin luottamushenkilöiden sähköpostien lisenssien hankkimiseen.  Kunnanvaltuusto ei ollut yksimielinen muutosesityksestä. Kunnanvaltuusto hylkäsi muutosesityksen äänin (35 jaa – ei 14 – tyhjiä 2).

Mira Lappalainen (PS) esitti yhden rehtoriviran palautusta. Määrärahan lisäyksen vaikutus on 65 000 euroa talousarviovuodelle 2022. Kunnanvaltuusto ei ollut yksimielinen muutosesityksestä. Kunnanvaltuusto hylkäsi muutosesityksen äänin (29 jaa – ei 22). Virpi Korhonen (kesk.) teki asiaan liittyen ponsiesityksen, että sivistyslautakunta tuo hallinnollisiin yhdistämisiin liittyvän mahdollisen lisämäärärahaesityksen vuoden 2022 ensimmäisen osavuosikatsauksen yhteydessä. Kunnanvaltuusto hyväksyi ponsiesityksen yksimielisesti.

Jaana Diakite (kok.) ja muut allekirjoittaneet tekivät muutosesityksen, että Klaukkalantien hoitoon varattaisiin 50 000 euroa per vuosi vuosille 2022-2023. Kunnanvaltuusto ei ollut yksimielinen muutosesityksestä. Kunnanvaltuusto hyväksyi muutosesityksen äänin (5 jaa – ei 46).
Toisena muutosesityksenä Klaukkalantiehen liittyen esitettiin kunnan investointiosaan muutosta, että Klaukkalantien kohennuksen suunnitteluun ja ensimmäiseen toteutusvaiheeseen varattaisiin talousarviovuodelle 100 000 euroa. Kunnanvaltuusto ei ollut yksimielinen muutosesityksestä. Kunnanvaltuusto hyväksyi muutosesityksen äänin (16 jaa – ei 35).

Perussuomalaisten valtuustoryhmä teki seuraavan ponsiesityksen konsernipalvelujen osuuteen: ”Kaavoituksessa otetaan huomioon kasvava ikäihmisten osuus kunnan väestössä ja asian vaatimat toimenpiteet tehdään kiinteässä yhteistyössä tulevan hyvinvointialueen kanssa”. Kunnanvaltuusto hyväksyi ponsiesityksen yksimielisesti.

Matti Putkonen (PS) teki muutosesityksen, että jäähalli ja lämmitettävä tekonurmi annettaisiin alle 20-vuotiaille maksutta käyttöön. Muutosesityksessä esitettiin myös, ettei muutoksella olisi vaikutusta seurojen toiminta-avustusten määrään. Kunnanvaltuusto ei ollut yksimielinen muutosesityksestä. Kunnanvaltuusto hylkäsi muutosesityksen äänin (42 jaa – ei 7 – tyhjiä 2).

Veroprosentit säilyvät ennallaan vuosina 2022 ja 2023

Valtuusto päätti pitää kunnan veroprosentit ennallaan vuonna 2022. Näin ollen tuloveroprosentti säilyy 19,75 prosentissa, kiinteistöveroprosentti on 1,18 prosentissa, vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,48 prosentissa, yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti 0,00 prosentissa, muiden asuinrakennusten veroprosentti 1,18 prosentissa ja rakentamattomien rakennuspaikkojen veroprosentti 4,30 prosentissa.

Matti Putkonen (PS) teki muutosesityksen, että haja-asutusalueen kiinteistövero laskettaisiin vuodelle 2022 0,93 prosenttiin, vakituisten asuntojen veroprosentti 0,41 prosenttiin ja muiden asuinrakennusten veroprosentti 0,93 prosenttiin. Valtuustossa keskusteltiin siitä, onko muutosesitys lainvastainen tai tasa-arvoinen. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja totesi, ettei valtuusto voi ottaa muutosesitystä käsittelyyn, jolloin muutosesityksestä ei äänestetty ja kunnanvaltuusto hyväksyi veroprosentit pohjaesityksen mukaisesti.

Tulevan soteuudistuksen vuoksi kunnallisveroprosentit pysyvät samalla tasolla myös vuonna 2023.

Rajamäen kampus palautettiin valmisteluun

Lue lisää: Periaatepäätöksen tekeminen Rajamäen kampus -hankkeen investoinnin toteutusmuodosta

Valtuusto päätti perussuomalaisten valtuustoryhmän muutosesityksen jälkeen palauttaa Rajamäen kampuksen toteutusmuodon uudelleen valmisteluun. Pohjaesityksessä esitettiin, että investoinnin toteutusmuodoksi olisi valittu elinkaarimalli ja hankkeen kokonaistavoitehinnaksi oltaisiin asetettu 30 miljoonan euroa.

Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten valinta 1.8.2021-31.5.2025

Kiinteistötoimitusten uskotuksi mieheksi nimetty Asko Kinnunen (kd) ei ole ikänsä puolesta kelpoinen toimimaan kiinteistötoimitusten uskottuna miehenä. Asko Kinnusen tilalle valitaan Erkki Mäkäräisen (kd.) uskotuksi mieheksi.

Luoma valtuustoon, Aura hyvinvointilautakuntaan

Valtuusto nimesi edesmenneen Minnamari Siitosen tilalle valtuustoon Maria Luoman (SDP). Hyvinvointilautakuntaan Siitosen tilalle valittiin Tommi Aura (SDP).

Eron myöntäminen Niina Brofeltille

Valtuusto myönsi Niina Brofeltille (PS) eron luottamustehtävistä ja nimesi hänen tilalleen asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan varsinaiseksi jäseneksi Elina Viitalan (PS) ja varajäseneksi Marina Virkusen (PS) jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Eron myöntäminen Monis Amjadille

Valtuusto myönsi Monis Amjadille (vihr.) eron luottamushenkilötehtävistä. Amjadin tilalle asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan varajäseneksi valittiin Jarmo Hannula (vihr.)

Käsittelyssä kolme valtuustoaloitetta

Lue lisää:Vastaus valtuustoaloitteeseen Nurmijärven kunnan koronaexit-tiekartasta
Lue lisää: Vastaus valtuustoaloitteeseen etätyön hyödyntämisestä kunnan rekrytoinnissa
Lue lisää: Vastaus valtuustoaloitteeseen Ketunkallion tien reunan muuttamiseksi parkkipaikoiksi

Valtuusto käsitteli kokouksessaan kolme valtuustoaloitetta. Ensimmäinen koski aloitetta Nurmijärven kunnan koronaexit-tiekartasta. Valtuusto hyväksyi koronapandemian toipumissuunnitelman ja totesi, että toipumissuunnitelman toimenpiteiden määrärahat päätetään talousarviokäsittelyn yhteydessä. Valtuustoaloite todettiin loppuun käsitellyksi.

Toisena valtuustoaloitteena valtuusto käsitteli aloitetta etätyön hyödyntämisestä kunnan rekrytoinnissa. Valtuusto hyväksyi edellä annetun vastauksen valtuustoaloitteeseen sekä anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja valtuustoaloite todetaan loppuun käsitellyksi.

Kolmantena valtuustoaloitteena käsiteltiin Ketunkallion tienreunan muuttamista parkkipaikoiksi. Valtuusto päätti lisätä kunnan vastaukseen maininnan siitä, että selvitykset asiaan liittyen toteutetaan vuoden 2022 aikana. Tämän jälkeen valtuusto hyväksyi edellä annetun vastauksen valtuustoaloitteeseen ja totesi ettei aloite anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja valtuustoaloite todettiin loppuun käsitellyksi.

Uudet valtuustoaloitteet

Valtuuston kokouksessa jätettiin kaksi valtuustoaloitetta.

SDP:n valtuustoryhmä ehdottaa valtuustoaloitteessaan, että kunta laatii perheitä koskevan kokonaisvaltaisen selvityksen Nurmijärvellä asuvien lasten, nuorten ja perheiden tilanteesta, toiveista ja tarpeista. Aloitteessa nähdään, että selvitys mahdollistaisi kehityksen ja tilanteen analysoinnin ja tiedon pohjalta tarpeellisten kehitysehdotusten tekemisen.

Matti Putkonen (PS) teki valtuustoaloitteen Valkjärventien kevyen liikenteen väylän kehittämisestä.

Muut päätökset

Valtuusto hyväksyi osavuosikatsauksen ja talousarviomuutokset 2021

Lue lisääNurmijärven kuntakonsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2021 ja talousarviomuutokset

Valtuusto hyväksyi osavuosikatsauksen 1.1.-30.9.2021 ja talousarviomuutokset pohjaesityksen mukaisesti.

Kunnanhallituksen ja valtuuston kokousajat 2022

Lue lisää: Kunnanhallituksen ja valtuuston kokousajat vuodelle 2022

Valtuusto hyväksyi hallituksen ja valtuuston kokousajat vuodelle 2022 pohjaesityksen mukaisesti.

Sidonnaisuusilmoitukset valtuustokaudelle 2021-2025

Lue lisää: Sidonnaisuusilmoitukset valtuustokaudella 2021-2025

Valtuusto merkitsi sidonnaisuusilmoitukset valtuustokaudelle 2021-2025 tiedoksi.

 

Kiitos Ville – Kunnan strategia- ja talousjohtaja siirtyy Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen talouden valmistelujohtajaksi

 

Valtuustokokouksen lopuksi puheenjohtaja esitti kiitospuheen kunnan strategia- ja talousjohtaja Ville Rajahalmeelle, joka siirtyy Nurmijärven kunnan palveluksesta Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen talouden valmistelujohtajaksi. Myös Nurmijärven kunnan viranhaltijat kiittävät Ville Rajahalmetta ansiokkaasta työstä nurmijärveläisten hyvinvoinnin ja kunnan talousjohtamisen kehittämisen eteen ja toivottavat Villelle onnea tuleviin haasteisiin.

Strategia- ja talousjohtaja Ville Rajahalme piti jäähyväispuheen valtuustolle.

 

Esityslista 17.11.2021

Nurmijärven kunnan talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2022-2024, hyväksyttiin muutoksin
Kunnan tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2022, pohjaesityksen mukaisesti

Nurmijärven kuntakonsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2021 ja talousarviomuutokset, pohjaesityksen mukaisesti
Periaatepäätöksen tekeminen Rajamäen kampus -hankkeen investoinnin toteutusmuodosta, palautettiin valmisteluun
Vastaus valtuustoaloitteeseen Nurmijärven kunnan koronaexit-tiekartasta, hyväksyttiin pohjaesityksen mukaan
Vastaus valtuustoaloitteeseen etätyön hyödyntämisestä kunnan rekrytoinnissa, hyväksyttiin pohjaesityksen mukaan
Vastaus valtuustoaloitteeseen Ketunkallion tien reunan muuttamiseksi parkkipaikoiksi, hyväksyttiin tekstikorjauksella
Eron myöntäminen Minnamari Siitoselle luottamustehtävistä ja täydennysvaali, ero myönnetty, vaali suoritettiin
Eron myöntäminen Niina Brofeltille luottamustehtävästä ja täydennysvaali, ero myönnetty, vaali suoritettiin

Eron myöntäminen Monis Amjadille luottamustehtävästä ja täydennysvaali, ero myönnetty, vaali suoritettiin
Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten valinta toimikaudelle 1.8.2021-31.5.2025, pohjaesityksen mukaan

Kunnanhallituksen ja valtuuston kokousajat vuodelle 2022, pohjaesityksen mukaan

Sidonnaisuusilmoitukset valtuustokaudella 2021-2025, merkittiin tiedoksi

 

Takaisin listaukseen