Ajankohtaista

Kuntastrategia, Päätöksenteko, strategia, Valtuusto

Valtuusto hyväksyi strategian – Nurmijärven visioksi paremman arjen ilmiö

23.3.2022

Valtuustotiedote 23.3.2022

Nurmijärven kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 23.3.2022 kuntastrategian vuosille 2022–2030. Nurmijärven visioksi asetettiin Nurmijärvi – paremman arjen ilmiö. Lisäksi valtuusto valitsi Nurmijärven kunnan tekniseksi johtajaksi Juha Oksasen. Kokouksessa käsiteltiin myös lasten ja nuorten osallistamista sekä kesätyötakuuta. Kokouksessa myönnettiin tasavallan presidentin kunniamerkit ansioituneille kunnan päättäjille ja kunnan työntekijöille. Tutustu kokouksen esityslistaan täällä. Kokouksen videotallenteen voi alta:

 


”Strategiatyö on ollut pitkä prosessi ja siihen osallistaminen on ollut laajaa. Prosessi on edennyt loogisesti ja työtä on viilattu matkan aikana paremmaksi. Strategian valmistelua on johdettu hyvin, mikä näkyi siinä, että strategia hyväksyttiin valtuustossa tänään varsin pienillä muutoksilla”, kunnanvaltuuston puheenjohtaja Kallepekka Toivonen toteaa. ”Olen erityisen iloinen siitä, että puurakentaminen tuotiin vahvemmin esille strategiassa. Uskon, että puurakentaminen lähtee vihdoin etenemään kunnassa uuden strategian myötä. Se on ollut pitkään luottamushenkilöiden toivelistalla, mutta käytännössä asiat eivät ole juurikaan edenneet.”

”Haluan kiittää päättäjiä, kuntalaisia, kunnan työntekijöitä ja muita kunnan sidosryhmiä strategiatyöhön osallistumisesta. Strategian jalkauttamisen prosessi on jo lähtökuopissa, ja tarvitsemme selkeät mittarit strategian tueksi”, kertoo Nurmijärven kunnanjohtaja Outi Mäkelä. ”Uskon, että kunnan johtaminen strategian suuntaan on tiedolla johtaminen ja avoin viestintä.”

Visioksi Nurmijärvi – paremman arjen ilmiö

Nurmijärven kunta hyväksyi kuntastrategian vuosille 2022–2030 (Nurmijärvi – paremman arjen ilmiö, Kuntastrategia 2022-2030).  Kuntastrategiassa Nurmijärven toimintaperiaatteiksi listattiin asukas- ja asiakaslähtöisyys, vastuullisuus ja rohkeus. Kunnan visioksi asetettiin Nurmijärvi – paremman arjen ilmiö.

Visiota tavoitellaan kolmella teemakokonaisuudella: Hyvinvoiva Nurmijärvi, Turvallisen ja monipuolisen asumisen Nurmijärvi ja Elinvoimaisten elinkeinojen Nurmijärvi. Näitä toteutetaan puolestaan kuudella painopisteellä. Hyvinvoivaa Nurmijärveä toteutetaan panostamalla vaikuttaviin ja oikea-aikaisiin peruspalveluihin sekä toimimalla eri yhteisöjen aktivoijana ja erilaisen toiminnan mahdollistajana. Turvallisen ja monipuolisen asumisen Nurmijärveä toteutetaan huolehtimalla asuinympäristöjen kehittämisestä ja tavoittelemalla hallittua väestönkasvua. Elinvoimaisten elinkeinojen Nurmijärveä puolestaan edistetään kasvattamalla työpaikkaomavaraisuutta ja edistämällä matkailun kehittymistä. Kuntastrategian sisältöihin voi tutustua tarkemmin täällä.

Kunnanvaltuusto kävi kuntastrategiasta monipuolisen keskustelun. Valtuustoryhmät olivat pääsääntöisesti tyytyväisiä kuntastrategian pohjaesitykseen sekä kuntastrategiatyöhön. Keskustelun yhteydessä tehtiin kuitenkin muutosesityksiä strategiaan. Keskustan valtuustoryhmä esitti, että strategiaan tehtäisiin muutos, että strategian muotoilu ”Mahdollistamme puurakentamista” muutettaisiin muotoon: ”Edistämme puurakentamista ja rakentamisen kestävyyttä” ja teemaa toteuttaviin ohjelmiin ja suunnitelmiin lisättäisiin ”Puurakentamisen toimenpidesuunnitelma.” Muutosesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Perussuomalaisten valtuustoryhmä teki muutosesityksen, että lause ”tavoittelemme keskimäärin 1,5 prosentin väestönkasvua” muotoon ”tavoittelemme hallittua väestönkasvua”. Valtuusto ei ollut yksimielinen ja äänesti asiasta. Valtuusto päätti hylätä muutosesityksen äänin 28 jaa – 23 ei.

SDP:n valtuustoryhmä teki päätökseen liitettäväksi ponsiesityksen, ”jotta pystymme huolehtimaan asukkaiden ja kiinteistönomistajien kanssa eri asuinalueiden siisteydestä ja turvallisuudesta, tarvitaan taajamakeskustojen ympäristöjen parantamissuunnitelmat ja niiden toimeenpano aloitettaisiin Klaukkalan keskusta-alueelta”. Valtuusto hyväksyi yksimielisesti ponsiesityksen.

Strategiatyö eteni Me tehdään Nurmijärvi -hengessä

Nurmijärven kuntastrategian päivitystyö käynnistettiin kevättalvella 2021. Strategiatyö vaiheistettiin kolmeen osaan siten, että ensimmäinen vaihe käsitti tilannekuvan luomisen, toinen vaihe strategisten suuntien määrittelyn visiointityön ja toimintaperiaatteiden hahmottelun kautta sekä kolmas vaihe visiota toteuttavien strategisten painopistealueiden työstön. Valtuuston 23.3. päätösten myötä nämä kaikki osa-alueet on saatettu valmiiksi.

Tilannekuvan muodostamiseksi toteutettiin kyselyt menneestä strategiakaudesta valtuutetuille, tulosaluepäälliköille ja kunnanjohtajan johtoryhmälle. Kesän 2021 aikana toteutettiin lisäksi laaja Verkkoaivoriihikysely kunnan vahvuuksien ja kehittämiskohteiden kartoittamiseksi.  Kunnan asiantuntijat laativat tiivistetyn tilannekuva-analyysin kunnan toiminnan eri teemoista mm. palveluista, elinkeinoista, väestökehityksestä, taloudesta, hyvinvoinnista sekä maankäytön, asumisen ja liikenteen kokonaisuudesta.

Syksyllä 2021 työstettiin valtuuston lokakuussa 2021 pidetyn strategiaseminaarin sekä muun osallistamis- ja valmisteluaineiston pohjalta pohjaesitys kuntastrategian visiosta, toimintaperiaatteista (=arvoista) ja strategiatyölle asetettavista tavoitteista. Pohjaesitykseen hahmoteltiin myös alustavat strategian teemakokonaisuudet.

Nurmijärven kunnan lautakunnat antoivat kommenttinsa ensimmäisen vaiheen pohjaesityksestä 19.10.–4.11. välisenä aikana. Myös kunnan eri sidosryhmät kommentoivat pohjaesitystä verkkokyselyn kautta lokakuun lopussa. Lautakuntien kommentit ja sidosryhmäkyselyn tulokset esiteltiin valtuuston toisessa strategiaseminaarissa 8.11.2021. Seminaarissa valtuusto työsti eteenpäin strategian visiota, toimintaperiaatteita ja strategiatyölle asetettavia tavoitteita. Elinvoimalautakunta on kommentoinut strategiaesityksen lopullista versiota kokouksessaan 25.11.2021. Valtuusto hyväksyi 15.12.2021 strategian vision ja toimintaperiaatteet ja samalla valtuusto päätti, että niitä voidaan tarvittaessa vielä täsmentää jatkovalmistelussa, kun strategian painopistealueet sisältöineen on määritelty.

Loppuvuodesta 2021 aloitettiin visiota toteuttavien strategisten teemakokonaisuuksien työstäminen. Teemakokonaisuuksia ja näiden painopisteitä valmisteltiin kevään 2022 aikana valtuuston kahdessa strategiaseminaarissa 19.1.2022 ja 9.2.2022. Lautakuntien ja vaikuttajatoimielinten yhteinen kommentointilaisuus strategiasta pidettiin 16.2.2022. Lopullisesta pohjaesityksestä pyydettiin vielä valtuustoryhmien kommentit 28.2.–4.3. välisenä aikana ja elinvoimalautakunta antoi kommenttinsa pohjaesityksestä kokouksessaan 3.3.2022.

Kunnan eri sidosryhmät kommentoivat strategian painopisteitä kahdessa eri sidosryhmäkyselyssä kevään 2022 aikana. Avoimiin kyselyihin pyydettiin vastauksia kuntalaisilta, kunnan henkilöstöltä, elinkeinoelämän edustajilta, järjestökentältä sekä kunnan vaikuttajatoimielimiltä. Ensimmäinen kysely alustavista painopisteistä toteutettiin verkkokyselynä 13.-23.1.2022 ja toinen sidosryhmäkysely tarkennetuista painopisteistä toteutettiin 17.-25.2.2022.

Osallistamis- ja valmisteluaineiston pohjalta laadittiin esitys kuntastrategiaksi vuosille 2022–2030.

Strategiatyöhön voi tutustua tarkemmin kunnan kotisivuilla.

Uudeksi tekniseksi johtajaksi Juha Oksanen

Nurmijärven kunnan teknisen johtajan paikka vapautuu Jouko Lehtosen jäädessä eläkkeelle kesäkuun 2022 alussa. Kunnanvaltuusto valitsi äänestyksen jälkeen Nurmijärven kunnan tekniseksi johtajaksi rakennusinsinööri YAMK Juha Oksasen. Virkavaali on ehdollinen, kunnes valittu on kirjallisesti ilmoittanut ottavansa viran vastaan ja on toimittanut hyväksyttävän todistuksen terveydentilastaan. Valinnassa sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Kunnanhallitus päätti teknisen johtajan viran haettavaksi julistamisesta 20.12.2021. Tehtävää haki 14 henkilöä, joista yksi peruutti hakemuksensa. Kunnanhallituksen nimeämä valintaryhmä kutsui haastatteluihin viisi hakijaa ja sen jälkeen edelleen soveltuvuusarviointeihin kaksi hakijaa. Valintaryhmä esitti kunnanhallitukselle Juha Oksasen valintaa, ja kunnanhallitus päätti 7.3.2022 esittää Oksasen valintaa kunnanvaltuustolle.

Valtuustossa käytiin valinnasta vilkas keskustelu. Matti Putkonen (ps) esitti, että tekniseksi johtajaksi valittaisiin Oksasen sijasta Ville Könönen, joka oli toinen soveltuvuusarviointeihin kutsuttu hakija. Muutosesitystä kannatettiin, ja valtuusto järjesti suljetun lippuäänestyksen teknisen johtajan valinnasta. Äänestyksessä ehdolla olivat kaikki teknisen johtajan paikkaa hakeneet (pois lukien hakemuksen peruuttanut). Kunnanvaltuusto valitsi tekniseksi johtajaksi Juha Oksasen. Äänet jakautuivat seuraavasti: 30 ääntä Juha Oksaselle – 15 ääntä Ville Könöselle – 6 hylättyä ääntä.

”Toivotan Juhan lämpimästi tervetulleeksi takaisin kuntaan. On kaikkien etu, että saamme uudeksi tekniseksi johtajaksi henkilön, joka tuntee Nurmijärven ja valtaosan kunnan työntekijöistä ja luottamushenkilöistä jo ennestään”, kunnanvaltuuston puheenjohtaja Kallepekka Toivonen sanoo.

Tasavallan presidentin kunniamerkit ansioituneille

Valtuuston kokous alkoi juhlavissa merkeissä, kun Nurmijärven kunnanvaltuuston puheenjohtaja Kallepekka Toivonen luovutti tasavallan presidentin puolesta itsenäisyyspäivän kunniamerkit ansioituneille kunnan päättäjille sekä kunnan työntekijöille.

Kunniamerkit saivat seuraavat henkilöt:

Kirsi Lompolo, Suomen Leijonan ansioristi

Leni Pispala, Suomen Leijonan ansioristi

Tero Keitaanniemi, Suomen Leijonan ansioristi

Tarja Salonen, Suomen Leijonan ritarimerkki

Pia Korteniemi, Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali kultaristein

Sami Virtanen, Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali kultaristein

Jerry Latva, Suomen valkoisen ruusun I luokan mitali

 

”On hienoa, että Nurmijärvellä on näin ansioituneita ja pitkään luottamustehtävissä sekä talossa olleita henkilöitä – ja heidät näin huomioidaan tasavallan presidentin taholta. Lämpimät onnittelut kunniamerkin saaneille!”, kunnanvaltuuston puheenjohtaja Kallepekka Toivonen sanoo.

 

Vastaus aloitteeseen lasten ja nuorten osallistamisesta

Valtuusto käsitteli Virpi Räty ja Tarleena Takalo-Eskolan (kok.) valtuustoaloitetta nurmijärveläisten lasten ja nuorten osallistamisesta ympäristötalkoisiin ja NUUKA-ohjelmaan ja aloitteeseen laadittua vastausta. Sivistys- ja hyvinvointitoimialan kattavassa vastauksessa avattiin valtuustolle osallistamista edellä mainittuihin teemoihin. Toimialojen näkemyksen mukaan päiväkodeissa ja kouluissa annettava ekologisesti ja taloudellisesti kestävään elämäntapaan ohjaava opetus on opetussuunnitelmien mukaista ja oppilaiden/opiskelijoiden ikä ja kehitystaso huomioiden riittävällä tasolla.

Valtuusto hyväksyi vastauksen valtuustoaloitteeseen sekä totesi, ettei valtuustoaloite anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja valtuustoaloite todetaan loppuun käsitellyksi.

Valtuusto kävi monipuolisen keskustelun aloitteesta. Keskustelun yhteydessä tehtiin ponsiesitys, jonka mukaan nurmijärveläiset lapset ja nuoret otetaan konkreettisesti mukaan ideoimaan ja toteuttamaan NUUKA-ohjelman ja ympäristökasvatuksen toteuttamisesta kunnassamme. Valtuusto ei ollut yksimielinen ponsiesityksen hyväksymisestä. Äänestyksen jälkeen (4 jaa – 47 ei) valtuusto ei hyväksynyt esitettyä ponsiesitystä.

Vastaus aloitteeseen nuorten kesätyötakuusta

Valtuusto käsitteli Harri Lepolahden (sd.) valtuustoaloitetta nuorten kesätyötakuusta ja siihen laadittua vastausta. Aloitteessa esitettiin, että kunta selvittäisi mahdollisuuden uudistaa nuorten kesätyöllistämistä kesätyötakuun toteuttamiseksi.

Vastauksessa todetaan, että Nurmijärvellä oli kesätyösetelin jakamisessa ensimmäisten kuntien joukossa. Nykyisessä käytännössä on hyvää se, että nuori joutuu itse hakemaan kesätyöpaikkansa. Se on hyvä oppi tulevaan, aikuisena tapahtuvaan työnhakuun. Nuorten kesätyöllistämistä on mahdollista kehittää uusia kesätyöpaikkoja luomalla ja laajentamalla kesätyösetelin jakoperusteita. Vastauksessa tuodaan myös esille, että kunnan kesätyöpaikkojen määrää ei ole mahdollista kasvattaa, sillä yksiköissä on sen verran kesätyöntekijöitä kuin ne pystyvät kesällä työllistämään.

Mikäli kunnassa halutaan toimia aloitteessa esitetyllä tavalla, niin tulee nuorten kesätyöllistämiseen varattua määrärahaa lisätä. Vastauksessa eritellään erilaisia vaihtoehtoja:

  1. Kaikille alle 19-vuotiaille peruskoulun päättäneille taataan kesätyöpaikka. Rahoitusta tarvitaan n. 850 000 euroa.
  2. Kesätyöpaikka tarjotaan yhdelle ikäluokalle. Rahoitusta tarvitaan 200 000 euroa.
  3. Arvio kesäseteleiden riittävästä määrästä perustuen vuosien kokemukseen. 400 seteliä x 330 euroa = 132 000 euroa.

Valtuusto hyväksyi vastauksen valtuustoaloitteeseen sekä totesi, ettei valtuustoaloite anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja valtuustoaloite todetaan loppuun käsitellyksi. Kesätyöllistämisen määrärahoista vuodelle 2023 kunnassa päätetään talousarviosta päättämisen yhteydessä marraskuussa 2022.

Valtuuston 23.3.2022 päätökset:

Teknisen johtajan viran täyttäminen, äänestyksen jälkeen pohjaesityksen mukaisesti
Vastaus valtuustoaloitteeseen nurmijärveläisten lasten ja nuorten osallistamisesta ympäristötalkoisiin ja NUUKA-ohjelmaan, pohjaesityksen mukaisesti
Vastaus valtuustoaloitteeseen nuorten kesätyötakuusta, pohjaesityksen mukaisesti
Nurmijärven kuntastrategia 2022-2030, pienin muutoksin

Takaisin listaukseen