Ajankohtaista

Kaavoitus, Päätöksenteko, Rakentaminen, Talous, Ukraina, Valtuusto

Ukrainan kansallispäivä esillä valtuuston kokouksessa – Valtuusto hyväksyi Ilvesvuori Pohjoinen II asemakaavan

24.8.2022

Valtuustotiedote 24.8.2022

Nurmijärven kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan Ilvesvuori Pohjoinen II asemakaavan. Hyväksytty asemakaava mahdollistaa loppulaajuudessaan noin 361 000 kerrosneliömetrin laajuisen logistiikkakeskuksen rakentamisen.  Lisäksi valtuusto myönsi Rajamäen Uimahallille omavelkaisen takauksen. Voit katsoa kokouksen videoinnin alta. Kokouksen esityslista on luettavissa kunnan kotisivuilla. 

Kunnanvaltuuston kokouksen 24.8. aluksi kunnanvaltuuston puheenjohtaja Kallepekka Toivonen nosti esille Ukrainan kansallispäivän. Toivonen kiitti valtuuston kokouksen aluksi paikallisia vapaaehtoisia, kunnan toimijoita ja muita yhteistyökumppaneita, jotka ovat omalta osaltaan auttaneet ukrainalaisia Venäjän hyökkäyssodan alettua.

”Miljoonat ukrainalaiset ovat menettäneet kotinsa ja joutuneet pakenemaan. Heistä osa on päätynyt Suomeen ja Nurmijärvelle. Täällä Nurmijärven kunta on omalta osaltaan toiminut yhteistyössä valtion viranomaisten ja järjestöjen kanssa, auttaen ukrainalaisia kotiutumaan parhaalla mahdollisella tavalla. Suuri kiitos kaikille paikallisille vapaaehtoisille, kunnan toimijoille ja yhteistyökumppaneille, jotka olette omalta osaltanne auttaneet ukrainalaisia haastavassa tilanteessa. Olette tehneet suuren ja merkityksellisen työn”, kunnanvaltuuston puheenjohtaja Kallepekka Toivonen sanoi valtuuston kokouksen yhteydessä.

Nurmijärven kunta liputti Ukrainan lipulla 24.8. Lisäksi kansallispäivä oli esillä kunnan viestintäkanavissa.

Ukrainan lippu_kunnanvirasto 24.8.2022

Kunnanjohtaja nosti esille kunnan taloushuolet

”Jättiläismäinen kysymys, jonka eteen tämän syksyn aikana joudumme vakavasti tekemään työtä, on kunnan taloustilanne ja tulevaisuutemme talouden osalta”, kunnanjohtaja Outi Mäkelä sanoo.

Vuoden vaihteessa hyvinvointialueen käynnistymisen myötä kunnan verotuloista menetetään noin kolmannes. Kunnalle jää kuitenkin velkataakka hoidettavaksi. Lisäksi Nurmijärven investointitarpeet ovat lähivuosina sellaiset, että kunnan velka uhkaa tuplaantua. Nurmijärven kunta on kunnanjohtajan mukaan kriisikunta muutaman vuoden sisällä, mikäli tilanteeseen ei saada parannusta.

”Investointeja pitäisi pystyä jaksottamaan ja priorisoimaan. Työ on aloitettava välittömästi, johtuen edellä mainituista rahoitukseen liittyvistä kysymyksistä. Lisäksi palveluiden tuottamisen tapoja ja verkkoa on pystyttävä tarkastelemaan kriittisesti ja rohkeutta pitää löytyä siihen, että tarvittavia päätöksiä tehdään”, Mäkelä sanoo.

Nurmijärven kunnanvaltuusto hyväksyi Ilvesvuori Pohjoinen II asemakaavan

Kunnanvaltuusto hyväksyi 24.8.2022 Ilvesvuori Pohjoisen laaditut vastineet saatuihin lausuntoihin sekä muistutuksiin ja hyväksyi Ilvesvuori Pohjoinen II asemakaavan muutoksen.  Kortteleiden 2700/11 ja 2711/3 tonttijaot hyväksyttiin kaavan yhteydessä. Kunnanvaltuusto on päättänyt 28.4.2021 Ilvesvuori pohjoisen alueelta maa-alueen luovutuksen esisopimuksesta Kesko Oyj:n kanssa. Keskon tavoitteena on sijoittaa alueelle logistiikkakeskus. Alueen pinta-ala on noin 115 hehtaaria ja hyväksytty asemakaava mahdollistaa loppulaajuudessaan noin 361 000 kerrosneliömetrin laajuisen logistiikkakeskuksen. Alue voidaan toteuttaa useassa vaiheessa.

”Hanke on Nurmijärven kunnan kannalta historiallisen merkittävä ja se on edennyt vahvassa yhteistyössä ja hyvässä yhteisymmärryksessä. Olen iloinen siitä, että valtuusto päätti tänään asiasta kunnanhallituksen pohjaesityksen mukaisesti”, kunnanhallituksen puheenjohtaja Petri Vaulamo kertoo.

”Haluan puolestani kiittää Keskoa vahvasta tahtotilasta, jolla hanketta on viety eteenpäin. Kesko on kaikissa yksityiskohdissa osoittanut hienoa yhteistyökykyä ja halua tehdä asiat viimeisen päälle. Uskon, että hanke etenee maaliin suunnitellusti”, kunnanvaltuuston puheenjohtaja Kallepekka Toivonen sanoo.

Asemakaavaehdotus pidettiin nähtävillä 7.4.-9.5.2022. Yleisötilaisuus asemakaavaehdotuksesta järjestettiin Nurmijärvellä 26.4.2022. Kaavaehdotuksesta annettiin 6 lausuntoa ja 4 muistutusta. Saatuihin muistutuksiin ja lausuntoihin on laaditut vastineet on luettavissa kunnan kotisivuilta.

Asemakaavan hyväksymisvaiheeseen on valmistelussa täsmennetty tavoitteita ja ratkaisuja koskien ehdotuksesta saatua palautetta. Hyväksymisvaiheessa mm. tarkennettiin yleismääräystä johtovarauksista, lisättiin katualueita Mt 1311 ja Mt 130 liittymien yhteyteen ja nimettiin ne. Tehdyt muutokset ovat vähäisiä ja luonteeltaan teknisiä tarkistuksia, eivätkä ne edellytä asemakaavan uudelleen nähtävillepanoa.

Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy:n viitesuunnitelman havainnekuva. Toteutus tulee poikkeamaan viitesuunnitelmista. Viitesuunnitelmassa on esitetty yksi mahdollinen toteutus ja kyseessä on lopputilanteen kuva. Hanke toteutetaan vaiheittain.

Kunta myöntää omavelkaisen takauksen Rajamäen Uimahallin pukukaappien lukkojen uusimiseksi

Valtuusto päätti 24.8. myöntää Rajamäen Uimahalli Oy:lle täysimääräisen omavelkaisen takauksen Kuntarahoitukselta hankittavalle enintään 50 000 euron leasingrahoitukselle. Rahoituksella on tarkoitus uusia uimahallin väyläohjattujen pukukaappien lukot. Uimahalliyhtiö on vaihtamassa asiakkuudenhallintajärjestelmää, joka edellyttää lukkojen uusintaa.

Päätös sisältää seuraavat ehdot: lainan limiitti on 50 000 euroa, korko on kuuden kuukauden euribor ja sopimusaika on enintään 84 kuukautta. Valtuusto totesi, että takauksesta peritään vuosittain taattavaan limiittiin sidottu 0,3 prosentin takausprovisio, ja että takaus on voimassa koko sopimuskauden.

Rajamäen Uimahalli Oy on Nurmijärven kunnan tytäryhtiö, josta kunta omistaa 100 %.

Vastaus valtuustoaloitteeseen Valkjärventien kevyenliikenteen väylän kehittämisestä

Kunnanvaltuusto käsitteli Matti Putkosen (ps) valtuustoaloitetta Valkjärventien kevyenliikenteen väylän kehittämisestä. Laaditussa vastauksessa tuodaan mm. esille, että Valkjärventie on valtion maantie, jonka parantamisesta ja kunnossapidosta vastaa Uudenmaan ELY-keskus. Uusi jalankulku- ja pyörätie ei sopisi Valkjärventien nykyiselle maantiealueelle eikä sitä näin ollen voitaisi toteuttaa maantien perusparantamisen yhteydessä. Maantiealueen leventäminen jalankulku- ja pyörätien toteuttamista varten edellyttäisi suunnittelu- ja toteuttamissopimuksen tekemistä ELY-keskuksen kanssa sekä hallinnollisen tiesuunnitelman ja rakentamista palvelevien asiakirjojen laatimista kunnan kustantamana. Lisäksi tulisi tiesuunnitelman mukaisesti ottaa lisää maantiealuetta haltuun naapurikiinteistöiltä ja varata rahaa jalankulku- ja pyörätien rakentamiseen 100 % kunnan kustannuksella. Kunnan maanteiden varsille toteutettavien jalankulku- ja pyöräteiden selvityksessä vuodelta 2017 on Valkjärventien jalankulku- ja pyörätien tarve merkitty sijalle 14. Valtuusto päätti valtuustoaloitteen käsittelyn yhteydessä edelleen edistää kunnan päätaajamien välisiä, maanteiden varsille toteutettavia jalankulku- ja pyöräteitä. Kunta ei tässä vaiheessa edistä kaikkien koulujen läheisyyteen 3 km pituisia jalankulku- ja pyöräteitä molempiin suuntiin koulusta eikä kunta myöskään edistä maantien 11421 Valkjärventien perusparantamista ja jalankulku- ja pyörätietä tässä vaiheessa.

Kokouksen yhteydessä Sirpa Rantala teki esityksen Keskustan valtuustoryhmän tekstinlisäyksestä päätöksen loppuun: ”Kunnanvaltuusto näkee tärkeänä, että kevyenliikenteenväylien priorisoinnissa huomioidaan tulevaisuudessa paremmin myös koululaisten turvallisen liikkumisen mahdollistaminen niin koulumatkoilla kuin vapaa-ajallakin. Kunnanvaltuusto esittää, että Ely-keskuksen tekemien teiden perusparannusten ja asfaltointien yhteydessä edistettäisiin mahdollisuuksien mukaan leveämpiä tienpientareita, jotka omalta osaltaan lisäisivät kevyenliikenteen turvallista kulkua.”

Valtuusto hyväksyi yksimielisesti edellä annetun vastauksen valtuustoaloitteeseen Sirpa Rantalan esittämällä tekstilisäyksellä ja totesi, ettei valtuustoaloite anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja valtuustoaloite todettiin loppuun käsitellyksi.

Juha Peltosen tilalle valtuustoon Janine Fager-Jokisalo

Kunnanvaltuusto myönsi Juha Peltoselle (SDP) eron kunnan luottamustoimista paikkakunnalta muuton vuoksi. Peltosen tilalle kunnanvaltuustoon nousee SDP:n ensimmäinen varavaltuutettu Janine Fager-Jokisalo. Nurmijärven keskusvaalilautakunta nimeää SDP:n valtuustoryhmälle uuden varajäsenen.

”Haluan kiittää Juhaa kuluneista vuosista luottamushenkilönä – Juha Peltosia on vain yksi ja ainoa. Hän seisoo sanojensa takana ja pohjaa päätöksensä perusteelliseen harkintaan. Toivotan hänelle hyvää jatkoa tulevaisuudessa. Samalla toivotan Janinen tervetulleeksi valtuustoon”, kunnanvaltuuston puheenjohtaja Kallepekka Toivonen sanoo.

Neljä uutta valtuustoaloitetta

Valtuuston kokouksen yhteydessä jätettiin neljä uutta valtuustoaloitetta. Seuraavaksi valtuustoaloitteet siirtyvät kunnan viranhaltijoille valmisteltaviksi.

Sirkka Rousu (SDP), Virpi Korhonen (Kesk.) ja Mira Lappalainen (Peruss) jättivät valtuustoaloitteen, että kunnanvaltuustolle tuodaan ajantasaiset selvitykset, joiden perusteella voidaan tarpeen mukaan arvioida uudelleen Nurmijärven lukion sijainti.

Sirkka Rousu (SDP), Virpi Korhonen (Kesk.) ja Mira Lappalainen (Peruss) jättivät aloitteen, että kunnan sisääntuloväylille pystytetään tervetuloakyltit kertomaan lähestyttäessä taajaman keskustaa. Tervetuloakyltti toistetaan sisääntuloväylällä, ja tähän yhteyteen sijoitetaan kukkaistutus.

Sirkka Rousu (SDP), Virpi Korhonen (Kesk.) ja Mira Lappalainen (Peruss) jättivät aloitteen, että Kirkonkylän taajaman maankäytön, kaavoituksen ja palvelujen kehittämistä ja koordinaatiota parannetaan muodostamalla kokonaisnäkemys yhteistyöprosessissa päättäjien, taajaman asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen kanssa.

Sirkka Rousu (SDP) ja SDP:n valtuustoryhmä esittää valtuustoaloitteessaan, että keskusvaalilautakunnassa eduskuntavaalien 2023 ennakkoäänestyspaikat ja vaalipäivän äänestyspaikat valitaan siten, että äänestämisen helppous korostuu. Lisäksi valtuustoaloitteessa esitetään, että kunta myötävaikuttaa tasavertaisen kampanjoinnin mahdollistamiseksi puolijulkisissa tiloissa Nurmijärven alueella.

Esityslista:

Ilvesvuori Pohjoinen II asemakaavan muutos, hyväksyminen, pohjaesityksen mukaan
Kunnan omavelkaisen takauksen myöntäminen Rajamäen Uimahalli Oy:lle, pohjaesityksen mukaan
Valtuustoaloite Valkjärventien kevyenliikenteen väylän kehittämisestä, pohjaesityksen mukaan
Eron myöntäminen Juha Peltoselle luottamustehtävistä ja täydennysvaali, pohjaesityksen mukaan

 

Tiedotetta muokattu 25.8.2022 klo 8.25. Kokouksen yhteydessä Sirpa Rantala teki esityksen Keskustan valtuustoryhmän tekstinlisäyksestä.

 

Takaisin listaukseen