Ajankohtaista

Alkuluokka, Asuminen, Hyvinvointi, Ikäihmiset, Kiinteistöt, Lapset, Nuoriso, Opetus ja koulutus, Palveluverkkoselvitys, Palveluverkkotyö, Sisäilma, Talous, Terveys, Tilakeskus, Varhaiskasvatus, Yhdistykset

Toiveena terveet ja toiminnalliset tilat – Klaukkalan minipalveluverkkotyön osallistamisen tuloksia

26.10.2023

Klaukkalassa toteutetaan palveluverkkotyö, jossa ratkaistaan osa Klaukkalan koulujen sekä päiväkotien tiloja koskevista haasteista. Klaukkalassa sijaitsevien Urheilupuiston, Klaukkalan ja Syrjälän koulujen sekä Syrjälän päiväkodin kunto antaa perustellun syyn harkita uudisrakentamista peruskorjauksen sijaan.

Palveluverkkotyöhön osallistettiin syksyn mittaan useita kohderyhmiä ja saatua palautetta tullaan hyödyntämään vaikutusten ennakkoarvioinnissa sekä hankesuunnitelman valmistelussa. Palveluverkon hankesuunnitelma on tarkoitus tuoda eri toteutusvaihtoehdoin valtuuston päätettäväksi vuoden 2024 alkupuoliskolla.

Klaukkalan palveluverkon toteutumiselle on ehdotettu koulujen osalta kolmea vaihtoehtoa: isoa yhtenäiskoulua, yhtenäiskoulua tai uusien erillisten koulurakennusten rakentamista ylä- ja alakoululle. Kuulemisia ja kyselyitä palveluverkon suunnitelmista on syksyn aikana toteutettu huoltajille, lapsille ja nuorille, esihenkilöille, henkilöstölle, sivistyslautakunnalle, vanhus-, vammais- ja nuorisovaltuustoille sekä tilojen yhteiskäyttäjille.

Palveluverkkotyö koskettaa Klaukkalan alueella Urheilupuiston-, Klaukkalan-, Syrjälän-, Isoniitun- ja Vendlaskolanin kouluja sekä Aitohelmen-, Syrjälän-, Ylitilantien-, Äppelgårdenin ja Tähkärinteen esiopetusta. Huoltajien ja oppilaiden kyselyt suunnattiin näihin yksiköihin.

Pääsääntöisesti kaikissa vastauksissa korostuu toiveet terveistä ja turvallisista tiloista sekä koulujen yhteisen toimintakulttuurin vahvistamisesta, jotta eri ikäiset oppilaat otetaan entistä paremmin huomioon. Sekä oppilaat, huoltajat että koulujen henkilökunta kaipaa työrauhaa ja monipuolisia, viihtyisiä tiloja. Myös toiveet vahvemmasta yhteisöllisyydestä ja värikkäämmistä koulutiloista nousivat vastauksissa esille. Tilojen yhteiskäyttäjät sekä vanhus- ja vammaisneuvosto suhtautuvat suunnitelmiin pääsääntöisesti positiivisesti, mutta toivovat, että tilojen suunnittelussa otetaan alusta asti huomioon yhteiskäyttäjienkin tarpeet.

Oppilaiden toiveissa värikäs ja toiminnallinen koulu

Oppilaiden keskuudessa kyselyt suoritettiin kahdella eri tavalla. Esiopetuksessa sekä 1. ja 2. vuosiluokilla asiaa lähestyttiin piirustustehtävän kautta. Vanhempien oppilaiden kohdalla (3.–9. luokat) oppilaille lähetettiin kysymyksiä, joihin he vastasivat luokkina. Oppilaiden vastauksissa oli paljon asiantuntemusta ja todella konkreettisia ehdotuksia uusia opetustiloja ajatellen. Oppilaat ottivat kantaa myös koulun toimintakulttuuriin ja sen rakentamiseen liittyviin asioihin.

Oppilailta kysyttiin erilaisia koulunkäyntiin ja koulun tiloihin liittyviä kysymyksiä kuten millaisessa koulussa kaikilla on hyvä olla ja oppia, millaisessa tilanteessa on vaikea keskittyä ja oppia ja mikä siihen auttaa. Lisäksi kysyttiin ajatuksia yhtenäiskoulusta, jossa voisi käydä koulua samassa koulussa ensimmäisestä luokasta yhdeksänteen luokkaan asti.

Esiopetuksessa ja 1.–2. luokilla vastauksissa nousi esiin monet toiminnalliset asiat. Lapset toivovat värikästä koulua, jossa olisi iso piha. Kiipeilytelineitä, trampoliineja, liukumäkiä ja muita leikkipaikkoja toivottiin paljon. Tärkeäksi koettiin myös hyvä kouluruoka, kivat opettajat ja se ettei ketään kiusata.

3.–9. luokkalaisten kyselyissä tilojen suhteen oppilaat kaipaavat hyvältä koululta sekä luokkia että yhteisiä isoja tiloja. Myös värikästä koulutilaa toivottiin sekä akustiikkaan panostamista työrauhan takaamiseksi. Isompienkin oppilaiden vastauksissa nousi esiin toiveet hyvistä ulkotiloista ja liikuntatiloista. Lisäksi koululta kaivataan hyvää sisäilmaa ja yleisesti turvallisia tiloja. Koulun toimintakulttuurissa oppilaat pitävät tärkeänä sitä, että koulussa on hyvä ilmapiiri ja viihtyisät tilat, olisi kavereita eikä ketään kiusattaisi. Toiveissa olisi myös mukavat ja oppilaita kuuntelevat opettajat ja koulun muut aikuiset.

Oppilaiden osallistamisen tuloksista on tulossa näyttely, jossa esillä on esioppilaiden ja 1.–2. luokkalaisten piirustuksia ja yläkoululaisten ajatuksia. Työt ovat esillä kolmessa pisteessä marraskuun ajan ja näyttelyn nimi on Hyvä koulu. Nuorempien oppilaiden töitä ja vanhempien oppilaiden ajatuksia on esillä Klaukkalan kirjastossa 1.-29.11., Monikon aulagalleriassa 1.-10.11. ja kunnanvirasto sisäänkäynnin ikkunoissa 11.-30.11.23.

 

Oppilaiden taidenäyttely aiheesta Hyvä koulu esillä marraskuun ajan.

Huoltajat toivovat turvallisia tiloja ja laadukasta opetusta

Huoltajien kyselytuloksissa nousee esiin, että tärkeimmäksi asiaksi koulukäynnin järjestelyissä koetaan terveelliset ja turvalliset tilat. Lisäksi laadukas opetus, kiusaamisen ehkäisy ja koulun sijainti lähellä kotia koettiin keskeisiksi asioiksi.

Huoltajien kyselyssä huolta herätti isoon yhtenäiskouluun liitetyt mielikuvat levottomuudesta ja eri ikäisten koululaisten tarpeiden huomioiminen yhteisissä tiloissa. Huoltajakyselyn perusteella eniten kannatusta saivat erilliset ala- ja yläkoulut. Vastauksissa huoltajat toivat kuitenkin esiin myös muissa kunnissa saatuja hyviä kokemuksia yhtenäiskouluista, ja mahdollisuutta rakentaa keskustaan taloudellisesti kannattava menestyksekäs kampusalue.

Monikäyttöiset ja ajanmukaiset tilat ja ruotsinkielinen opetus

Oman kantansa Klaukkalan minipalveluverkkotyöhön pääsivät esittämään myös esihenkilöt, jotka saivat arvioida kolmen toteutusvaihtoehdon vahvuuksia ja heikkouksia. Esihenkilöiden vastauksissa nousi esille paljon huolta tämän hetken huonoista tiloista ja oppilaiden sijoittamisesta tulevaisuudessa.

Tilojen suhteen esihenkilöt nostivat esiin tarpeen ajanmukaisiin ja monikäyttöisiin tiloihin. Piha-alueilla koettiin tärkeäksi huomioida eri ikäiset käyttäjät ja pihojen toiminnallisuus. Lisäksi tulevaisuudelta toivottiin enemmän yhteisöllisyyttä ja myös yhtenäisempiä johtamismalleja ja toimintakulttuurin rakentamista.

Vendlaskolanin (ruotsinkielisen opetuksen) osalta kuultiin koulun rehtoria ja huoltajia. Toive on saada koko ruotsikielinen opetus, varhaiskasvatus ja perusopetus, saman katon alle. Ruotsin kielen oppimisen näkökulmasta omana yksikkönä toimiminen olisi kielen omaksumista edistävä tekijä.

 

Henkilökunta korostaa hyvän suunnittelun ja yhteisen toimintakulttuurin merkitystä

Klaukkalan alueen päiväkotien ja koulujen henkilökunnalle järjestettiin osallistamistyöpaja Monikossa, johon kokoontui henkilökuntaa pohtimaan ja keskustelemaan tulevista muutoksista. Tilaisuudessa oli paikalla noin 30 henkilöstön edustajaa eri yksiköistä ja vaihtoehtoja Klaukkalan koulujen sekä päiväkotien osalta punnittiin monelta kantilta.

Jokaisesta esitetystä vaihtoehdosta tunnistettiin hyviä puolia ja mahdollisia haasteita. Henkilöstön vastauksista nousi esille myös toive, että heitä osallistetaan prosessissa myös jatkossa ja heidän ammattitaitoaan käytetään prosessin myöhemmissä vaiheissa.

Tilojen suhteen suurimpina toiveina näissäkin vastauksissa nousi esiin terveet ja turvalliset tilat, jotka ovat myös monipuolisia ja muunneltavia. Lisäksi henkilöstö nosti esiin hyvän suunnittelun ja toimintakulttuurin merkitykset, jotta myös erilaiset tuen tarpeet ja oppilaiden yleinen hyvinvointi otetaan huomioon. Henkilökunnan puheenvuoroissa eniten kannatusta sai erilliset koulurakennukset ala- ja yläkouluille. Pienempien yksiköiden vahvuutena nähtiin erityisesti työrauha ja se, että opettajat tuntevat koulun oppilaat paremmin.

Ison yhtenäiskoulun osalta pohdintaa herätti erityisesti eri ikäisten koululaisten tarpeiden huomioiminen ja se, miten opiskelurauha säilytetään ja meteliä voidaan hillitä. Lisäksi kaivattiin hyvää suunnittelua myös tilojen logistiikan näkökulmasta. Positiivisena yhtenäiskoulussa nähtiin erityisesti isommat resurssit ja laajempi kollegiaalinen tuki sekä oppaiden helpommat siirtymät alakoulusta yläkouluun tutussa ympäristössä.

Vanhus- ja vammaisneuvostoissa toive yhteistiloista

Vanhusneuvoston kuulemisen pohjalta nousi esiin erityisesti toive yhteistiloista, joita kunta tarjoaa järjestöjen käyttöön. Yhteistilojen päiväkäytön mahdollisuus myös kiinnostaa neuvostoa. Lisäksi toivottiin ylisukupolvisesta yhteistyötä koulujen kanssa.

Vammaisneuvosto puolestaan nosti esiin tilojen saavutettavuuden ja akustiikan merkityksen jo suunnitteluvaiheessa. Vammaisneuvosto toivoo lisäksi, että oppilaiden koulumatkojen turvallisuuteen kiinnitetään huomiota ja että matkat eivät kasvaisi tulevaisuudessa liian suuriksi.

Koulurauha ja toimintakulttuurin kehittäminen

Nuorisovaltuusto sai myös esittää omat näkemyksensä Klaukkalan palveluverkkoon. Kysely toteutettiin sähköisesti. Nuorisovaltuustoa arvelutti yhtenäiskouluvaihtoehdot, vaikkakin niiden taloudellinen kannattavuus oli saanut positiivisia kannanottoja osakseen. Nuorisovaltuuston vastauksissa korostui myös huoli koulukiusaamisesta, johon toivottiin puuttumista tiloista riippumatta.

Myös sivistyslautakunnan jäseniltä pyydettiin ajatuksia palveluverkkotyöstä ja kolmen tarkasteluvaihtoehdon vahvuuksista ja heikkouksista.

Lautakunnassa nostetiin esiin tilojen toimivuus ja hyvät ulkotilat. Huomiota kiinnitettiin myös saattoliikenteen ja ruokailujen järjestämiseen. Myös lautakunnan jäsenten vastauksissa peräänkuulutettiin lisäksi koulujen toimintakulttuurin merkitystä, jotta eri ikäiset oppilaat otetaan huomioon ja saadaan toimimaan yhdessä.

Opistot ja urheiluseurat suhtautuvat positiivisesti

Opistojen ja urheiluseurojen suhtautuminen palveluverkkotyöhön on positiivista. Kuulemisissa tärkeäksi koettiin koulun ja opistojen yhteistyön ja vuoropuhelun lisääminen ja sen huomioiminen jo suunnitteluvaiheessa, että tilat ovat yhteiskäyttöisiä. Urheiluseurat ovat myös pääosin tyytyväisiä suunnitelmiin ja näkivät tulevaisuudessa mahdollisuuksia tapahtumien järjestämiseen paremmin kuin ennen. Seurat kasvavat ja sen vuoksi kysyntää on tulevaisuudessa lisää. Lisäksi tilojen monikäyttöisyys nousi vastauksissa esille ja samoin toiveet erilaisten ulkolajien huomioimisesta piharatkaisuissa.

Palveluverkkotyö etenee päätöksentekoon alkuvuonna 2024

Marraskuussa 1.11. valtuustoinfossa esitellään valtuutetuille minipalveluverkkotyön etenemistä ja marraskuun loppupuolella järjestetään Klaukkalan minipalveluverkko -tilaisuus huoltajille ja kuntalaisille. Palveluverkkotyössä edetään hankeselvityksestä kohti hankesuunnitelmaa ja päätöksentekoa alkuvuonna 2024. Hankesuunnitelman laadinnassa otetaan huomioon syksyn aikana kerättyjä osallistamisen tuloksia.

Klikkaamalla saat kuvan suuremmaksi

Kiitos kaikille osallistamiseen ja kuulemistilaisuuksiin osallistuneille!

Takaisin listaukseen