Ajankohtaista

Kunnallistekniikka, Lautakunnat, Maankäyttö, Päätöksenteko, Rakentaminen, Talous

Teknisen lautakunnan esitys investoinneista vuosille 2025–2029

31.5.2024

Investointiohjelma käsittää koko kunnan investoinnit taloussuunnittelukaudelle. Tekninen lautakunta käsittelee investoinnit talonrakennuksen, infran ja teknisen keskuksen investointien osalta. Investoinnit esitetään viidelle vuodelle.

Teknisen lautakunnan näkökulma investointeihin on erityisesti talousarviokehyksen puitteet sekä kokonaiskoordinaatio: toimitilajohtaminen, tilojen tehokas käyttö, omaisuuden arvon säilyttäminen ja yhdyskuntatekniikka. Hallintokunnat tarkastelevat investointeja toiminnallisesta ja asiakasnäkökulmasta.

Talonrakennushankkeet vuosina 2025–2029

Talonrakennushankkeisiin vuosille 2025–2029 on esitetty 16 yli 300 000 euron hanketta. Pienempiin 30 000–300 000 euron hankkeisiin, mukaan lukien pihaprojektit, varataan vuosittain 1,7–2,0 milj. euroa ja vuositasolla hankkeiden määrä on noin 20 kpl.

Merkittäviä talonrakennushankkeita vuosina 2025–2029 ovat Rajamäen kampus, Nurmijärven yhteiskoulu (NYK) ja lukio sekä minipalveluverkkoselvityksen päätöksen mukaiset Klaukkalan uusi päiväkoti sekä kouluhanke/-hankkeet. Huomioitavaa on, että palveluverkosta ei ole vielä lopullista valtuuston päätöstä. Talonrakennuksessa on tulossa useita päiväkotien korjaus- ja uudishankkeita.

Kunnallistekniikan merkittävimmät hankkeet vuonna 2025

Kunnallistekniikan merkittävimpiä vuoden 2025 aikana suunniteltavia ja toteutettavia hankkeita ovat mm. Ilvesvuori pohjoisen työpaikka-alue, jolla mahdollistetaan Keskon logistiikkarakentaminen alueelle. Lisäksi edistetään mm. Heinojan I ja II asemakaava-alueiden, Vanha-Klaukan ja Kylänpään asemakaava-alueita, Punamullantien parantamista ja Metsä-Tuomelan aluetta.

Keskustelun aikana tehtiin kaksi muutosesitystä:

  1. Janne Taipale esitti Jaakola-Siimeksen ja Diakiten kannattamana, että Kunnallistekniikan rakentamisohjelmassa päällystykseen (s. 4) lisätään vuodelle 2025 100 000 € ja vastaavasti työpaikka-alueista poistetaan 100 000 € Metsä-Tuomelan osalta.

Kukaan ei vastustanut Taipaleen esitystä, joten tekninen lautakunta hyväksyi Taipaleen esityksen yksimielisesti.

  1. Jaana Diakite esitti, että Kunnallistekniikan rakentamisohjelmaan kadut Klaukkala kohtaan lisätään Kuonomäentien kääntöpaikan rakentaminen ja Klaukkalantien Metsäkyläntien risteyksen faceliftiin, vaikka niihin ei ole esittää tässä vaiheessa rahoitusta.

Diakiten esitys raukesi kannattamattomana.

Teknisen lautakunnan päätös

Tekninen lautakunta päätti esittää talonrakennuksen ja kunnallistekniikan rakentamisen sekä toimialan irtaimiston investoinnit vuosille 2025–2029 seuraavin muutoksin:

Kunnallistekniikan rakentamisohjelmassa päällystykseen (s. 4) lisätään vuodelle 2025 100 000 € ja vastaavasti työpaikka-alueista poistetaan 100 000 € Metsä-Tuomelan osalta.

Tekninen lautakunta lähettää talonrakennuksen investointiohjelman hallintokunnille lausunnon antamista varten. Lausunnot toimitetaan samassa aikataulussa muiden hallintokunnan talousarvioesitysten kanssa. Hallintokuntien on ilmoitettava viimeistään lausunnon yhteydessä talonrakennushankkeidensa käyttötalousvaikutukset päivitettäväksi hankekortteihin. Kunnanhallitus jatkaa talousarvion ja investointien käsittelyä syksyllä. Valtuusto päättää talousarviosta marraskuussa.

Teknisen lautakunnan 30.5.2024 esityslista

Takaisin listaukseen