Kunta tiedottaa

Europarlamenttivaalit 2024

Europarlamenttivaali toimitetaan sun­nuntaina 9.6.2024. Ennakkoäänestysai­ka on kotimaassa 29.5.–4.6.2024 ja ulko­mailla 29.5.–1.6.2024.

Äänioikeutettu vuoden 2024 europarla­menttivaaleissa on asuinpaikkaan kat­somatta jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta. Äänioikeutettu Suomessa on myös muun Euroopan unionin jäsen­valtion kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta ja jolla on kotikuntalaissa tarkoitettu kotikun­ta Suomessa. Äänioikeutettu Suomessa ei kuitenkaan ole sellainen muun EU:n jäsenvaltion kansalainen, joka on me­nettänyt äänioikeutensa omassa kotival­tiossaan. Äänioikeuden edellytyksenä muiden EU-jäsenvaltioiden kansalaisilla kuitenkin on, että he ovat ilmoittautu­neet äänioikeusrekisteriin Suomessa.

Äänioikeutettu saa samoissa europarla­menttivaaleissa äänestää vain yhdessä Euroopan unionin jäsenvaltiossa: joko kotivaltiossaan tai siinä valtiossa, jossa hän asuu (asuinvaltiossaan).

Suomen kansalainen, joka on sääde­tyssä määräajassa ilmoittautunut ää­nestäjäksi jonkun toisen Euroopan unionin jäsenvaltion europarlamentti­vaaleissa, ei ole äänioikeutettu Suomen europarlamenttivaaleissa.

Yleiset ennakkoäänestyspaikat Nurmijärven kunnassa 29.5.–4.6.2024

K-Supermarket Nurmijärvi, 2 krs
Mahlamäentie 2, Nurmijärvi
29.–31.5.2024 10.00–20.00
1.–2.6.2024 10.00–18.00
3.–4.6.2024 10.00–20.00

K-Citymarket Klaukkala, aula
Viirintie 9, Klaukkala
29.–31.5.2024 10.00–20.00
1.–2.6.2024 10.00–18.00
3.–4.6.2024 10.00–20.00

Rahakulma, Rajamäki
Kiljavantie 3, Rajamäki
29.–31.5.2024 10.00–19.00
1.–2.6.2024 10.00–16.00
3.–4.6.2024 10.00–19.00

Ennakkoäänestäminen vaalibussissa

Nurmijärvellä pääsee europarlamentti­vaaleissakin ennakkoäänestämään myös liikkuvassa äänestyspisteessä. Kirjasto­auto Oiva tai sitä tarvittaessa korvaava muu liikkuva äänestyspiste kiertää ympäri kuntaa. Kannattaa huomioida, että vaalibussi ei valitettavasti ole esteetön äänestyspaikka ja lisäksi pysäkillä olo­aika on tarkka, sen pitää päästä liikkeel­le asetetussa aikataulussa kohti seuraa­vaa äänestyspysäkkiä. Autoon otetaan vain yksi äänestäjä kerrallaan.

Kirjastoauto Oivan aikataulu

Uotilan koulu,
Uotilan koulutie 81
3.6.2024 14.30–15.15

Nummenpään koulu,
Leppälammentie 69
3.6.2024 15.30–16.45
Röykän K-Market,
Ketunkopintie 2
3.6.2024 17.15–18.30

Herusten kioski,
Herustentie 248
3.6.2024 19.00–19.45

Mäntysalon koulu,
Havumäentie 7
4.6.2024 15.00–15.45

Simola,
Simolantien ja Simolankujan th.
4.6.2024 16.00–16.45

Monikko,
Kuntotie 7
4.6.2024 17.15–18.45

Valkjärven koulu,
Valkjärventie 460
4.6.2024 19.00–19.45

Kotiäänestys

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestyspaikkaan eikä ylei­seen ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan Nurmijärvellä (ko­tiäänestys) edellyttäen, että hänet on merkitty Nurmijärven äänioikeusrekis­teriin. Kotiäänestykseen oikeutetun on kirjallisesti tai puhelimitse ilmoitetta­va halukkuudestaan kotiäänestykseen Nurmijärven kunnan keskusvaalilauta­kunnalle viimeistään 28.5.2024 klo 16. Kotiäänestyksen ilmoittautumislomak­keita saa kunnanvirastolta, kirjastoista, kunnan kotisivuilta ja oikeusministeri­ön vaalisivuilta vaalit.fi.

Nurmijärven kunnan keskusvaalilauta­kunta, PL 37, 01901 Nurmijärvi
Kotiäänestykseen voi ilmoittautua
puh. 040 317 2005 (avoinna mato 8.0016.00 ja pe 8.0014.00).

Äänestäminen vaalipäivänä 9.6.

Äänioikeutettu saa äänestää vaalipäivä­nä vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin. Väestö­rekisterikeskuksen lähettämässä ilmoi­tuskortissa on mainittu äänioikeutetun äänestysalue ja äänestyspaikka. Vaali­huoneistot ovat avoinna vaalipäivänä klo 9–20.

Todista henkilöllisyytesi äänestyspaikalla

Sekä ennakkoäänestyksessä että vaali­päivän äänestyksessä äänestäjä on vel­vollinen esittämään selvityksen hen­kilöllisyydestään. Jos henkilöllä ei ole muuta henkilöllisyyttä osoittavaa asia­kirjaa, hän voi saada poliisilaitokselta maksutta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten vaaleissa.

Europarlamenttivaalienvaalipäivän äänestysalueet ja äänestyspaikat Nurmijärven kunnassa

001 Herunen
Herusten Vireen tilat, Herustentie 248

002 Kirkonkylä A
Lukkarin koulu, Punamullantie 18

003 Kirkonkylä B
Lukkarin koulu, Punamullantie 18

004 Kirkonkylä C
Lukkarin koulu, Punamullantie 18

005 Klaukkala A
Monitoimitalo Monikko,
Monikkosali, Kuntotie 7

006 Klaukkala B
Monitoimitalo Monikko,
Monikkosali, Kuntotie 7

007 Klaukkala C
Monitoimitalo Monikko,
Monikkosali, Kuntotie 7

008 Klaukkala D
Monitoimitalo Monikko,
Monikkosali, Kuntotie 7

009 Metsäkylä
Metsäkylän koulu, A-rakennus,
Järventaustantie 163

010 Lepsämä
Lepsämän koulu, Lepsämäntie 775

011 Nukari
Nukarin koulu, Nummenniityntie 14

012 Palojoki
Palojoen koulu, Koulunkulmantie 166

013 Perttula
Keudan toimipiste, Sahamäentie 92

014 Rajamäki A
Kuntola, Kuntolanpolku 3

015 Rajamäki B
Kuntola, Kuntolanpolku 3

016 Röykkä
Röykän koulu, Kangastie 8