Nurmijärvi rakentuu

Ilvesvuoren logistiikkakeskuksen kaavamuutosehdotus nähtäville

Kesko Oyj suunnittelee Ilvesvuoren alueelle kaupanalan logistiikkakeskusta, joka palvelisi K-ryhmän päivittäistavarakaupan toimintaa tehokkaasti pitkällä aikavälillä.

Nurmijärven kunnanhallitus päätti kokouksessaan 28.3.2022 asettaa logistiikkakeskuksen asemakaavaehdotuksen (2-246) nähtäville.

Kaava oli aiemmin nähtävillä luonnoksena syys-lokakuussa 2021. Kaavaehdotusvaiheessa suunnittelualueen rajausta on tarkennettu aiemmasta. Kaava-aluetta on laajennettu erityisesti länteen ja etelään, jotta logistiikkakeskuksen edellyttämille liikenteellisille ratkaisuille voidaan tehdä riittävät tilavaraukset.

Merkittävin muutos kaavaluonnokseen verrattuna on laajan maanalaisen energiavaraston louhimisen mahdollistaminen. Energiavarasto parantaisi tämän Suomen ruokahuollolle huoltovarmuuskriittisen kohteen energiaomavaraisuutta ja pienentäisi logistiikkakeskuksen toiminnasta aiheutuvia ilmastopäästöjä merkittävästi.

Luonnosvaiheessa saaduissa lausunnoissa ja mielipiteissä otettiin kantaa erityisesti vesistö- ja ympäristövaikutusten selvittämiseksi, turvallisen ja terveellisen ympäristön varmistamiseksi.

Kissanojan viheryhteyden laajentamiseksi sekä maisemallisen vaikutuksen huomioimiseksi. Näitä kysymyksiä on ehdotuksessa huomioitu esimerkiksi muuttamalla kaavamerkintöjä ohjeellisista sitoviksi, jotta kaava ohjaa riittävästi alueen ilmettä ja siirtämällä Kissanojan ylittävän sillan paikkaa itään päin luontoarvojen turvaamiseksi. Lisäksi kaavamääräyksiä on tarkennettu muun muassa hule- ja pohjavesiin liittyen ympäristövaikutusten pienentämiseksi. Ehdotuksessa on myös muodostettu ajoyhteys alueelle Kuusimäen kautta. Yhteys parantaa liikenneverkon toimivuutta vuoronvaihtotilanteissa.

Havainnekuva logistiikkakeskuksesta loppulaajuudessa.
Näkymä logistiikkakeskuksen suuntaan Hämeenlinnantieltä.