Ajankohtaista

Kuntastrategia, Me tehdään Nurmijärvi, strategia

Strategiatyö loppusuoralla – Strategiakyselyn tulokset luettavissa kunnan sivuilla 

1.3.2022

Nurmijärven kunnan strategiatyö on loppusuoralla. Kuntalaiset ja muut kunnan sidosryhmät pääsivät kommentoimaan painotuksia ja toimenpiteitä, joilla Nurmijärvelle asetettu visio Paremman arjen ilmiöstä on tarkoitus saavuttaa. Kommentointi tapahtui Me tehdään Nurmijärvi -kyselyn kautta 17.2.–25.2022. 

Paremman arjen ympärille rakennettu strategiatyö on ollut vuoden kestänyt ponnistus. Hallintojohtaja Katja Vuorinen haluaakin kiittää kaikkia strategiatyössä mukana olleita: ”Kuntastrategia on kunnan ylimmän päättävän tahon eli valtuuston voimakkain työkalu kunnan toiminnan ohjaukseen. Tästä näkökulmasta on hienoa, että kuntalaiset ja muut sidosryhmät ovat olleet aktiivisia läpi strategiatyön”, Vuorinen kiittelee. 

Tulosten perusteella vastaajat näkivät strategialuonnoksen toteuttavan visiota kohtalaisesti tai hyvin. Eniten epätyytyväisyyttä herätti asioiden nykytila, eikä niinkään tulevaisuuteen tähtäävät strategiset painopisteet.  

Kyselyyn saatiin 193 vastausta 

Kuntalaisilla, kunnan henkilöstöllä, elinkeinoelämän edustajilla, järjestökentällä ja kunnan vaikuttamistoimielimillä oli mahdollisuus arvioida ja kommentoida Nurmijärven kuntastrategian luonnosta Me tehdään Nurmijärvi -verkkokyselyn kautta 17.2.–25.2022. 

Vastauksia saatiin 193 kappaletta. Pääosa vastaajista oli kuntalaisia (75 % vastaajista), mutta vastaajia oli kaikista vastaajaryhmistä (kunnan työntekijöitä 17 %, vaikuttajatoimielimien jäseniä 5 %, elinkeinoelämän edustajia 2 % ja järjestöjen edustajia 1 %). 

Kyselyn tulosten yhteenvetoon pääset tästä. 

”Painopisteestä riippuen 33–46 % vastaajista arvioi painopisteiden ja näitä konkretisoivien käytännön toimenpiteiden toteuttavan hyvin Nurmijärven kunnan visiota paremman arjen ilmiöstä. 28–44 % vastaajista koki painopisteiden toteuttavan visiota kohtalaisesti”, erikoissuunnittelija Katriina Ahokas summaa tuloksia ja jatkaa: ”7–19 % vastaajista koki valintojen toteuttavan paremman arjen ilmiötä huonosti. Tulosten perusteella kehnot arviot linkittyivät usein siihen, että nykytilanteeseen oltiin tyytymättömiä”. 

Strategisten pääteemojen osalta tyytyväisimpiä oltiin elinvoimaisten elinkeinojen Nurmijärveen. 

Palveluiden ja sujuvan liikkumisen perässä pysyminen, väestön ikääntymisen riittävä huomiointi sekä yleinen viihtyvyys ja ympäristön siisteys mietityttivät vastaajia 

Nurmijärvi on potentiaalinen kasvukunta myös tulevaisuudessa. Samalla kun väestönkasvu on osoitus elinvoimaisuudesta, edellyttää tämä myös pohdintoja palveluiden riittävyydestä, liikenteen sujumisesta sekä asunympäristöjen viihtyisänä säilymisestä. 

Kyselyn tulosten perusteella varsinkin palveluiden perässä pysyminen mietitytti vastaajia. ”Tuloksissa nousi esille varsinkin päivähoitopaikkojen riittävyys sekä saatavuus oman kodin läheltä. Myös liikenteen sujuvuus mietitytti samoin lähiluonnon säilyminen väestön kasvaessa ja uusia alueita otettaessa käyttöön. Alueiden yleiseen viihtyvyyteen, siisteyteen ja ympäristön kauneuteen toivottiin myös enemmän panostuksia. Klaukkalan erityinen huomioiminen strategiassa kuitenkin jakoi vastaajia”, Ahokas tiivistää.  

Myös väestörakenteessa tapahtuvat muutokset nousivat vastauksissa esiin.
”Vastausten perusteella toivottiin, että strategiassa huomioitaisiin paremmin ikääntyvien määrän kasvu. ”, Ahokas kertoo.  

Kuntalaisten ja muiden sidosryhmien kommentit mukana strategiatyössä 

Kuntalaisten ja muiden sidosryhmien kommentit ajoittuvat kuntastrategian viimeisen vaiheeseen, jossa aiemman strategiatyön pohjalta tehdään valinnat visiota toteuttaviksi painopisteiksi ja näitä toteuttaviksi konkreettisiksi toimenpiteiksi. 

”Edellä esitetyt kuntalaisten ja muiden sidosryhmien isot nostot pohditaan tarkoin. Myös valtuutetut pääsevät arvioimaan näitä”, Vuorinen kertoo. 

Strategiasta on määrä päättää kunnanvaltuustossa 23.3.2022. ”Päätöksenteko alkaa kunnanhallituksen 14.3. kokouksesta, joka esittää strategiaesityksen valtuustolle. Kunta tiedottaa päätöksenteon etenemisestä viestintäkanavissaan”, viestintäpäällikkö Teemu Siltanen kertoo. 

 

Takaisin listaukseen