Ajankohtaista

Kuntastrategia, Me tehdään Nurmijärvi, strategia

Strategialuonnoksen ensimmäiseen versioon ollaan varsin tyytyväisiä – Kuntalaisten ja muiden sidosryhmien strategiakyselyn tulokset luettavissa kunnan kotisivuilla

28.1.2022

Nurmijärven kunnan strategiatyö eteni tammikuussa käytännön tasolle. Kuntalaisilla sekä muilla kunnan sidosryhmillä oli mahdollisuus osallistua joulukuussa 2021 päätetyn Nurmijärven vision toteuttamista konkretisoivien keinojen ja painotusten työstämiseen Me tehdään Nurmijärvi -kyselyn kautta 14.1.–23.1.2022.

Miten hyvin strategialuonnoksen ensimmäiseen versioon kirjatuilla painopisteillä ja konkreettisilla toimenpiteillä toteutetaan Nurmijärven visiota paremman arjen ilmiöstä?

Tulosten perusteella varsin hyvin.

Kyselyyn saatiin 268 vastausta

Kuntalaisilla, kunnan henkilöstöllä, elinkeinoelämän edustajilla, järjestökentällä ja kunnan vaikuttamistoimielimillä oli mahdollisuus arvioida ja kommentoida Nurmijärven kuntastrategian luonnosta Me tehdään Nurmijärvi -verkkokyselyn kautta 14.1.–23.1.2022.

Vastauksia saatiin 268 kappaletta. Pääosa vastaajista oli kuntalaisia (74 % vastaajista), mutta vastaajia oli kaikista vastaajaryhmistä (kunnan työntekijöitä 11 %, elinkeinoelämän edustajia 3 %, järjestöjen edustajia 8 % ja vaikuttajatoimielimien jäseniä 4 %).

Tutustu kyselyn tulosten yhteenvetoon >>

Hallintojohtaja Katja Vuorinen on tyytyväinen kyselyn antiin ja haluaa kiittää kaikki vastaajia.

”Tulosten perusteella keskimäärin puolet vastaajista arvioi painopisteiden ja näitä konkretisoivien käytännön toimenpiteiden toteuttavan hyvin tai erittäin hyvin Nurmijärven kunnan visiota paremman arjen ilmiöstä.

Yksittäisiä konkretisointi- ja pohdintatarpeita nousi kuitenkin esiin. ”Käytännön toimenpiteet kaipaavat vielä enemmän konkretiaa ja jatkamme tätä työtä tammi-helmikuun aikana”, Vuorinen kertoo.

Osaltaan kyselyn tulosten positiivisuus on merkki strategiatyön systemaattisuudesta ja aiempien vaiheiden huomioimisesta.

”Viime kesän verkkoaivoriihen vastauksissa nousi erityisesti esille laadukkaiden palveluiden arvostus, asukkaiden hyvinvoinnista ja aktiviteettimahdollisuuksista huolehtiminen sekä asuinympäristöjen luonnonläheisyyden, rauhallisuuden ja turvallisuuden korostuminen”, erikoissuunnittelija Katriina Ahokas kertoo ja jatkaa: ”Peilaamme koko strategiatyön aikana keräämäämme materiaalia luonnostellessamme strategisia painopisteitä ja näitä toteuttavia konkreettisia toimenpiteitä. Uskon, että strategiatyön jatkuvuus ja läpinäkyvyys edesauttoivat luonnoksen saamaa positiivista arviota”.

Kyselyssä saatuja tuloksia hyödynnetään strategisten painopisteiden ja näitä konkretisoivien toimenpiteiden työstämisessä.

Nurmijärven visiota toteuttamaan luonnostellut strategiset teemakokonaisuudet ja painopisteet

Strategialuonnos koostuu joulukuussa 2021 päätetyistä missiosta, toimintaperiaatteista ja visiosta sekä visiota toteuttavista kolmesta teemakokonaisuudesta painopisteineen.

Hyvinvoivan Nurmijärven painopisteiksi on luonnosteltu vaikuttaviin ja oikea-aikaisiin peruspalveluihin panostaminen sekä kunnan rooli toimia eri yhteisöjen aktivoijana ja erilaisen toiminnan mahdollistajana.

Turvallisen ja monipuolisen asumisen Nurmijärven painopisteiksi on luonnosteltu asuinympäristöjen kehittämisestä huolehtiminen näiden omia erityispiirteitä huomioiden sekä hallitun väestönkasvun tavoittelu siten, että huomioimme palveluverkon kestävyyden.

Elinvoimaisten elinkeinojen painopisteiksi on luonnosteltu työpaikkaomavaraisuuden kasvattaminen sekä matkailun ja kulttuurin kärkikohteiden kehittäminen.

Tutustua strategialuonnoksen ensimmäiseen versioon >>

Kuntalaisten ja muiden sidosryhmien kommentit mukana strategiatyössä

Kuntalaisten ja muiden sidosryhmien kommentit ajoittuvat kuntastrategian viimeisen vaiheen aloitukseen, jossa aiemman strategiatyön pohjalta lähdetään tekemään valintoja visiota toteuttaviksi painopisteiksi ja näitä toteuttaviksi konkreettisiksi toimenpiteiksi.

Kuntalaiset ja muut kunnan sidosryhmät pääsevät osallistumaan strategiatyöhön vielä helmikuun puolivälissä ennen päätöksentekoa. Kunta tiedottaa osallistumismahdollisuudesta viestintäkanavissaan. Strategiasta on määrä päättää kunnanvaltuustossa 23.3.2022.

Takaisin listaukseen