Ajankohtaista

Asuminen, Kaavoitus, Kunnanhallitus, Näin Nurmijärvi rakentuu blogi, Päätöksenteko, Rakentaminen, Tontit

Rantapuiston asemakaavan muutos etenee – minitontteja kirkonkylälle

20.12.2021

Kunnanhallitus on kokouksessaan tänään 20.12.2021 hyväksynyt Rantapuiston asemakaavan muutosehdotuksen. Asemakaavan muutosehdotuksessa korttelialue osoitetaan minitalotonteiksi kuntalaisten pientalohankkeita varten. Kaavaehdotuksessa huomioidaan myös koululaisten ja ulkoilijoiden kulkuyhteys Sompiontieltä järven alueelle sekä yhteinen puistoalue kaavamuutosalueen eteläosassa.

Kaava-aineisto tulee nähtäville tammikuussa 2022. Alueen katusuunnitelmat tulevat nähtäville samanaikaisesti. Asemakaavan odotetaan tulevan voimaan vuoden 2022 aikana. Myyntiin tontit voidaan laittaa, kun katualueet ja tarvittava yhdyskuntatekniikka on toteutettu.

Minitalorakentaminen on edullinen vaihtoehto pienille ruokakunnille

Rantapuiston alueen tontit ovat verrattain pieniä, mutta niille mahtuu niiden rajallisesta koosta huolimatta myös lähes perinteisen kokoisia omakotitaloja. Tonttikoot vaihtelevat 430–540 m2 välillä.

”Rantapuiston minitalokaava on pilottikohde, jossa selvitetään, onko perinteisestä poikkeavalle tonttitarjonnalle kysyntää.  Ajatus on, että kunta pystyy tarjoamaan edullisia pieniä tontteja rakentajille, jotka eivät tarvitse suurta tonttia tai isoa pihaa talonsa ympärille. Johtuen tonttien pienestä koosta, muodostuu niiden hankintahinta huomattavasti tavanomaista edullisemmaksi. Samalla alueelle voidaan osoittaa kiinnostuneille rakentajille enemmän tontteja, hyvälle paikalle Kirkonkylän keskustaan, koulujen, lähipalvelujen ja kauppojen läheisyyteen. Myös järven alueen ladut ovat talvella aivan tonttien vieressä.” kertoo kunnan maankäyttöpäällikkö Hannu Kujala.

Rakentamista varten ohjeellinen rakennustapaohje

Koska alueen tontit ovat pieniä, on rakentamista ohjeistettu laatimalla ohjeellinen rakennustapaohje, joista rakentajat löytävät käytännön esimerkkejä siitä, miten alueesta muodostuu yhtenäinen, kaikkien kannalta viihtyisä, valoisa ja turvallinen asuinympäristö.

Pienillä tonteilla haasteita asettavat muun muassa riittävät palomääräysten ja vapaiden näkymien edellyttämät etäisyydet sekä hulevesien hallinta. Myös rakennusaikana on huomioitava tonttien pieni pinta-ala, työvarat ja varastointi sekä naapuritonttien toteutus. Asemakaavan muutoksen valmistelu onkin edellyttänyt yhteistyötä kaavoituksen ja rakennusvalvonnan välillä.

Alueesta on laadittu 3D-mallinnuksia, jotka ilmentävät asemakaavan tavoitteita ja havainnollistavat millaista ympäristöä kaavamääräysten mukaisella rakentamisella syntyy.

Havainnekuva Rantapuiston alueesta tonttijakoineen ja puistoalueineen.

Kunnan kotisivuilla tietoa minitalorakentamisesta

Kaavahankkeen luonnosvaiheessa kunnan kotisivuilla on julkaistu sivut minitalorakentamisesta. Sivuilla esitellään myös kuvitteellisia minitalorakentajia, ja syitä rakentaa juuri minitalo. Kannattaa käydä katsomassa, löytyisikö sieltä helposti samaistuttava rakentaja ja sopiva minitalo, jonka pohjalta voisi lähteä kehittelemään omaa unelmien minikotia Nurmijärven kirkonkylälle.

Takaisin listaukseen