Varhainen avoin yhteistyö 

Nurmijärven lasten, nuorten ja perheiden palveluita ohjaa "Varhainen puuttuminen peruspalveluissa -toimintamalli (ks. linkki oikea sivupalkki).

Malli on ollut käytössä vuodesta 2006 lähtien. Valtuusto on hyväksynyt 25.5.2011 päivitetyn uuden toimintamallin.

Malli ohjaa

  • asiakaslähtöiseen
  • moniammatilliseen
  • verkostomaiseen yhteistyöhön

Lähtökohtana on tarttua asioihin yhdessä ja varhain tukea antaen. Keskeistä voimavaroja koottaessa on osapuolten välinen luottamus. Luottamus syntyy avoimessa, toisia kunnioittavassa ja aidosti kuuntelevassa kohtaamisessa.

Mallin keskeisiin osallisuutta, kuuntelemista sekä läheisverkostojen hyödyntämistä painottaviin työvälineisiin voit tutustua sivun oikeasta palkista.

Kunnassa toimii myös vakiintunut ennaltaehkäisevän työn poikkihallinnollinen ohjausryhmä sekä verkostotyön koordinaattori. Ohjausryhmä huolehtii strategioiden ja toiminnan jalkautumisesta niin ylhäältä alaspäin kuin poikkisektorisestikin. Koordinaattorin tehtävänä on ennaltaehkäisevän työn koordinointi.

Toiminnan ja Varpu -mallin historiaa

Nurmijärven Varhaisen puuttumisen toimintaa ja mallia on kehitetty valtion rahoituksella toteutetuissa varhaisen havaitsemisen ja puuttumisen hankkeessa 2003-2005 ja hankkeen II vaiheessa 2006-2007 yhteistyössä THLn (entinen Stakes) kanssa.

Tavoitteet:

  • Kehittää kunnan palvelujärjestelmän kykyä vastata lasten, nuorten ja heidän perheidensä tuen tarpeeseen aiempaa varhaisessa vaiheessa.
  • Synnyttää työntekijöiden ja asiakkaiden välille sekä eri alojen työntekijöidenkin välille avointa yhteistyötä varhaisessa vaiheessa silloin kun toimintamahdollisuuksia on vielä paljon.

Pohjana toiminnalle ovat olleet Nurmijärven kunnan strategiset linjaukset: ennaltaehkäisevyys, yhteisöllisyys, kuntalaisen omatoimisuus, henkilöstön osaaminen ja toimialarajat ylittävän yhteistyön lisääminen sekä valtakunnallisen varhaisen puuttumisen toiminnan tavoitteet.

Tärkeä osa ennaltaehkäisevän toiminnan ja varhaisen puuttumisen kehittämistä ja juurruttamista on ollut niiden johtamisen (ohjausryhmä) ja koordinaation kiinnittäminen rakenteisiin ja juurruttaminen työkäytäntöihin.

Nurmijärven kunnanvaltuusto perusti verkostotyön koordinaattorin toimen marraskuussa 2007 ja kunnanjohtaja nimitti poikkihallinnollisen ohjausryhmän tammikuussa 2008.

 

Olli Laiho
toimiala-asiantuntija (verkostotyö)
Puh. 040 317 4105