Ajankohtaista

Päätöksenteko, Valtuusto

Nurmijärven teknisen lautakunnan 2.5.2024 kokouksen päätökset

3.5.2024

Nurmijärven teknisen lautakunnan 2.5.2024 kokouksen päätökset tehtyiin esityslistan mukaisina seuraavin poikkeuksin:

25 Päivitettyjen Nurmijärven Yhteiskoulun ja Nurmijärven lukion hankesuunnitelmien hyväksyminen / Teknisen lautakunnan lausunto

Asian käsittely

Asian käsittelyn aikana tehtiin kaksi muutosesitystä.

Tommi Lehtimäki teki muutosesityksen seuraavasti:

”Esitän, että tekninen lautakunta pyytää valtuustoa arvioimaan esitetyn peruskorjaus- ja laajennushankkeen hyödyt ja riskit suhteessa täysin uuden Nurmijärven yhteiskoulun (yläkoulu + lukio) rakentamiseen ennen päätöksentekoa.”

Mirja-Liisa Tofferi teki muutosesityksen seuraavasti:

”Tekninen lautakunta antaa seuraavan lausunnon päivitettyyn hankesuunnitelmaan:

Nykyiselle Nurmijärven Yhteiskoulun tontille hankesuunnitelmassa on pystytty toteuttamaan pääosin erilliset tilat perusopetukselle ja lukiolle. Samoin on ratkaistu pysäköintiin liittyviä haasteita pysäköintitalon avulla ja saatu riittävästi pysäköintipaikkoja.  Rakennuksen piha-alue on suunniteltu pääosin rakennukseen suunnitelluille kattoterasseille, joita voi hyödyntää välitunneilla oleskeluun ja oppimisympäristöinä. Tekninen lautakunta kiinnittää huomiota kattamattomien kattoterassien toimivuuteen ympäri vuoden, mikä asettaa haasteita kiinteistön ylläpidolle, esimerkiksi lumen poistoon. Terassien turvallisuuskysymykset, esim. putoamisen esto, myös neljänteen kerrokseen kulkevilta avoportaita, tulee varmistaa, samoin kuin terassin maksimikapasiteetti. Terassi palvelisi välituntipihana n. 900 oppilasta.

Tekninen lautakunta kiinnittää huomiota siihen, että koulun piha-alueella ei ole liikuntapaikkoja eikä viihtyisiä istutuksia tai oleskelualueita, jotka palvelisivat oppilaita tai kiinteistön ilta- ja viikonloppukäyttäjiä. Tämä poikkeaa muihin kuntiin rakennettavista yhtenäiskouluista, joiden piha-alueet toimivat oppilaiden tai asukkaiden lähiliikuntapaikkoina. Asemapiirustuksessa ei ole myöskään huomioitu saattoliikennejärjestelyjä eikä koulun tilauskuljetuksia. Jatkosuunnittelussa tulee huomioida saattoliikenteen toimivuus ja koulun alueen liikenneturvallisuus.

Nurmijärven Yhteiskoulun tontille esitetyssä päivitetyssä hankesuunnitelmassa on huomioitu käyttäjän toiveita sekä aiemman hankesuunnitelman tilaohjelmassa esitettyjä tiloja ja tilojen kokoja. Päivitettäessä hankesuunnitelmaa on lukion tilojen osalta tarkistettu luokkatilojen kokoja huomioiden suuret opetusryhmät. Luokkatiloja on suurennettu verrattuna edelliseen hankesuunnitelmaan.

Perusopetuksen tiloissa on erityisopetuksen osalta huomioitu tarve lisätä tiloja luokkamuotoiseen erityisopetukseen. Tämä mahdollistaa Kivenpuiston koulun yhteydessä olevasta väistötilasta luopumisen.

Liikuntasalin käyttäjä on tyytyväinen liikuntasalin osalta päivitetyssä hankesuunnitelmassa esitettyyn uuden liikuntasalin rakentamiseen. Suunnitelmassa olevan liikuntasalin koko mahdollistaa salin jakamisen tarvittaessa kolmeen osaan.

Yksi yhteinen rakennus perusopetukselle ja lukiolle mahdollistaa yhteisten tilojen (henkilökunnan tilat, keittiö, ruokasali) osalta pienemmät neliömäärät verrattuna kahden eri kiinteistön rakentamiseen kahdelle eri tontille. Hankesuunnitelmassa mahdollistetaan aula- ja käytävätilojen hyödyntäminen monipuolisesti sekä opiskeluun että välituntien viettoon.

Tontin koko selittää hankkeen kohonneita investointikustannuksia (39,7 M€), jotka ovat miltei kaksinkertaistuneet alkuperäisestä hankesuunnitelmasta (21,9 M€). Investointikustannuksen lisäksi hankkeeseen liittyvät merkittävät väistötilakustannukset (5,4 M€).

Kustannukset ovat jopa niin korkeat, että niillä olisi mahdollista toteuttaa jollekin toiselle paremmin soveltuvalle tontille uudisrakennuksena täysin uusi Nurmijärven yhteiskoulu (yläkoulu + lukio), joka palvelisi sijainniltaan ja ympäristöönsä sijoittuvilta toiminnoiltaan paremmin Nurmijärven kirkonkylän keskustan kehittämistä, liikennettä ja sen asukkaita. Uudisrakennuksen rakentamisen aikana opetukseen voitaisiin käyttää ainakin suurilta osin nykyisiä Nurmijärven yhteiskoulun tiloja, mikä vähentäisi hankkeen väistötilakustannuksia huomattavasti.

Esimerkiksi Klaukkalan minipalveluverkon valmistelussa on arvioitu, että esitetyn peruskorjatun Nurmijärven yhteiskoulun kanssa samankokoisen (NYK: 13 726 brm2, n. 900 oppilasta; Klaukkalan yhtenäiskoulu: 13 728 brm2, 1085 lasta) ehdotetun Klaukkalan yhtenäiskoulun investointikustannus olisi 40,7 M€.

Referenssinä viime vuosina toteutuneita saman mittaluokan uudisrakennuksena toteutettuja kouluja ja niiden investointikustannuksia:

  • Etelä-Hervannan koulu (1300 oppilasta + 160-paikkainen päiväkoti + suunterveydenhuollon tilat), valmistui v. 2023, 34 M€
  • Keravanjoen monitoimitalo (vajaa 1000 oppilasta), valmistui v. 2021, 37 M€

Nykyisen Nurmijärven yhtenäiskoulun tontin arvon on arvioitu olevan 2,3–2,45 M€. Uudisrakennusvaihtoehdossa se saataisiin muuhun käyttöön.

Vaikka Nurmijärven Yhteiskoulun tontille peruskorjattava ja laajennettava koulu on toteutettavissa nopeammin kuin toiseen sijaintiin perustuvan yhtenäiskoulun tai erillisen lukion rakentaminen, tekninen lautakunta pyytää valtuustoa arvioimaan esitetyn peruskorjaus- ja laajennushankkeen hyödyt ja riskit suhteessa täysin uuden Nurmijärven yhteiskoulun (yläkoulu + lukio) rakentamiseen ennen päätöksentekoa.

Lisäksi tekninen lautakunta pyytää arvioimaan nykyisten jäljelle jäävien rakennusten (Mikkola ja Askola) tutkitun teknisen kunnon ja käyttöiän ja selvittämään niiden mahdollista käyttöä toimistotiloina tai muuhun käyttötarkoitukseen.”

Käsittelyn aikana puheenjohtaja Perkiö teki palautusesityksen seuraavasti:

”Tekninen lautakunta päättää palauttaa päätöksen valmisteluun hankesuunnitelman ja kustannusarvion päivittämiseksi. Teknisen lautakunnan olisi ollut vastuutonta lausua n. 40 M€:n investoinnin hankesuunnitelmasta puutteellisten tietojen perusteella.

Päätöksen perusteet:

  • Valtuusto on päättänyt NYK:n ja lukion hankesuunnitelmasta kesäkuussa 2021, päätös on lainvoimainen.
  • Valtuusto on loppuvuonna 2023 antanut viranhaltijoille ohjeen päivittää hankesuunnitelmat, perusteena tälle on ollut tilaohjelman ja hankesuunnitelmien väliset pinta-alaristiriidat, jotka koskivat sekä ns. NYK-, että Krannila-ratkaisua. Sijoituspäätöksen avaamiselle ei tämän perusteella ole perusteita.
  • Lausuttavat hankesuunnitelmat olivat vuosilta 2020 ja 2021, eivätkä vastaa nyt esitettyä, lausuttavaa kokonaisuutta. Hankkeen laajuus on kasvanut merkittävästi valtuuston aiemmin hyväksymästä tasosta, päätösaineistosta ei selviä mikä on aiheuttanut muutoksen ja onko laajuusmuutos ollut valtuuston mandaatin mukainen.
  • Kustannusarvio on noussut yli 80 % valtuuston hyväksymään kustannusarvioon nähden, eikä päätöksenteon tukena ole selkeää kustannusarvioiden muutosvertailua.”

Minna Jokinen ja Tommi Lehtimäki kannattivat Perkiön palautusesitystä.

Koska oli tehty kannatettu palautusesitys, josta lautakunta ei voinut olla yksimielinen, puheenjohtaja määräsi pidettäväksi nimenhuutoäänestyksen siten, että

 • JAA = asian käsittelyn jatkaminen
 • EI = asian palauttaminen valmisteluun

Äänestyksen tulos

 • JAA 5 (Jaakola-Siimes, Jalava, Kirves, Latva, Tofferi)
 • EI 5 (Diakite, Jokinen, Lehtimäki, Salminen, Perkiö)
 • POISSA 1 (Rouhikoski)

Äänten mennessä tasan puheenjohtaja ääni ratkaisi, joten tekninen lautakunta päätti palauttaa asian valmisteluun äänin 5 JAA – 5 EI – 1 POISSA.

Lehtimäen ja Tofferin muutosesitykset raukesivat lautakunnan palautettua asian valmisteluun.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti palauttaa asian valmisteluun.

Esittelijä Oksanen jätti päätöksestä eriävän mielipiteen liitettäväksi pöytäkirjaan. Tofferi, Kirves ja Jalava yhtyivät esittelijän eriävään mielipiteeseen.

Jaakola-Siimes jätti päätöksestä eriävän mielipiteen liitettäväksi pöytäkirjaan.

26 Liikennetutkimuksen 2023 tulokset

Päätös

Asia päätettiin siirtää käsiteltäväksi seuraavassa kokouksessa.

Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan kotisivuilla 10.5.2024.

 

Takaisin listaukseen